Naslovna » Aktuelno

Aktuelno

03. novembar 2021.

VODIČ ZA PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA

U okviru projekta ''Javno-privatni dijalog za razvoj'', koji se sprovodi u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i finansira od strane USAID, pokrenuta je reformska tema za unapređenje sistema otpadnih voda u Srbiji, na inicijativu NALED, Udruženja za Edukaciju, Ekologiju i Energetiku ''3e'' i Mreže inspektora Srbije. Kao jedan od partnera u Tematskoj radnoj grupi za unapređenje sistema otpadnih voda u Srbiji, učestvovalo je i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode. U okviru ove saradnje izrađen je Vodič za prečišćavanje otpadnih voda, namenjen privrednim, javnim i drugim subjektima, koji u svojim proizvodnim procesima i tokom obavljanja delatnosti generišu otpadne vode. Vodič jasnim i sažetim smernicama upućuje sve pomenute subjekte na propise i aktivnosti planiranja, pripreme akcionih planova, izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izveštavanja.

Vodič za prečišćavanje otpadnih voda

01. novembar 2021.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi
o Predlogu plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine

U skladu sa odredbama čl. 33. i 34. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/2018 – dr.zakon) (u daljem tekstu: Zakon) pripremljen je Predlog plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine (u daljem tekstu: Predlog plana). U skladu sa odredbama čl. 38. i 39. Zakona, u postupku donošenja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –Republička direkcija za vode, sprovodi javnu raspravu o Predlogu plana.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode poziva predstavnike državnih organa i organizacija, javnih službi, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, udruženja, međunarodnih organizacija, kao i druge zainteresovane učesnike. da se upoznaju sa tekstom Predloga plana.

Javna rasprava o Predlogu plana sprovodi se u periodu od 1. novembra 2021. godine do 1. decembra 2021. godine.

Predlog plana je dostupan za uvid i preuzimanje na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičke direkcije za vode (http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-u-toku.php) i na Portalu e-Uprave.

Zbog epidemiološke situacije, primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na Obrascu za komentare Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičkoj direkciji za vode, putem elektronske pošte na adresu: odv@minpolj.gov.rs , sa naznakom „Javna rasprava – PUV 2021-2027 “, do 1. decembra 2021. godine.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu plana i isti će objaviti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičke direkcije za vode i na portalu e-Uprave najkasnije sedmog radnog dana pre podnošenja Vladi na razmatranje i usvajanje.

Dokumenta:
- Predlog plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine
- Prilog 1 – Pregledne tabele
- Prilog 2 – Metodologije
- Prilog 3 – Program mera
- Prilog 4 – Smernice za izradu višegodišnjeg programa monitoringa
- Prilog 5 - Karte
- Obrazac za komentare – PUV

01. novembar 2021.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi
o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja
Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije
za period 2021-2027. godine na životnu sredinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarsta i vodoprivrede je, u skladu sa odredbama čl. 9 i 11. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 88/2010) donelo Odluku o izradi strateške procene uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 35/2021) i izradilo Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu (u daljem tekstu: Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja).

U postupku pripreme strateške procene uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode sprovodi javnu raspravu o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode poziva predstavnike državnih organa i organizacija, javnih službi, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, udruženja, međunarodnih organizacija, kao i druge zainteresovane učesnike. da se upoznaju sa tekstom Nacrta izveštaja o strateškoj proceni uticaja.

Javna rasprava o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja sprovodi se u periodu od 1. novembra 2021. godine do 1. decembra 2021. godine.

Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja je dostupan za uvid i preuzimanje na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičke direkcije za vode (http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-u-toku.php) i na Portalu e-Uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije za unapređenje teksta Nacrta izveštaja o strateškoj proceni uticaja dostavljaju se na Obrascu za komentare, putem elektronske pošte na adresu: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs , sa naznakom „Javna rasprava – SPU PUV 2021-2027 “, do 1. decembra 2021. godine.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće Izveštaj o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu.

Dokumenta:
- Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu
- Obrazac za komentare - SPU

06. avgust 2021.

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 29. jula 2021. godine donela je Akcioni plan za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine , kojim su utvrđene mere i aktivnosti koje će se sprovoditi u planskom periodu, radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva definisanih Strategijom upravljanja vodama do 2034. godine, sa odgovarajućim rokovima, potrebnim finansijskim sredstvima i organima, organizacijama i javnim preduzećima nadležnim za realizaciju tih aktivnosti. Takođe, definisani su pokazatelji koji pored praćenja realizacije Strategije obezbeđuju i harmonizaciju sa aktivnostima koje su u Evropskoj uniji relevantne za oblasti životne sredine i voda, specifične indikatore, koje je potrebno pratiti na nacionalnom nivou i parametre kojima se unapređuje statistika u oblasti voda.

02. avgust 2021.

OBJAVLjENI IZVEŠTAJI 4. ZAJEDNIČKOG ISTRAŽIVANjA REKE DUNAV:
Najsveobuhvatnije istraživanje reke na svetu predstavljeno u dve publikacije

Beč, 29. april 2021. godine

Tokom 2019. i 2020. godine, u koordinaciji sa Sekretarijatom Međunarodne komisije za zaštitiu reke Dunav (ICPDR), realizovano je Četvrto zajedničko istraživanje reke Dunav (The Joint Danube Survey 4 – JDS4) u kome je učestvovalo više stotina naučnika i raznih drugih učesnika podunavskih zemalja. Rezultati istraživanja su objavljeni i danas su dostupni kako naučnoj zajednici tako i široj javnosti.

Zajedničko istraživanje reke Dunav predstavlja najobuhvatniji istraživački monitoring površinskih voda na svetu, a sprovodi se svake šeste godine.

U cilju postizanja dobrog statusa, kao cilja Okvirne direktive o vodama (WFD), zajedničko istraživanje reke Dunav vrši usklađivanje procesa monitoringa voda u svim dunavskim zemljama. Na celom slivu reke Dunav, međunarodni timovi odlazili su do utvrđenih lokacija kako bi uzimali uzorke i vršili merenja raznih parametara statusa - zagađenja, biodiverziteta, sadržaja plastike i radijacije.

Istraživanje je kao rezultat dalo inoviran prikaz statusa voda na celokupnom slivu reke Dunav.

Tokom JDS4 primenjen je čitav niz metoda i tehnika nove generacije, uključujući „Environmental DNA (eDNA)” i „target & non-target screening methods”.

Rezultati ovog istraživanja daju nam jedinstveni uvid u status voda na slivu reke Dunav, uključujući odgovore na sledeća pitanja:

  • koliko hemijskih supstanci je dospelo u vode?
  • koliki broj riba živi u slivu reke Dunav?
  • koja količina mikroplastike se nalazi u reci Dunav i njegovim pritokama?
  • da li zaista ima lososa u Dunavu?

Slično kao i prilikom JDS3, i rezultati ovog 4. istraživanja predstavljaju osnov u procesu sprovođenja odredbi WFD, u smislu pravljenja sveobuhvatne baze podataka kao podloge u procesu odlučivanja. Cilj prikupljanja rezultata tokom ovih istraživanja nije da zameni nacionalni monitoring koji se u svakoj državi pojedinačno koristi prilikom procesa procene ekološkog i hemijskog statusa, već da se koristi u svojstvu baze podataka, sa jedne strane, prilikom usaglašavanja metoda za procene na celom slivu, a sa druge strane, prilikom nove prioritizacije specifičnih zagađivača na slivu reke Dunav.

JDS4 doprinosi poboljšanju procesa sprovođenja monitoringa u slivu reke Dunav, jer:

  • predstavlja nezavisnu bazu podataka koja može unaprediti proces monitoringa površinskih voda na nacionalnom nivou;
  • pruža mogućnost testiranja i upoređivanja sa nacionalnim metodologijama za određivanje bioloških i hidromorfoloških elemenata, a sve u cilju njihove buduće usklađenosti;
  • daje mogućnost za vršenje obuke u uzorkovanju i proceni bioloških elemenata kvaliteta;
  • predstavlja jedinstveni izvor podataka određenog broja elemenata kvaliteta za ceo Dunav;
  • omogućuje razmenu znanja i iskustava između članica Evropske unije i ostalih država.

Analizom rezultata zaključeno je da su, u odnosu na JDS3, mnogi problemi do sada otklonjeni. Međutim, predstoji još dosta posla. Pored toga, određeni faktori, kao što su mikroplastika ili eDNA, prvi put su tokom ovog istraživanja mereni, tako da će njihovo praćenje biti moguće tek nakon sprovedenog 5. istraživanja - JDS5.

Rezultate sprovedenog JDS4 možete pogledati i preuzeti na sledećem linku:
https://www.icpdr.org/main/press-release-jds4-reports-published-most-comprehensive-river-survey-world-two-publications.

28. jun 2021.

„Dan Dunava 2021.“

9. jun 2021.

Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa javnim vodoprivrednim preduzećima „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“, pripremila je prvu radnu verziju Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine

Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenula je postupak javne nabavke usluga izrade Strateške procene uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu. Nakon završenog postupka, odabrani ponuđač će imati rok od dva meseca za izradu Nacrta izveštaja o Strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu.

Planirano je da se javni uvid i javna rasprava, za Plan upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine i Stratešku procenu uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu, održe na jesen 2021. godine, po zakonima Republike Srbije.

26. maj 2021.

„Naše mišljenje – Naš Dunav“

Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) je međunarodna organizacija koju čini 15 zemalja i Evropska unija. Formirana je 1998. godine. Krajnji cilj ICPDR-a je primena Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav (Konvencija o zaštiti reke Dunav), a misija je promovisanje i koordinacija održivog i ravnomernog upravljanja vodama, uključujući zaštitu, unapređenje i racionalno korišćenje voda u korist zemalja, stanovnika, biljnog i životinjskog sveta Dunavskog sliva.

Savezna Republika Jugoslavija (SCG) je 30. januara 2003. godine ratifikovala Konvenciju o zaštiti reke Dunav (Zakon o potvrđivanju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav, „Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori”, broj 2/03). SCG je postala punopravni član ICPDR-a 19. avgusta 2003.godine. Republika Srbija je preuzela od SCG obaveze vezane za sliv reke Dunav.

Kako je najbolji način za zaštitu i upravljanje vodama bliska međunarodna saradnja između svih zemalja u slivu reke - okupljajući sve interese uzvodno i nizvodno, jedna od aktivnosti ICPDR-a je i priprema Plana upravljanja vodama i Plana upravljanja rizikom od poplava za sliv reke Dunav u skladu sa direktivama Evropske unije u oblasti voda.

Prvi Plan upravljanja vodama na slivu reke Dunav izrađen je 2009. godine, a prvi Plan upravljanja rizikom od poplava 2015. godine. Trenutno su na nivou ICPDR-a aktivnosti na ažuriranju i pripremi Plana upravljanja vodama na slivu reke Dunav 2021-2027 i Plana upravljanja rizikom od poplava 2021-2027.

Pozivamo sve zainteresovane na konsultativnu radionicu „Naše mišljenje – Naš Dunav“, koju organizuje ICPDR putem aplikacije Zoom, 29. i 30. juna 2021. godine. Važno nam je mišljenje svakog pojedinca, jer samo sa aktivnim učešćem svih zainteresovanih, javnosti i stručnjaka možemo kroz povratne informacije, komentare, sugestije i konstruktivne diskusije doći do kvalitetnih predloga planova.

Pozivno pismo

Informacija o registraciji

Link za registraciju: Meeting Registration - Zoom

23. maj 2021.

PROJEKAT UPRAVLjANjA SLIVOM REKE DRINE NA ZAPADNOM BALKANU

Projekat upravljanja slivom reke Drine na Zapadnom Balkanu (u daljem tekstu Projekat) je završen 30. aprila 2021. godine.

