Naslovna » Aktuelno

22. april 2019.

PETI SASTANAK ZAJEDNIČKE KOMISIJE
IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE
ODRŽAN JE 19. APRILA 2019. GODINE U BIJELjINI, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA

Republika Srbija i Bosna i Hercegovina nemaju bilateralni sporazum iz oblasti upravljanja vodama. Saradnja se odvija najviše kroz multilateralnu saradnju koja postoji na slivovima Dunava i Save. Kako je integralno upravljanje vodama sliva reke Drine u prethodnom periodu nailazilo na probleme, pre svega zbog posledica poplava i nelegalnog eksploatisanja peska i šljunka, javila se potreba za uspostavljanje saradnje po ovim pitanjima.

 Peti sastanak zajedničke komisije između Republike Srbije i Republike Srpske

20. septembra 2014. godine potpisan je Sporazum o saradnji o integralnom upravljanju vodama na donjem toku reke Drine između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Na osnovu Sporazuma formirana je Zajednička komisija.

Peti sastanak zajedničke komisije između Republike Srbije i Republike Srpske       Peti sastanak zajedničke komisije između Republike Srbije i Republike Srpske

Prvi sastanak Zajedničke komisije održan je 29. juna 2015. godine u Beogradu kada su formirane Radna grupa za vodna akta, Radna grupa za vodnu inspekciju i Radna grupa za odbranu od poplava.

Drugi sastanak Zajedničke Komisije i radnih grupa održan je u Beogradu 29. i 30. novembra 2017. godine.

Treći sastanak Zajedničke komisije i radnih grupa održan je 27. marta 2018. godine u Bijeljini.

Četvrti sastanak Zajedničke komisije i radnih grupa održan je 27. novembra 2018. godine.

Peti sastanak Zajedničke komisije i radnih grupa održan je 19. aprila 2019. godine u Bijeljini, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Sledeći sastanak se očekuje u oktobru mesecu na teritoriji Republike Srbije.

22. april 2019.

Predstavnici Vlada Srbije i Mađarske potpisali su u Subotici 15. aprila 2019. godine, nakon zajedničke Sednice, 11 dokumenata o budućoj saradnji. Između ostalih potpisan je SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNjI U OBLASTI ODRŽIVOG UPRAVLjANjA PREKOGRANIČNIM VODAMA I SLIVOVIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

Potpisani međudržavni sporazumi između Srbije i Mađarske

18. april 2019.

U BEOGRADU JE ODRŽAN 25. SASTANAK EKSPERTSKE GRUPE ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU U OKVIRU MEĐUNARONE KOMISIJE ZA ZAŠTITU REKE DUNAV

U Beogradu je održan 25. sastanak ekspertske grupe za odnose sa javnošću u okviru međunarone komisije za zaštitu reke Dunav

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode bila je domaćin 25-og sastanka Ekspertske grupe za odnose sa javnošću Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav. Sastanak je održan 11-12. aprila u svečanoj sali hotela Mažestik, u Beogradu. Učesnici su imali čast da sastanak otvori i učesnicima poželi dobrodošlicu predsedavajući Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav, za 2019. godinu, gospodin Peter Kovač iz Mađarske. Ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Republičke direkcije za vode, učesnike su pozdravili: savetnik ministra za medije, gospodin Igor Grabež, šef delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav, gospođa Nataša Milić kao i Olivera Janković i Milica Milenković, članovi Ekspertske grupe za odnose sa javnošću Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav iz Republike Srbije.

U Beogradu je održan 25. sastanak ekspertske grupe za odnose sa javnošću u okviru međunarone komisije za zaštitu reke Dunav

