Naslovna » Aktuelno

Aktuelno

29. jun 2020.

MEĐUNARODNI DAN REKE DUNAV

29. juna svake godine 14 zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava, organizuje različite događaje, kampanje i radionice pod okriljem Međunarodnog Dana Dunava kako bi se podigla svest o očuvanju reke Dunav kod što većeg broja pojedinaca i kako bi se apelovalo na racionalniju upotrebu vodnih resursa. U zemljama širom Evrope, inicijator obeležavanja Dana Dunava je Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav - ICPDR čija je misija da promoviše i koordinira održivo i integralno upravljanje vodama, uključujući i zaštitu, poboljšanje i racionalnu upotrebu voda.

Dunav je najznačajnija i druga najveća reka Evrope, koja povezuje zemlje Balkanskog poluostrva međusobno i sa ostatkom Evrope. Na svom putu od Švarcvalda u Nemačkoj do ušća u Crno more u Rumuniji i Ukrajini, reka Dunav protiče kroz ili pored deset obalskih država što je čini najznačajnijom međunarodnom rekom na svetu. Dunav teče kroz Srbiju u dužini od 588 kilometara. Proteže se od tromeđe Srbije, Mađarske i Hrvatske do ušća Timoka, na tromeđi Srbije, Bugarske i Rumunije. Prolazi kroz vojvođansku ravnicu i nacionalne parkove "Fruška gora" i "Đerdap", a pored prirodnog blaga, brojne su kulturno-istorijske vrednosti duž njegovih obala. Glavne pritoke u Srbiji su mu reke Tisa, Sava, Tamiš, Morava, Nera i Timok. Dunav je jedna od najpopularnijih reka na svetu za rečna krstarenja i predstavlja veliki turistički potencijal Srbije, sa dva najveća gradska centra, Beogradom i Novim Sadom. Dunavski bazen je stanište preko 2000 biljnih vrsta i više od 5000 životinjskih vrsta. Na području toka Dunava živi više od polovine populacije medveda, vuka i risa, kao i značajna ptičja staništa vrsta kao što je Dalmatinski pelikan.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Republička Direkcija za Vode je u proteklim godinama izdvajalo sredstva i zajedno sa brojnim partnerima organizovalo manifestacije proslave Dana reke Dunav. Ove godine, zbog različitih ograničenja javnih okupljanja koje je i dalje na snazi kao rezultata globalne pandemije zbog bolesti COVID-19, ovogodišnja proslava Dana Dunava se održava u izmenjenim okolnostima putem društvenih mreža. Moto ovogodišnje kampanje je „Istražimo Dunav“.

Uzimajući u obzir oklonosti koje su nas zadesile, a na koje na žalost ne možemo da utičemo koristimo priliku da apelujemo na sve stanovnike ove zemlje da šire važnost očuvanja i zaštite reke Dunav, uz nadu da ćemo već naredne godine moći da proslavimo Dan reke Dunav na način na koji to ova reka i zaslužuje.

Više o Danu reke Dunav možete videti na: http://www.danubeday.org/ .

Ove godine, shodno okolnostima Dan Dunava obeležavamo i organizacijom vebinara: „Upravljanje vodama u Republici Srbiji”, gde ćemo razgovarati o sledećim pitanjima:

- Koji su izazovi sa kojima se susreću reke u Srbiji?
- Šta za Srbiju znači Okvirna direktiva o vodama?
- Šta je urađeno prethodnih godina?
- Šta će se uraditi u godinama koje dolaze?
- Koje koristi možemo imati svi mi?
- Kako možemo doprineti održivoj budućnosti?

Registraciju za vebinar možete izvršiti na sajtu EU Info Centra http://euinfo.rs/euinfo-webinar-2/ .

Poster

3. jun 2020.

MEĐUNARODNI DAN REKE SAVE

Međunarodni Dan Save obeležava se 01. juna svake godine. Dan reke Save je počeo da se obeležava 2007. godine, kada ga je zvanično usvojila Međunarodna komisija za sliv reke Save. Osnovni cilj obeležavanja međunarodnog dana reke Save je uključivanja javnosti i podizanje svesti o važnosti očuvanja i zaštite reke Save kao i o racionalnoj upotrebi vodnih resursa.