Regionalni je projekat i obuhvatao je tri zemlje u slivu reke Drine: Republiku Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Kao posebno važne komponente sadržao je Prekograničnu analizu stanja (Transboundary Diagnostic Analysis) i Strateški akcioni program (u daljem tekstu: TDA/SAP). Vrednost projekta je 8.400.000,00 USD, finansirao se 50% iz Specijalnog fonda za klimatske promene (SCCF) i 50% iz Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (GEF). Aktivnosti na Projektu su svrstane u tri ključne komponente i to:

Komponenta 1. Saradnja između država na međunarodnom upravljanju slivom reke Drine;

Komponenta 2. Pilot investicije za integrisano upravljanje slivom reke Drine i povećanje otpornosti na klimatske promene i upravljanje šumama i

Komponenta 3. Upravljanje projektom, nadzor i revizija.

U sklopu projekta urađen je Strateški akcioni program (SAP). SAP pruža osnovu za odlučivanje u političkim okvirima budućeg prekograničnog upravljanje vodama sliva i pri tom istovremeno predviđa način saradnje država sliva reke Drine. Vizija upravljanja vodama, koja je sadržana u SAP-u sliva Drine je dokument o ciljevima i prioritetima koje će se promovisati u budućnosti kroz usaglašeno integralno planiranje na slivu.

Budući da vizija odražava i bavi se glavnim problemima i tendencijama unutar sliva u određenom periodu, uključujući šire društvene, ekonomske i ekološke probleme, vizija pruža uvid u svrhu i ciljeve planiranja upravljanjem sliva.

U okviru projekta radilo se na podizanju svesti građana o značaju svakog pojedinca na očuvanje i budućnost reka i životne sredine. Pripremljeni su video spot i radio džingl koje možete videti klikom na OVDE:

19. maj 2021.

SEDMI SASTANAK ZAJEDNIČKE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE
održan je u Beogradu 18. maja 2021. godine

Osnov za rad Zajedničke Komisije i osnovanih radnih grupa je Sporazum o saradnji o integralnom upravljanju vodama na donjem toku reke Drine između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, potpisan 20. septembra 2014. godine, a produžen je Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj: 48-8278/2019 od 29. avgusta 2019. godine.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Republike Srbije iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke direkcije za vode i Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“ i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU „Vode Srpske“ iz Republike Srpske.

Na sastanku se u okviru rada u Grupi za vodna akta, Grupi za poplave i Grupi za inspekcijske poslove izveštavalo o aktivnostima koje su dogovorene na prethodnom sastanku i dogovorene su dalje zajedničke aktivnosti.

Obe strane su izrazile spremnost za nastavljanje intenzivne saradnje Zajedničke komisije na pitanjima od zajedničkog interesa u skladu sa Sporazumom.

19. april 2021.

Javne konsultacije o Nacrtu plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Nacrtu plana upravljanja rizicima od poplava za sliv reke Dunav od 2021. godine

Nacrt plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Nacrt plana upravljanja rizicima od poplava za sliv reke Dunav od 2021. godine, su objavljeni i dostupni za javne konsultacije! Komentare možete slati do 30. septembra 2021. godine.

Kao vrhunac šestogodišnjeg ciklusa upravljanja, Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) razvila je Plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav i ažurira Plan upravljanja rizicima od poplava Dunava od 2021. godine, koji će definisati aktivnosti koje će se sprovoditi širom sliva reke Dunav za narednih šest godina od 2021. do 2027. godine. Cilj ovih planova je da vode sliva reke Dunav učine čistijim, zdravijim i sigurnijim. Takođe i da se zaštititi i poboljša status svih voda i osigura održiva, dugoročna upotreba vodnih resursa, kao i održivo upravljanje rizicima od poplava.

Za razvoj planova upravljanja, predstavnici civilnog društva i zainteresovane strane pozvani su da iznesu svoje stavove i kažu svoje mišljenje. Najveći uticaj, mere će imati na stanovnike sliva reke Dunav, kao i na generacije koje dolaze, i stoga im se pruža prilika da od početka razgovaraju o njihovom uspostavljanju.