Sastanku su prisustvovali predstavnici zemalja članica Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav, predstavnici NVO ''Mladi istraživači Srbije'' Dušica Trnavac, NVO ''Svetska organizacija za prirodu'' Jovana Dragić, JVP ''Srbijavode'' Jovana Rašeta i Jelena Dobrić Tadić i JVP ''Vode Vojvodine'' Jasna Trifunović i Jelena Repac. Pored aktuelnih tema o kojima se govorilo fokus sastanka bio je na zajedničkom istraživanju reke Dunav, koji počinje 29.juna 2019. godine i platforme o komunikaciji putem društvenih mreža. U okviru predstavljanja projekata na nacionalom nivou zemalja članica, Republika Srbija MPŠV-Republička direkcija za vode je predstavila EU tvining projekat ''Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama''. Projekat je vredan 1.500.000 evra i finansira se iz EU IPA programa za Republiku Srbiju. Projekat se sprovodi kroz partnerstvo između stručnjaka iz Srbije, Nemačke, Austrije i Holandije, a njegov glavni cilj je jačanje kapaciteta Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode” i „Vode Vojvodine”, kao i drugih srodnih institucija, u implementaciji principa Okvirne direktive o vodama (EK/60/2000) u integralnom upravljanju vodama u Republici Srbiji, kroz obuku u procesu izrade elemenata za planove upravljanja vodama na vodnim područjima. O projektu koga čine tri Komponente govorili su: Aleksandar Cinke, lider Komponente 3 tvining projekta (strategija komunikacije) i Milica Milenković, lider Komponente 3 ispred Republike Srbije.

U Beogradu je održan 25. sastanak ekspertske grupe za odnose sa javnošću u okviru međunarone komisije za zaštitu reke Dunav

Napomenućemo da je MPŠV-Republička direkcija za vode nakon šest godina ponovo bila domaćin predstavnika zemalja članica Ekspertske grupe za odnose sa javnošću Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav.

16. april 2019.

XLII ZASEDANjE SRPSKO - MAĐARSKE KOMISIJE ZA VODOPRIVREDU JE ODRŽANO NA ZLATIBORU OD 08. DO 10. APRILA 2019. GODINE

Delegacija srpske Strane, određena Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode, bila je u sledećem sastavu:

- Aleksandar Nikolić, dipl.inž, Šef delegacije - Predsednik srpskog dela Komisije, JVP ''Vode Vojvodine'' Novi Sad;

- Olivera Janković, dipl.inž, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode Beograd;

- Milić Bunčić, dipl.inž, Sekretar srpskog dela Komisije, JVP'' Vode Vojvodine'' Novi Sad.

XLII zasedanje srpsko - mađarske komisije za vodoprivredu je održano na zlatiboru od 08. do 10. aprila 2019. godine

U svojstvu eksperta učestvovali su: Božidar Beloš, dipl.inž, JVP'' Vode Vojvodine'' Novi Sad, Zoran Stojanović, master hem, Ministarstvo zaštite životne sredine – Agencija za zaštitu životne sredine i dr Sanja Pantelić Miralem, dipl.inž, JVP'' Vode Vojvodine'' Novi Sad. Prevodioci u ime srpske Strane na zasedanju bile su Kristina Braun Luković, dipl.inž. i Izabela Nađ, dipl.inž.

Delegacija mađarske Strane bila je u sledećem sastavu:

- Peter Kovač, dipl.inž, Šef delegacije, Predsednik mađarskog dela Komisije, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

- Ida Nađ Šoš, dipl.inž, Sekretar mađarskog dela Komisije, Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U svojstvu eksperta učestvovali su: dr Peter Kozak, dipl.inž, Robert Telkeš, dipl.inž, Timea Nemeti, dipl.inž. i dr Laslo Balatonji. Prevodioci u ime mađarske Strane na zasedanju bili su David Dukai, dipl.inž. i Čongor Kiš, dipl.inž.

Komisija je radila po usaglašenom dnevnom redu po sledećim oblastima:

I Vodoprivredna pitanja u oblasti zaštite od štetnog dejstva voda

II Vodoprivredna pitanja u oblasti gazdovanja vodama

III Vodoprivredna pitanja u oblasti zaštite kvaliteta voda

IV Ostala pitanja.

