Насловна » Послови » Jавне набавке » Јавне набавке у току

Јавне набавке у току

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ КЛАСИФИКАЦИОНЕ И РАДИОНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАДЊУ БРОДА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – ЛЕДОЛОМЦА

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС ТИМОЧКИ И РВС МЛАВСКО- МОРАВСКИ

 

НАБАВКА УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА ВОДНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНОВИРАНОГ КАТАЛОГА РЕКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ВОДНОГ БИЛАНСА СЛИВА РЕКЕ МОРАВЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О ЗОНАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ РЕГИОНАЛНОГ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА ПОДСИСТЕМА ВЛАСИНСКО ЈЕЗЕРО

 

НАБАВКА УСЛУГА ОБУКЕ КРОЗ ПРЕНОС ЗНАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ ВОДОПРИВРЕДНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ИЗРАДУ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПЛАНОВЕ УПРАВЉАЊА ВОДНИМ ПОДРУЧЈИМА

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПРОГРАМА У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА НИТРАТНЕ ДИРЕКТИВЕ 91/676/EEК ОД 12. ДЕЦЕМБРА 1991. ГОДИНЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ВОДНОГ ДОБРА, РЕГИСТРА ЗАГАЂИВАЧА И РЕГИСТРА КОРИШЋЕЊА ВОДА

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ХИДРОЛОШКИХ ПОДЛОГА СТОГОДИШЊИХ ВЕЛИКИХ ВОДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАНИЦА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА