Насловна » Послови » Jавне набавке » Реализоване јавне набавке

Реализоване јавне набавке

Набавка услуга брода опремљеног за разбијање леда за потребе одбране од леда на Дунаву, низводно од сектора од заједничког интереса и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав

 

Услуге осигурања запослених (смрт услед незгоде, трајни инвалидитет, трошкови лечења и дневна накнада)

 

Јавна набавка пружања услуга стручног надзора над радовима на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања

 

Услуга израде Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Првонек” са Стратешком проценом утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Првонек” на животну средину

 

Услуга израде Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Врутци” са Стратешком проценом утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Врутци” на животну средину

 

Набавка пружања услуга стручног надзора над радовима на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања

 

Услуга израде Анализе ретензије загађења дуж тока Дунава у Републици Србији - развој модела и капацитета самопречишћавања - I фаза

 

Услуга израде Анализе развоја регионалних водопривредних система на територији Републике Србије

 

Услуга израде Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања Сјеничке, Златарске и Радоињске акумулације

 

Услуга израде Анализе визуелизације регионалних водопривредних система у Водном информационом систему Републике Србије

 

Услуга израде Плана управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије – III фаза

 

Услуге мерења и испитивања радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу Србије и Мађарске

 

Услуга израде Студије унапређења заштите акумулација у Републици Србији - III фаза

 

Услуга припреме стручних елемената за потребе израде подзаконских аката из области вода – II фаза

 

Услуге анализе визуелизације мониторинг мреже у Водном информационом систему Републике Србије

 

Услуга израде Анализе интегрисања сакупљених података од стране Републичке водне инспекције у базе Водног информационог система Републике Србије са набавком одговарајуће опреме

 

Услуга израде Анализе интегрисања података из водне књиге у базе Водног информационог система Републике Србије

 

Услуга израде Aнализе дугорочних трендова у циљу адаптације на утицај климатских промена на водне ресурсе Републике Србије

 

Услуга израде Анализе одржавања изворишта подземних вода у алувијалним срединама у зависности од степена аеробности

 

Услуга израде Анализе потреба за извештавање Европске комисије по директивама из области вода

 

Услуга израде Студије дефинисања стања, анализе процеса генезе, коришћења, заштите и обогаћивања ресурса подземних вода

 

Услуга израде Анализе за потребе примене Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве

 

Услуге израде стручних подлога за План вађења речних наноса

 

Услуге израде Студије биланса вода у земљишту за потребе анализе укупног водног биланса и дефинисање мера за борбу против суша

 

Услуга вршења обуке кроз пренос знања и оспособљавања запослених у јавним водопривредним предузећима за израду елемената за планове управљања водним подручјима

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2017. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за заштиту реке Дунав

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2017. години обавеза Републике Србије које произилазе из билатералне сарадње у области вода са суседним државама

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2017. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за слив реке Саве

 

Набавка услуга припреме стручних елемената за потребе билатералне и мултилатералне сарадње у области вода

 

Услуга израде Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Првонек” са стратешком проценом утицаја на животну средину

 

Услуге израде анализе оптимизације мониторинг мреже квалитета површинских и подземних вода у складу са захтевима Оквирне Директиве о водама и пратећим директивама

 

Услуге припреме петогодишњег Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период 2017-2022. године са анализом и дефинисањем индикатора за праћење реализације Стратегије управљања водама на територији Републике Србије

 

Услуге прикупљања, анализе и интегрисање података у базе Водног информационог система Републике Србије

 

Набавка услуга одржавања и поправке службених путничких аутомобила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде, са уградњом резервних делова
Редни број јавне набавке 2/2017

 

Набавка рачунара (четири радне станице Тип 1)

 

Јавна набавка услуга обавезног осигурања возила

 

Јавна набавка евро дизела за потребе службених возила Министaрства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде

 

Јавна набавка евро премијум БМБ 95 за потребе службених возила Министaрства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде

 

Јавна набавка услуга мобилне телефоније за потребе Министaрства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде

 

Jавнa набавкa услуга ледоломаца на одбрани од леда у зимској сезони 2016/2017. године на Дунаву од rkm 1333 до rkm 1170 и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав

 

Набавка услуга прикупљања, анализа и интегрисања података у базе Водног информационог система Србије (подзаконска акта, карте из ВОС-а, елементи извештавања ка ICPDR-у и ISRBC-у, елементи извештавања по директивама и друго)

 

Набавка услуга израде техничке документације за изградњу водопривредног објекта „Струганик” - баријере на реци Рибници (од км 15+500 до км 20+500)