XLII zasedanje srpsko - mađarske komisije za vodoprivredu je održano na zlatiboru od 08. do 10. aprila 2019. godine       XLII zasedanje srpsko - mađarske komisije za vodoprivredu je održano na zlatiboru od 08. do 10. aprila 2019. godine

Komisija je konstatovala da se srpsko – mađarska vodoprivredna saradnja u periodu između dva zasedanja odnosno, od septembra 2015. do aprila 2019. godine, realizovala u otežanim uslovima ali da su i pored toga ostvareni značajni rezultati u saradnji. To se pre svega odnosi na osavremenjavanje važećih pravilnika iz svih oblasti saradnje i na donošenje novih pravilnika.

Posebno treba istaći usvajanje „Zajedničkog programa za razmenu podataka i praćenje režima podzemnih voda“ na pregograničnim vodnim telima čime se Republika Srbija i Mađarska svrstavaju u red malog broja država koje su se dogovorile da će razmenu podataka i praćenje režima ovog izuzetno važnog resursa bilateralno sprovoditi i unapređivati, u skladu sa preporukama direktiva Evropske Unije iz oblasti voda.

Operativni poslovi u svim oblastima saradnje realizovali su se uglavnom u kontinuitetu (monitoring kvantiteta i kvaliteta voda i usaglašavanje rezultata), a za saradnju stručnjaka u vreme sprovođenja odbrane od zagušenja ledom na delu Sektora reke Dunav od zajedničkog interesa od državne granice do Vukovar (januar 2017.), prilikom koje su angažovani mađarski ledolomci, konstatovano je da je bila izuzetno uspešna.

Sumirajući rad Komisije predsednici su se složili da je u narednom periodu sa obe strane potrebno obezbediti kontinuitet u saradnji da bi se neizvršene obaveze sa ovog i ranijih zasedanja uradile i nastavilo sa izvršavanjem operativnih poslova i zadataka iz važećih pravilnika. Ako se tome doda da su eksperti strana pripremili nacrt novog Sporazuma o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, koji će, posle ratifikacije, podrazumevati i nove zadatke za Komisiju, u narednom periodu biće potrebno predvideti i realizovati mnogobrojne aktivnosti i sastanke radi ispunjenja ovih ciljeva.

Još jednom je istaknut obostrani interes da se kroz bilateralnu saradnju rešavaju sva pitanja koja se odnose na upravljanje prekograničnim vodama.

15. april 2019.

Skraćeni Akcioni plan raseljavanja za podprojekat zaštite Valjeva od poplava koji se realizuje u okviru projekta „Hitna sanacija od poplava”

Skraćeni akcioni plan raseljavanja – srpski jezik

Skraćeni akcioni plan raseljavanja – engleski jezik

12. april 2019.

Održana uvodna konferencija tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama”

U januaru 2019. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode uspešno je započela sprovođenje EU tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama”. Projekat je vredan 1.500.000 evra i finansira se iz EU IPA programa za Republiku Srbiju.

Održana uvodna konferencija tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama”

Projekat se sprovodi kroz partnerstvo između stručnjaka iz Srbije, Nemačke, Austrije i Holandije, a njegov glavni cilj je jačanje kapaciteta Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode” i „Vode Vojvodine”, kao i drugih srodnih institucija, u implementaciji principa Okvirne direktive o vodama (EK/60/2000) u integralnom upravljanju vodama u Republici Srbiji, kroz obuku u procesu izrade elemenata za planove upravljanja vodama na vodnim područjima. Kako bi se obezbedio prenos znanja i izgradnja institucionalnih kapaciteta, veliki broj radionica biće organizovan za stručnjake iz Srbije u saradnji sa stručnjacima iz zemalja članica EU, partnerima u ovom projektu.

Uvodna konferencija projekta je održana u petak, 12. aprila 2019. godine, u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, na kojoj su predstavljeni glavni ciljevi i planirane aktivnosti. Prisutnima su se obratiti predstavnici Delegacije Evropske unije, Nemačke, Austrije, Holandije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Nakon toga, projektni tim je zajedno sa korisnikom projekta upoznao učesnike sa značajem Plana upravljanja vodama u Srbiji i koristima koje će građani Republike Srbije od njega imati. Na kraju događaja je sproveden Kahut kviz tokom kojeg su svi učesnici imali mogućnost da provere svoje znanje o vodama u Srbiji. Najuspešniji su primili i simbolične nagrade.

