Naslovna » Aktuelno

10. jun 2017.

Centralna proslava Dana Dunava

Danas je na Zemunskom keju kod restorana Venecija održana centralna proslava Dana Dunava u saradnji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republičke direkcije za vode sa opštinom Zemun, Gradom Beogradom, JKP „Zelenilo Beograd“, Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura“, GIZ – Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Fakultetom organizacionih nauka, Coca Cola sistemom, Mladim istraživačima Srbije i WWF.

Značaj reke Dunav i očuvanja životne sredine prenet je deci kroz kulturno umetnički program uz učešće Muzičke škole „Kosta Manojlović”, KUD Batajnica, Kluba književnika Ivo Andrić, KUD Branko Radičević i Osnovne škole iz Vrčina- ansambla etno pevanja, kao i kroz interaktivni rad sa SEKOPAK-om o reciklaži, Orijentiring savezom Srbije i Mladim istraživačima Srbije i Arhus centrom. Održana je i likovna radionica Udruženja Građana „NAŠA DECA” - Dunav-reč slikana srcem, a svoj rad predstavili su i GO Zemun, Sokolina Art, JKP „Zelenilo Beograd“ i Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura.

Slike možete videti ovde

5. jun 2017.

Centralna proslava Dana Dunava - 10. jun 2017. godine

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode, u saradnji sa opštinom Zemun, Gradom Beogradom, JKP „Zelenilo Beograd“, Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura“, GIZ – Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Fakultetom organizacionih nauka, Coca Cola sistemom, Mladim istraživačima Srbije i WWF, organizuje Centralnu proslavu Dana Dunava u subotu 10. juna 2017. godine od 10:00 časova na Zemunskom keju kod restorana Venecija.

Dan Dunava je ustanovljen 2004. godine od strane Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (International Commission for Danube Protection – ICPDR) i integralni je deo saradnje svih 14 zemalja potpisnica Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav (Konvencija o zaštiti reke Dunav), tako da i ove godine svojim aktivnostima želimo da apelujemo na građane Srbije da čuvaju ovaj neprocenjivi prirodni resurs koji imamo u zemlji.

Agendu Centralne proslave možete preuzeti ovde

2. jun 2017.

Ujedinjene Nacije su u septembru 2015. godine usvojile Plan za održivi razvoj do 2030. godine, kao i ciljeve održivog razvoja – Sustainable Development Goals (u daljem tekstu: SDG) i indikatore za praćenje napretka svakog cilja.

SDG 6 cilj se odnosi na vodu i kanalizaciju, a cilj 6.5: „Sprovesti principe integralnog upravljanja vodama do 2030. godine na svim nivoima, uključujući i gde je potrebno prekograničnu saradnju“.

Indikator za praćenje 6.5.1 je stepen sprovođenja principa integralnog upravljanja vodnim resursima koji može imati vrednost od 0-100, koja se dobija iz rezultata upitnika koji se sastoji od četiri dela:

1) stvaranje uslova: Stvaranje uslova koji pomažu da se sprovede integralno upravljanje vodnim resursima, koji uključuje političke, zakonodavne i alate strateškog planiranja;

2) institucije i učešće: Opseg i uloge političkih, socijalnih, ekonomskih i administrativnih institucija i ostalih interesnih grupa koje pomažu da se sprovede integralno upravljanje vodnim resursima;

3) instrumenti upravljanja: Alati i aktivnosti koje će omogućiti donosiocima odluka i korisnicima da donose racionalne i informisane odluke između alternativnih varijanti;

4) finansiranje: Budžet i finansiranje su dostupni i koriste se za razvoj vodnih resursa i upravljanje iz različitih izvora.

Preliminarni upitnik je sastavljen na osnovu komentara organa i organizacija koje su uključene u ovaj aspekt.

Materijal je javno dostupan za sve komentare, koje je moguće dostaviti na marija.lazarevic@minpolj.gov.rs do 15. juna 2017. godine.

Upitnik

26. maj 2017.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode, u saradnji sa opštinom Zemun, Gradom Beogradom, JKP „Zelenilo Beograd“, Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura“, GIZ – Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Fakultetom organizacionih nauka, Coca Cola sistemom, Mladim istraživačima Srbije i WWF, organizuju deseti studentski eko kamp „Sačuvajmo Dunav“ na Velikom ratnom ostrvu, od 16-25. jula 2017.godine.

Eko kamp - Sačuvajmo Dunav


Pravo učešća imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta univerziteta u Srbiji.

Organizacioni odbor eko kampa „Sačuvajmo Dunav“ će kroz pažljivo pripremljen postupak izabrati 25 studenata koji će imati priliku da učestvuju u eko kampu.

