Насловна » Послови » Jавне набавке » Јавне набавке у току

Јавне набавке у току

Набавка пружања услуга стручног надзора над радовима на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања

 

Услуга израде Плана управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије – III фаза

 

Услуга израде Анализе развоја регионалних водопривредних система на територији Републике Србије

 

Услуга израде Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања Сјеничке, Златарске и Радоињске акумулације

 

Услуга израде Анализе визуелизације регионалних водопривредних система у Водном информационом систему Републике Србије

 

Услуга израде Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Првонек” са стратешком проценом утицаја на животну средину

 

Услуга израде Студије унапређења заштите акумулација у Републици Србији - III фаза

 

Услуга припреме стручних елемената за потребе израде подзаконских аката из области вода – II фаза

 

Набавка услуга припреме стручних елемената за потребе билатералне и мултилатералне сарадње у области вода

 

Услуге мерења и испитивања радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу Србије и Мађарске

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2017. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за слив реке Саве

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2017. години обавеза Републике Србије које произилазе из билатералне сарадње у области вода са суседним државама

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2017. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за заштиту реке Дунав

 

Услуга вршења обуке кроз пренос знања и оспособљавања запослених у јавним водопривредним предузећима за израду елемената за планове управљања водним подручјима

 

Услуге израде Студије биланса вода у земљишту за потребе анализе укупног водног биланса и дефинисање мера за борбу против суша

 

Услуге израде стручних подлога за План вађења речних наноса

 

Услуга израде Анализе за потребе примене Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве

 

Услуга израде Студије дефинисања стања, анализе процеса генезе, коришћења, заштите и обогаћивања ресурса подземних вода

 

Услуга израде Анализе потреба за извештавање Европске комисије по директивама из области вода

 

Услуге анализе визуелизације мониторинг мреже у Водном информационом систему Републике Србије

 

Услуга израде Анализе интегрисања сакупљених података од стране Републичке водне инспекције у базе Водног информационог система Републике Србије са набавком одговарајуће опреме

 

Услуга израде Анализе интегрисања података из водне књиге у базе Водног информационог система Републике Србије

 

Услуга израде Анализе одржавања изворишта подземних вода у алувијалним срединама у зависности од степена аеробности

 

Услуга израде Aнализе дугорочних трендова у циљу адаптације на утицај климатских промена на водне ресурсе Републике Србије

 

Услуга израде Анализе ретензије загађења дуж тока Дунава у Републици Србији - развој модела и капацитета самопречишћавања - I фаза

 

Услуге израде анализе оптимизације мониторинг мреже квалитета површинских и подземних вода у складу са захтевима Оквирне Директиве о водама и пратећим директивама

 

Услуге припреме петогодишњег Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период 2017-2022. године са анализом и дефинисањем индикатора за праћење реализације Стратегије управљања водама на територији Републике Србије

 

Услуге прикупљања, анализе и интегрисање података у базе Водног информационог система Републике Србије