Saznajte više na internet prezentaciji projekta: www.wfd-serbia.eu

04. april 2019.

Poziv na javne konsultacije za javnost, organe i organizacije sa temom Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim uticajima projekta projekat zaštite od poplava u Vladimircima, naselje Provo: radovi na crpnoj stanici „Provo“ na reci Savi

Poziv na javne konsultacije na srpskom jeziku

Poziv na javne konsultacije na engelskom jeziku

Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim uticajima projekta

26. mart 2019.

Poziv za konsultacije o skraćenom Akcionom planu raseljavanja za podprojekat zaštite Valjeva od poplava koji se realizuje u okviru projekta „Hitna sanacija od poplava“.

Konsultacije će se održati u ponedeljak 8. aprila 2019. godine u 15 časova u Gradskoj upravi grada Valjeva

Poziv za konsultacije

Skraćeni akcioni plan raseljavanja – srpski jezik

Skraćeni akcioni plan raseljavanja – engleski jezik

22. mart 2019.

SVETSKI DAN VODA

Ovogodišnjim Svetskim danom voda Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav stavlja naglasak na dostupnost vode svima

BEČ, 22. mart 2019. (Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav) - Svetski dan voda 2019. godine fokusiran je na cilj 6 održivog razvoja Ujedinjenih Nacija: "Voda za sve do 2030.godine"

U svetu oko 20 miliona ljudi koristi pijaću vodu iz reke Dunav, ali se smatra da samo 25% rečnog kapaciteta ispunjava ciljeve zaštite životne sredine. Poboljšanje postojećeg stanja reke Dunav je od suštinskog značaja i zavisi od saradnje svake od zemalja dunavskog sliva, različitih sektora i pojedinaca.

Očuvanje pitke vode Dunava

Dunav je ključni snabdevač regiona pitkom vodom. Oko 72% stanovništva, odnosno oko 59 miliona ljudi, u slivu reke Dunav koristi pijaću vodu iz podzemnih voda iz sliva Dunava, u kojima dolazi do prekomernog korišćenja, korišćenjem više vode nego što priroda može zameniti tj. proizvesti. Takođe, uticaj poljoprivrede i drugi oblici korišćenja vode, dovode do zagađenja podzemnih voda. Kao takva, jednom zagađena, voda može ostati ista decenijama.

Neka rešenja ovog problema se već uspešno primenjuju u celokupnom regionu različitim merama, kao što je npr. rekonstrukcija mreže za snabdevanje pijaćom vodom u Mađarskoj od 2009. do 2015. godine ili bavarska pomoć poljoprivrednicima u određivanju optimalnih mera zaštite podzemnih voda imenovanjem specijalne savetnike. Nastavak poboljšanja prakse zaštite podzemnih voda u čitavom regionu je od vitalnog značaja. Čvrsta i značajna međunarodna saradnja i razgovor u centru dešavanja Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav je od posebnog značaja.

Šira slika klimatskih promena

"Vidimo da Dunavski sliv nije pošteđen efekta klimatskih promena", kaže predsednik Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav, gospodin Peter Kovač. "Češće ili duže suše mogu povećati korišćenje vode i dugoročno dovesti do nestašice."

Opasnost od nestašice vode i suša je u porastu poslednjih decenija širom Evrope. Velika suša 2003. godine uticala je na živote više od 100 miliona ljudi, rasprostranjenih na trećinu teritorije EU i nanela štetu evropskoj ekonomiji u iznosu od oko 8,7 milijardi evra kao i slični događaji 2007., 2011. i 2012. godini. Ovakvi trendovi naglašavaju značaj rastućih neravnomernosti u snabdevanju i dostupnosti vode u Evropi, posebno u kontekstu klimatskih promena. Nedavni specijalni izveštaj magazina Ekonomist predvideo je potencijalne nedostatke vode, koje možemo očekivati do 2050. godine. U Izveštaju se navodi da bi teoretski porast temperature od 2°S na primer u mediteranskom regionu, mogao dovesti do smanjenja protoka vode u vodotokovima od 10% do 30%.

