Naslovna » Aktuelno

Aktuelno

19. februar 2020.

INFORMACIJA ZA KONKURISANjE

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 13. februara 2020. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2020. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 13/20 od 14. februara 2020. godine.

Tom Uredbom predviđena su sredstva za finansiranje u 2020. godini poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama, i to poslova:

1) uređenja i korišćenja voda koji obuhvataju:

  1. (1) istražne radove na izvorištu površinskih voda i zaštitu izvorišta za snabdevanje vodom;
  2. (2) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe - vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralni cevovodi i rezervoari sa uređajima koji im pripadaju, u javnoj svojini;
  3. (3) izradu tehničke dokumentacije iz oblasti uređenja i korišćenja voda (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova),

2) zaštite voda od zagađivanja koji obuhvataju:

  1. (1) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda (glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda), u javnoj svojini;
  2. (2) izradu tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova),

(3) sprovođenja projekata naučnih istraživanja iz oblasti upravljanja vodama;

(4) izdavanja naučnih časopisa od nacionalnog značaja koji doprinose razvoju nauke i struke u oblasti upravljanja vodama koji obuhvataju pripremu i obradu tekstova, štampanje i druge poslove koji su u funkciji izdavanja časopisa;

(5) organizovanja naučnih i/ili stručnih skupova iz oblasti upravljanja vodama koji obuhvataju štampanje poziva i programa, umnožavanje radova i drugih priloga, obezbeđivanje prostora za rad naučnog skupa, simultanog i pisanog prevođenja, objavljivanje radova sa naučnog skupa u zborniku radova ili časopisu i smeštaj pozvanih predavača;

(6) organizovanja manifestacija „Dan Dunava” i „Dan Save”, u cilju uključivanja javnosti i podizanja svesti o važnosti očuvanja i zaštite reke Dunav i reke Save i o racionalnoj upotrebi vodnih resursa;

(7) vršenja investitorskih poslova i poslova vođenja nadzora nad izvođenjem radova, odnosno vršenjem usluga u oblasti upravljanja vodama.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 –dr. zakon) raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17, 79/17 i 40/18), u daljem tekstu: Pravilnik, propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi finansiranja poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim Investitor je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 5. marta 2020. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

28. januar 2019.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project - Environmental and Social documents

Svetska Banka kao partner od poverenja, namerava da Vladi Republike Srbije stavi na raspolaganje finansijska sredstva za realizaciju prve faze srpskog dela multifaznog projekta Integrisanog razvojnog programa za koridore reke Save i Drine (Faza I Programa). Razvojni ciljevi Projekta fokusirani su na poboljšanje zaštite od poplava, prekograničnog upravljanja vodnim resursima u odabranim delovima slivova reka Save i Drine i nastoji da promoviše regionalnu ekonomsku integraciju i pristup Evropskoj Uniji.

Projekat podleže novom Ekološkom i Društvenom okviru Svetske Banke, skupu ekoloških i društvenih standarda koji su, počev od oktobra 2018. godine, zamenili ono što je ranije bilo poznato kao Zaštitne politike.

U ovom smislu i u postupku odobrenja Projekta, set dodatnih dokumenata se stavlja na uvid javnosti.

Plan za preuzimanje obaveza za životnu sredinu i socijalna pitanja (ESCP)

Okvir za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima za Srbiju

Plan uključivanja zainteresovanih strana (SEP)

Procedure upravljanja radnom snagom

Okvir politike raseljavanja (RFP) za Srbiju