Od 31. marta 2021. godine, ICPDR dostavlja nacrte planova upravljanja za komentare na svojoj veb stranici. Javnost se poziva da podnese komentare na dokumenta - koja se mogu ovde preuzeti - Sekretarijatu ICPDR -a do 30. septembra 2021. godine. Oni se mogu poslati u pisanoj formi na donju adresu ili na namensku adresu e-pošte: wfd-fd@icpdr.org . Komentari će se uzeti u obzir tokom pregleda i finalizacije planova do decembra 2021. godine.

ICPDR Secretariat
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5, A-1220 Vienna, Austria
E-Mail: wfd-fd@icpdr.org

ICPDR je obezbedio prostor za onlajn upitnik o planovima, koji omogućava stanovništvu dunavskog sliva da kažu svoje mišljenje. Upitnik možete ODMAH popuniti na veb stranici ovde. Na kraju, ICPDR će takođe biti domaćin onlajn radionice za konsultacije sa zainteresovanim stranama. Naše mišljenje - Naš Dunav će se odvijati preko ZOOM aplikacije zbog pandemije COVID-19. Sve detalje u vezi sa ovim događajem zakazanim za 29.-30. Jun 2021. godine možete pronaći ovde.

14. april 2021.

OBAVEŠTENjE

Nakon prošlogodišnje pauze zbog izazova pandemije, ove godine, petu godinu zaredom, Bled Water Festival, u suorganizaciji s Ministarstvom okoliša i prostornog planiranja Republike Slovenije, najavljuje međunarodno takmičenje za nagrade Responsible Towards Water 2021. Ovogodišnje takmičenje podržavaju partneri iz osam zemalja (Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Monako, Slovačka, Slovenija i Srbija).

Ovim međunarodnim takmičenjem se žele motivisati i nagraditi inovativni pristupi, ideje i projekti koji diktiraju nove trendove u razumevanju vode i održivim rešenjima, istovremeno pokrivajući celi vodeni ciklus, čuvajući vodeno okruženje i poboljšavajući kvalitet u svim područjima života.

Pozivamo zainteresovane da učestvuju s inovativnim projektima i idejama na području očuvanja vode i vodnih resursa.

Detalji takmičenja mogu se naći u priloženom pozivu, a informacije i obrasci za prijavu dostupni su na bledwf.com u rubrici Awards/Categories

Позив

Nagrade “Responsible Towards Water 2021“ dodeljene na Festivalu vode na Bledu, Slovenija, održanom od 10. do 11. juna 2021. godine

Na Festivalu vode na Bledu, dodeljeno je pet međunarodnih nagrada „Odgovorni prema vodi“ za inovacije u očuvanju vode i vodnih resursa.

Ove godine je na Festivalu vode na Bledu, koji je suorganizovalo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Slovenije i koji je promovisan u partnerstvu sa ministarstvima i međunarodnim organizacijama iz devet zemalja, dodeljeno pet nagrada za najinovativnije projekte na polju očuvanja vode i vodnih resursa.

Međunarodni žiri je pregledao i ocenio dvanaest projekata iz sedam zemalja (Slovenija, Bugarska, Poljska, Monako, Nemačka, Izrael i Finska) i nagradio pet najboljih projekata u svakoj pojedinačnoj kategoriji.

U kategoriji Corporate – micro businesses, nagrada je dodeljena projektu Smart hydration station project slovenačke kompanije MyWater, koja je prihvatila izazov rešavanja problema odbačenih plastičnih boca od vode razvijanjem pametne stanice. Stanica je kombinacija mehaničke opreme i napredne tehnologije filtriranja vode za poboljšanje kvaliteta, sigurnosti i pristupačnosti pijaće vode koja se dobija lokalno i na mestu upotrebe je besplatna.

U kategoriji Corporate – small businesses, žiri je dodelio nagradu projektu PlanetCare Microfiber Filter slovenačke kompanije Planet Care. Kompanija je razvila jedinstveni filter za mašine za pranje veša, koji je sa dokazanom stopom efikasnosti od 90% i potpuno zatvorenim krugom u stanju da ukloni mikroplastiku iz vode nakon svakog ciklusa pranja, sprečavajući je tako da dođe do okeana.