Generalna skupština UN usvojila je nekoliko ciljeva održivog razvoja u 2016. godini, a cilj SDG 6, Obezbeđenje dostupnosti i održivog upravljanja vodom za sve, direktno se bavi ovim pitanjima. Nekoliko ključnih ciljeva, kao što je cilj SDG 6.4, koji se odnosi na značajno povećanje efikasnosti korišćenja vode u svim sektorima i cilj SGD 6.5 u veze implementacija integrisanog upravljanja vodnim resursima na svim nivoima, su od velike važnosti za ICPDR. I drugi ciljevi koji se odnose na dobro zdravlje i blagostanje ili klimatske aktivnosti usko su povezani sa ciljem SDG 6.

Promena fokusa bila je prisutna i u dopuni Direktive o vodi za piće (98/83 / EK). Od februara 2018. godine, kampanja „Right2Water“, između ostalog obećava da će se poboljšati pristup sigurnoj vodi za piće za sve na planeti, posebno za ugrožene i marginalizovane grupe. Povećanje važnosti pitanja pristupa vodi za piće i nestašice vode na međunarodnom nivou postaće važnije, kako klimatske promene nastavljaju da utiču na sliv reke Dunav.

4. mart 2019.

U skladu sa odredbom člana 130. stav 7. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/18) i Pravilnika o sadržini, načinu vođenja i obrascu vodne knjige („Službeni glasnik RS”, broj 86/10) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode započela je vođenje evidencije izdatih vodnih akata u elektronskoj formi korišćenjem Web aplikacije http://cloud.gdi.net/visios/VodnaKnjigaPublic.

27. februar 2019.

INFORMACIJA ZA KONKURISANjE

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 21. februara 2019. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 12/19 od 22. februara 2019. godine.

Tom Uredbom predviđena su sredstva za finansiranje u 2019. godini poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama, i to poslova:

1. uređenja i korišćenja voda koji obuhvataju:

 1. (1) istražne radove na izvorištu površinskih voda i zaštitu izvorišta za snabdevanje vodom;
 2. (2) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe - vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralni cevovodi i rezervoari sa uređajima koji im pripadaju, u javnoj svojini;
 3. (3) izradu i reviziju tehničke dokumentacije iz oblasti uređenja i korišćenja voda (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova),

2. zaštite voda od zagađivanja koji obuhvataju:

 1. (1) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda (glavni kolektori, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenja za preradu otpadnih muljeva, postrojenja za preradu procednih voda sanitarnih deponija čvrstog otpada, ispusti iz postrojenja u prijemnik (recipijent) i drugi pripadajući uređaji, kao i brane sa akumulacijama za poboljšanje kvaliteta voda), u javnoj svojini;
 2. (2) izradu i reviziju tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova),

3. sprovođenja projekata naučnih istraživanja iz oblasti upravljanja vodama;

4. izdavanja naučnih časopisa od nacionalnog značaja koji doprinose razvoju nauke i struke u oblasti upravljanja vodama koji obuhvataju pripremu i obradu tekstova, štampanje i druge poslove koji su u funkciji izdavanja časopisa;

5. organizovanja naučnih i/ili stručnih skupova iz oblasti upravljanja vodama koji obuhvataju štampanje poziva i programa, umnožavanje radova i drugih priloga, obezbeđivanje prostora za rad naučnog skupa, simultanog i pisanog prevođenja, objavljivanje radova sa naučnog skupa u zborniku radova ili časopisu i smeštaj pozvanih predavača;

6. organizovanja manifestacija „Dan Dunava” i „Dan Save”, u cilju uključivanja javnosti i podizanja svesti o važnosti očuvanja i zaštite reke Dunav i reke Save i o racionalnoj upotrebi vodnih resursa;

7. vršenja investitorskih poslova i poslova vođenja nadzora nad izvođenjem radova, odnosno vršenjem usluga u oblasti upravljanja vodama.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 –dr. zakon) raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 , 79/17 i 40/18 ), u daljem tekstu: Pravilnik, propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi finansiranja poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim Investitor je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 14. marta 2019. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

25. februar 2019.