 

Набавка радних станица

 

Јавна набавка услуга припреме стручних елемената за потребе дефинисања преговарачке позиције везано за директиве Европске уније у области вода - II фаза

 

Јавна набавка услуге ревизора компоненти 2 и 3 пројекта „Хитне санације од поплава“

 

Jавнa набавкa услуга обавезног осигурања возила

 

Набавка услуга израде студије „Техно-економска анализа развоја, дистрибуције воде и управљања системом за наводњавање са већим бројем корисника”

 

Набавка услуга израде студије „Развој регионалних водопривредних система на територији Републике Србије”

 

Jавнa набавкa рециклираних тонера за HP уређаје

 

Набавка услуга израде Стратешке процене утицаја Плана заштите вода од загађивања на животну средину

 

ЈАВНА НАБАВКА - Заштита насеља и индустријске зоне у Новом Пазару од поплава – регулација насипа реке Рашке од ушћа реке Бањске до моста Царева ћуприја (km 0+000 до 1+578,8), Дежеве од ушћа узводно (km 0+000 до km 0+600) и ушћа реке Бањске (km 0+000 до km 0+300)

 

Набавка услуга израде Студије унапређења заштите акумулација у Републици Србији - II фаза

 

Јавна набавка услуга припреме стручних елемената за потребе израде подзаконских аката из области вода - II фаза

 

Набавка услуга мерења и испитивања радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу Србије и Мађарске

 

Набавка услуга припреме Плана управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије – II фаза

 

Јавна набавка услуга израде aнализе могућности укључења корисника подземних вода у годишњи програм мониторинга квалитета вода у Републици Србији

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2016. години обавеза Републике Србије које произлазе из билатералне сарадње у области вода са суседним државама

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2016. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за слив реке Саве

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2016. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за заштиту реке Дунав

 

Jавнa набавкa уређаја за штампање – мрежно црно-бела мултифункционална машина ласер А4 – произвођач Lexmark

 

Jавнa набавкa радне станице из Партије 1, Тип 3. – произвођач Lenovo

 

ЈАВНА НАБАВКА - Изградње система за заштиту од поплава у насељу Доњи Љубеш: укључујући реконструкцију леве обале заштитног насипа (16,7 km) на реци Јужна Морава са левообалном заштитом (1,1 km)

 

Jавнa набавкa услуга одржавања и поправке службених путничких аутомобила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде са уградњом резервних делова - Партија 6
Редни број јавне набавке: 6/2016

 

Набавка услуга одржавања и поправке путничких аутомобила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде, са уградњом резервних делова
Редни број јавне набавке: 2/2016

 

ЈАВНА НАБАВКА - Система за заштиту од поплава у Смедеревској Паланци – Реконструкција регулисаног корита и насипа реке Јасенице (km 10+235 до km 19+300) и обезбеђење пропусне моћи корита на узводној деоници (km 19+300 до km 24+454)

 

Набавка услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања државних службеника Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде
Редни број јавне набавке: 1/2016

 

Набавка европремиум БМБ 95 за потребе службених возила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде

 

Набавка евро дизела за потребе службених возила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде

 

Набавка услуга мобилне телефоније за потребе Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде
Редни број јавне набавке: 3/2016

 

ЈАВНА НАБАВКА - Изградња одбрамбеног насипа узводно од улива Јасеничке реке за заштиту насеља Радујевац од великих вода реке Дунав

 

ЈАВНА НАБАВКА - Пројекат заштите корита и приобаља реке Нишаве: Регулација реке Нишаве кроз насеља од км 11+340 до км 12+945 са обезбеђењем пропусне моћи за велике воде на узводној деоници од км 12+945 до км 13+248 и низводној деоници од км 10+440 до км 11+340

 

ЈАВНА НАБАВКА - Заштита од поплава града Алексинца – регулација насипа реке Моравице кроз град Алексинац од km 2+370 до km 3+100 и обезбеђење протицаја на узводној секцији од km 3+100 до km 3+950, и низводној секцији од km 2+000 до km 2+370

 

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге надзора радова у оквиру пројекта „Хитне санације од поплава“

 

ЈАВНА НАБАВКА услуге израде Студије економских ефеката истраживања и побољшања стања водозахватних објеката подземних вода

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга ледоломаца на одбрани од леда у зимској сезони 2015/2016. године на Дунаву од rkm 1333 до rkm 1170 и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга припреме стручних елемената за потребе дефинисања преговарачке позиције везано за директиве Европске уније у области вода