U kategoriji Corporate – medium-sized businesses, nagrađen je projekat System SPiD kompanije WOFIL Robert Muszański. Cilj kompanije je podsticanje upotrebe ozona umesto hlora za oksidaciju i dekontaminaciju vode. Kompanija je razvila mobilnu verziju sistema koja radi po principu plug&play i laka je za upotrebu - na novim, kao i na postojećim sistemima za prečišćavanje vode. Sistem SPiD deluje imitirajući prirodne procese i na taj način smanjuje upotrebu hemikalija.

U kategoriji Corporate – large businesses, nagradu je projektu Small wastewater treatment plant with filtration medium slovenačke kompanije Kostak. Kompanija je razvila efikasnu tehnologiju za prečišćavanje otpadnih voda iz domaćinstva. Postrojenje se nalazi pod zemljom i kombinuje procese, poput sedimentacije, filtracije i kapanja. Glavni proces zasnovan je na bio-filmu. Zbog očuvanja hranljivih sastojaka, poput azota i fosfora u vodi, domaćinstva mogu kasnije koristiti ovu vodu.

Dodeljena je i nagrada za nacionalni projekat pod nazivom Finnish Water Stewardship Commitment. Projekat predstavlja izazov za finske kompanije, da procene svoje rizike i mogućnosti za vodu, u skladu sa Ciljem br. 6 održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Članovi žirija bili su:
Prof. Dr. Mihael J. Toman, Biotechnology Faculty. University of Ljubljana – predsednik žirija
Romain Ciarlet, General Secretary of the Prince Albert II of Monaco Foundation, Monaco
Dóra Gere, National Public Health Center, Hungary
Elizabeta Kos, Directorate for Water Management and Marine Protection, Ministry of Economy and sustainable Development, Croatia
Tanja Miškova, Ambassador, Department of International Organisations, Ministry of Foreign Affairs, Slovenia
Dr. Mojca Šraj, Slovenian National Committee for IHP UNESCO, Slovenia

Nagrade „Odgovorni prema vodi“ sa Bledskog festivala vode dodeljene su poslednji put, jer će zbog proširenja programa u narednoj godini biti dodeljene Evropske nagrade za vode.

O Bledskom festivalu vode

Ovo je bila peta godina zaredom da se organizuje Bledski festival vode, ovog puta kao internet događaj. U razmaku od dva dana, međunarodni stručnjaci su na pet okruglih stolova razgovarali o različitim temama koje se odnose na vodu i očuvanje vodnih resursa - od sadržaja minerala i kako minerali utiču na naše zdravlje, podzemnih voda do prisustva vodenih someliera u restoranima.

22. februar 2021.

OBAVEŠTENjE

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 11. februara 2021. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2021. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 11/21 od 12. februara 2021. godine.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17, 79/17, 40/18 i 44/18 – dr. zakon), u daljem tekstu: Pravilnik, propisani su uslovi pod kojima korisnik sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: korisnik sredstava) može da koristi sredstva Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji korisnik sredstava podnosi radi finansiranja poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama.

Takođe, Pravilnikom je propisano da se korisnik sredstava zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim korisnik sredstava je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 4. marta 2021. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

29. januar 2021.

IZVEŠTAJ
o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine (u daljem tekstu: Predlog akcionog plana) vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije (Broj: 325-9583/2020 od 25. novembra 2020. godine). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovelo je javnu raspravu o Predlogu akcionog plana u periodu od 26. novembra 2020. godine do 16. decembra 2020. godine. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljene tokom javne rasprave su razmotrene i sagledana je mogućnost njihovog integrisanja u tekst Predloga akcionog plana.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana možete preuzeti ovde.

 

IZVEŠTAJ
o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine na životnu sredinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, sprovela je javnu raspravu o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine na životnu sredinu (u daljem tekstu: Nacrt izveštaja o SPU), u periodu od 26. novembra do 26. decembra 2020. godine. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljene tokom javne rasprave su razmotrene i sagledana je mogućnost njihovog integrisanja u tekst Nacrta izveštaja o SPU.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu izveštaja o SPU možete preuzeti ovde.