FINANSIRANjE SPROVOĐENjA PROJEKATA NAUČNIH ISTRAŽIVANjA, IZDAVANjA NAUČNIH ČASOPISA OD NACIONALNOG ZNAČAJA, ORGANIZOVANjA NAUČNIH I/ILI STRUČNIH SKUPOVA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA VODAMA I
ORGANIZOVANjA MANIFESTACIJE DAN DUNAVA I DAN SAVE

Vlada Republike Srbije, na 134. sednici održanoj 21. februara 2019. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 012/2019 od 22. februara 2019. godine.

Uredbom, pored ostalog, predviđena su sredstva za finansiranje izdavanja naučnih časopisa od nacionalnog značaja, organizovanje naučnih i/ili stručnih skupova, za sprovođenje projekata naučnih istraživanja iz oblasti upravljanja vodama, kao i sredstava za organizaciju manifestacije Dan Dunava i Dan Save, koje proizilaze iz obaveze sprovođenja Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav i sprovođenju Okvirnog sporazuma o slivu reke Save.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16), raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 , 79/17 i 40/18 ), propisani su uslovi pod kojima pravno lice (naučna i stručna udruženja i dr.) može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije.

Takođe, Pravilnikom je propisano da pravno lice zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode, u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”, na propisanim obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo, a koje možete preuzeti i ovde: Obrazac O-6 (za sprovođenje projekta naučnog istraživanja); Obrazac O-7 (za izdavanje naučnog časopisa); Obrazac O-8 (za organizovanje naučnog i/ili stručnog skupa); Obrazac O-9 (za organizaciju manifestacije Dan Dunava i Dan Save).

U skladu sa navedenim pravno lice je dužno da svoj Zahtev, zajedno sa neophodnom dokumentacijom koja je propisana ovim Pravilnikom, i Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 8/2014 i 24/2016), a koja je navedena i u obrascu zahteva, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, uz napomenu „Za finansiranje izdavanja naučnog časopisa“ ili „Za organizovanje naučnog i/ili stručnog skupa“ ili „Za sprovođenje projekta naučnog istraživanja“ ili „Za organizovanje manifestacije Dan Dunava“ ili „Za organizovanje manifestacije Dan Save“. Zahtev je potrebno dostaviti najkasnije do 14. marta 2019. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje Ministrastvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičkoj direkciji za vode.

29. januar 2019.

Usaglašena konačna verzija Nacrta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Četvrti sastanak u vezi stručnog usaglašavanja Nacrta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa održan je u Beogradu od 22. do 24. januara 2019. godine.

Usaglašena konačna verzija Nacrta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti
održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Strane su na ovom sastanku usaglasile konačnu verziju Nacrta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske, nakon čega su je parafirali šefovi delegacija: Nataša Milić, v.d. direktora Republičke direkcije za vode, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, republike Srbije i Peter Kovač, Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske.

Strane su se saglasile da odmah započnu nacionalnu proceduru za prihvatanje usaglašenog teksta Nacrta Sporazuma, da se posle završetka procedura, Sporazum pripremi za potpisivanje u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svake strane, o čemu će se Strane obavestiti diplomatskim putem.

Usaglašena konačna verzija Nacrta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti
održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Bilateralna saradnja u oblasti vodoprivrede sa Mađarskom zasniva se na važećem međudržavnom Sporazumu - Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o vodoprivrednim pitanjima, potpisan 8. avgusta 1955. godine koji je stupio na snagu 1956. godine.

Pregovori oko novog Sporazuma su trajali od 2017. godina a njegovim potpisivanjem će se omogućiti saradnja u obostranom interesu. Republika Srbija ima interes da ponovo uspostavi bolju saradnju u oblasti prekograničnih voda sa Mađarskom na kvalitetnim i novim osnovama. Nacrt Sporazuma je predložen kako bi se važeći sporazum osavremenio i kako bi se stvorili pravni uslovi za bilateralnu saradnju u oblasti upravljanja vodama, kao i mehanizmi za koordinaciju implementacije direktiva Evropske unije iz oblasti voda.