Reka Sava nastaje u severozapadnoj Sloveniji spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke. Teče u dužini od 945 kilometara, a površina sliva iznosi 97. 713 kvadratnih kilometara. Područje kroz koje protiče reka Sava naziva se Posavina. Tok reke Save kreće od Slovenije, preko Hrvatske i Bosne i Hercegovine, sve do njenog ušća u reku Dunav u Srbiji. Zanimljivo je da ima čak 249 pritoka, kao i da spaja tri glavna grada: Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Predstavlja vezu između država Balkana i ostatka Evrope.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Republička Direkcija za Vode je do sada izdvajalo sredstva i zajedno sa brojnim partnerima organizovalo manifestacije proslave Dana reke Save. Ove godine, zbog pandemije uzrokovane zaraznom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Dan reke Save obeležava se u nešto izmenjenim okolnostima i znatno skromnije.

Dosadašnje proslave Međunarodnog dana reke Save obeležilo je lepo druženje, a ovim putem se zahvaljujemo na saradnji svim partnerima i nadamo se da ćemo u narednim godinama zajedničkim snagama nastaviti aktivnosti. Takođe koristimo priliku da vam uputimo apel da u skladu svojim mogućnostima promovišete važnost očuvanja i zaštite reke Save kao i racionalniju upotrebu vodnih resursa ove godine na simboličan način putem medija, a nadamo se da ćemo se naredne godine vratiti redovnim aktivnostima.

Više o Danu reke Save možete videti na: savacommission.org/news_detail/167 dok na sledećem linku možete popuniti zanimljiv kviz o reci Savi: srbijavode.rs/web/images/testquiz/ .

19. februar 2020.

INFORMACIJA ZA KONKURISANjE

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 13. februara 2020. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2020. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 13/20 od 14. februara 2020. godine.

Tom Uredbom predviđena su sredstva za finansiranje u 2020. godini poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama, i to poslova:

1) uređenja i korišćenja voda koji obuhvataju:

  1. (1) istražne radove na izvorištu površinskih voda i zaštitu izvorišta za snabdevanje vodom;
  2. (2) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe - vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralni cevovodi i rezervoari sa uređajima koji im pripadaju, u javnoj svojini;
  3. (3) izradu tehničke dokumentacije iz oblasti uređenja i korišćenja voda (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova),

2) zaštite voda od zagađivanja koji obuhvataju:

  1. (1) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda (glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda), u javnoj svojini;
  2. (2) izradu tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova),

(3) sprovođenja projekata naučnih istraživanja iz oblasti upravljanja vodama;

(4) izdavanja naučnih časopisa od nacionalnog značaja koji doprinose razvoju nauke i struke u oblasti upravljanja vodama koji obuhvataju pripremu i obradu tekstova, štampanje i druge poslove koji su u funkciji izdavanja časopisa;

(5) organizovanja naučnih i/ili stručnih skupova iz oblasti upravljanja vodama koji obuhvataju štampanje poziva i programa, umnožavanje radova i drugih priloga, obezbeđivanje prostora za rad naučnog skupa, simultanog i pisanog prevođenja, objavljivanje radova sa naučnog skupa u zborniku radova ili časopisu i smeštaj pozvanih predavača;

(6) organizovanja manifestacija „Dan Dunava” i „Dan Save”, u cilju uključivanja javnosti i podizanja svesti o važnosti očuvanja i zaštite reke Dunav i reke Save i o racionalnoj upotrebi vodnih resursa;

(7) vršenja investitorskih poslova i poslova vođenja nadzora nad izvođenjem radova, odnosno vršenjem usluga u oblasti upravljanja vodama.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 –dr. zakon) raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17, 79/17 i 40/18), u daljem tekstu: Pravilnik, propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi finansiranja poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim Investitor je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 5. marta 2020. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

28. januar 2019.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project - Environmental and Social documents

Svetska Banka kao partner od poverenja, namerava da Vladi Republike Srbije stavi na raspolaganje finansijska sredstva za realizaciju prve faze srpskog dela multifaznog projekta Integrisanog razvojnog programa za koridore reke Save i Drine (Faza I Programa). Razvojni ciljevi Projekta fokusirani su na poboljšanje zaštite od poplava, prekograničnog upravljanja vodnim resursima u odabranim delovima slivova reka Save i Drine i nastoji da promoviše regionalnu ekonomsku integraciju i pristup Evropskoj Uniji.

Projekat podleže novom Ekološkom i Društvenom okviru Svetske Banke, skupu ekoloških i društvenih standarda koji su, počev od oktobra 2018. godine, zamenili ono što je ranije bilo poznato kao Zaštitne politike.

U ovom smislu i u postupku odobrenja Projekta, set dodatnih dokumenata se stavlja na uvid javnosti.

Plan za preuzimanje obaveza za životnu sredinu i socijalna pitanja (ESCP)

Okvir za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima za Srbiju

Plan uključivanja zainteresovanih strana (SEP)

Procedure upravljanja radnom snagom

Okvir politike raseljavanja (RFP) za Srbiju