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга припреме стручних елемената за потребе израде подзаконских аката из области вода

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга израде Студије анализе стања и предлога унапређења функционисања постојећих и потенцијалних алувијалних изворишта подземних вода – I фазa

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга израде Студије унапређења заштите акумулација у Републици Србији – I фаза

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга мерења радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу Србије и Мађарске

 

ЈАВНА НАБАВКА услугa припремe плана управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије - I фаза

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга прикупљања, анализа и интегрисања података који се односе на проломе високих брана, мапирање плавних зона и заштитне и регулационе водне објекте у базе водног информационог система Србије

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга израде актуализацијe Студије унапређења поузданости система прогнозе и упозорења о наиласку великих вода - II фаза

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга израде стратешке процене утицаја на животну средину Плана управљања водама за слив реке Дунав

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Набавка услуга израде Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије управљања водама на територији Републике Србије

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Набавка услуга за потребе испуњавања у 2015. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за заштиту реке Дунав

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Набавка услуга за потребе испуњавања у 2015. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за слив реке Саве

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Набавка услуга за потребе испуњавања у 2015. години обавеза Републике Србије које произилазе из билатералне сарадње у области вода са суседним државама

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању и санацији водних објеката и одржавању водотока на територији града Београда

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга одржавања и поправке службених путничких аутомобила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде са уградњом резервних делова

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга одржавања и поправке службених путничких аутомобила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде са уградњом резервних делова

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Набавка услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранство.

 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке услуга за потребе одбране од леда на Дунаву од rkm 1333 до rkm 1170 и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав, у зимској сезони 2014/2015. године

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга ледоломаца на одбрани од леда на Дунаву и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав у зимској сезони 2014/2015. године

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга израде дела Плана заштите вода од загађивања

 

Набавка услуга вршењa стручног надзора над извођењем радова на санацији и одржавању водних објеката и одржавању водотока и над извођењем заштитних биотехничких радова на територији града Београда

 

ЈАВНА НАБАВКА Услуге за потребе испуњавања у 2014. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за заштиту реке Дунав

 

ЈАВНА НАБАВКА Услуге за потребе испуњавања у 2014. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за слив реке Саве.

 

ЈАВНА НАБАВКА Услуге за потребе испуњавања у 2014. години обавеза Републике Србије које произилазе из билатералне сарадње у области вода са суседним државама.

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Набавка агенцијских услуга обезбеђења авио карата, хотелског смештаја и међународног здравственог осигурања за потребе службених путовања у иностранство.

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга одржавања и поправке службених путничких аутомобила Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде са уградњом резервних делова.

 

ЈАВНА НАБАВКА евро премијум БМБ 95 и евро дизела за потребе службених возила Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде.

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга израде дела Плана заштите вода од загађивања

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ледоломаца на одбрани од леда на Дунаву од rkm 1333 до rkm 1170 и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав у зимској сезони 2013/2014. године.

 

ЈАВНА НАБАВКА услуге израде дела Стратегије управљања водама на територији Републике Србије

 

ЈАВНА НАБАВКА за пружање услуга ледоломаца на одбрани од леда у зимској сезони 2013/2014. године на Дунаву од rkm 1333 до rkm 1170 и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав, ознака из општег речника набавке: 63726200 – услуге ледоломаца.

 

ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ за вршење услуга агентирања, преко својих добављача и њихових дистрибутивних центара, као и агената и њихових пружаоца услуга у циљу снабдевања брода „Аргус” горивом у Републици Србији и у иностранству на току реке Дунав, у току трајања Трећег заједничког истраживања реке Дунав

ЈАВНА НАБАВКА за вршење услуга агентирања, преко својих добављача и њихових дистрибутивних центара, као и агената и њихових пружаоца услуга у циљу снабдевања брода „Аргус” горивом у Републици Србији и у иностранству на току реке Дунав, у току трајања Трећег заједничког истраживања реке Дунав

 

ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ за вршење услуга агентирања, преко својих добављача и њихових дистрибутивних центара, као и агената и њихових пружаоца услуга у циљу снабдевања брода „Аргус” горивом у Републици Србији и у иностранству на току реке Дунав, у току трајања Трећег заједничког истраживања реке Дунав

ЈАВНА НАБАВКА за вршење услуга агентирања, преко својих добављача и њихових дистрибутивних центара, као и агената и њихових пружаоца услуга у циљу снабдевања брода „Аргус” горивом у Републици Србији и у иностранству на току реке Дунав, у току трајања Трећег заједничког истраживања реке Дунав