Rok za prijavljivanje studenata je do 30. juna 2017. godine.

Potrebno je da se prilože sledeća dokumenta: biografija na srpskom jeziku i motivaciono pismo na srpskom jeziku.

Dokumenta slati na e-mail: ivana.petric@futura.edu.rs

Prijave na: https://istrazivaci.wufoo.eu/forms/z1c46d561sq4odu/

19. april 2017.

Potpisan Memorandum o razumevanju između Ministrstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o saradnji na implementaciji projekta „Upravljanje slivom reke Drine na zapadnom Balkanu“

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije Branislav Nedimović i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hervegovine Mirko Šarović danas su potpisali Memorandum o razumevanju o saradnji na implementaciji projekta „Upravljanje slivom reke Drine na zapadnom Balkanu“.

Memorandumom se uređuju ključna pitanja Projekta koja se odnose na komponentu Međudržavna saradnja na upravljanju prekograničnim vodama na slivu reke Drine, delove podkomponente 2.a Jačanje otpornosti na klimatske promene i delove komponente 3. Upravljanje projektom, praćenje, ocenjivanje i revizija.

Kao odgovor na hitnu potrebu za efikasnijim upravljanjem vodama, odnosno ublažavanjem posledica poplava i suša u slivu reke Drine, 2010. godine, tri zemlje sliva, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Republika Srbija u saradnji sa Svetskom bankom, pokrenule su „Regionalnu inicijativu za Zapadni Balkan za upravljanje poplavama i sušama u slivu reke Drine“.

Regionalna inicijativa je bila inicijalna osnova za dalje aktivnosti vezanih za obezbeđenje sredstava za zajedničke projekte iz GEF-a (Global Environment Facility) i SCCF (Special Climate Change Fund), koji su trenutno u pripremi i čija implementacija se očekuje u prvoj polovini iduće godine. Radi bolje operativnosti, Svetska banka je projekte GEF i SCCF objedinila u jedan, pod nazivom:“GEF-SCCF zapadni Balkan, Projekat upravljanja vodama na slivu reke Drine“. Dva glavna, očekivana rezultata GEF-SCCF Projekta su: poboljšanje regionalne saradnje u slivu reke Drine u cilju balansiranja višenamenskog korišćenja voda u slivu i ugrađivanje mera prilagođavanja na klimatske promene u okvire politike i planiranje upravljanja vodama na slivu i dogovaranje zajedničke vizije i okvira tehničke saradnje sa održivim finansiranjem. Sve aktivnosti GEF-SCCF Projekta će se raditi u koordinaciji i saradnji sa Međunarodnom komisijom za sliv reke Save uz učešće institucija nadležnih za pitanja upravljanja vodama tri države. Planirano trajanje GEF-SCCF Projekta je 48 meseci.

Predlog projekta je prihvaćen na bordu direktora Svetske banke 9. maja 2016. godine. Ukupna vrednost projekta je 8,7 miliona dolara a vrednost granta koji je Svetska Banka odlučila da odobri za Republiku Srbiju iznosi 2.635.625 USD iz raznih izvora koji obuhvataju 1.177.190 USD – GEF udeo u grantu i iznos od 1.458.435 USD - SCCF udeo u grantu kao podršku u finansiranju projekata.

Sporazuma o Grantu između Vlade Republike Srbije i Svetske banke potpisan je 15. decembra 2016. godine Kancelarija za evropske integracije je ispred Vlade Republike Srbije nadležna za projekte koji se finansiraju grant sredstvima, dok je za koordinaciju implementacije projekta zaduženo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republička direkcija za vode.

Potisivanje Memoranduma o razumevanju je jedan od uslova za efektivnost projekta.

15. mart 2017.

U okviru projekta „Further Implementation of Environmental Approximation Strategy – EAS” (Dalja implememtacija Nacionalne strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine) danas je održan prvi sastanak radne grupe za pripremu Specifičnog plana implementacije Okvirne direktive o vodama.


Na sastanku je prezentovan prikaz projekta, predlog metodologije za izradu Specifičnog plana implementacije Okvirne direktive o vodama, a diskusija je vođena zbog nejednakog razumevanja značenja pune implementacije Okvirne direktive o vodama.

Zaključak prvog sastanka je da će eksperti, u kontaktu sa Evopskom Komisijom, probati da nađu odgovor na pitanje da li puna implementacija Okvirne direktive o vodama podrazumeva dostizanje dobrog statusa svih vodnih tela površinskih i podzemnih voda, ili se pod punom implementacijom podrazumeva izrada Plana upravljanja vodama.

Inače, cilj EAS projekta je da podrži Ministarstvo nadležno za poslove životne sredine i Pregovaračku grupu 27, kako bi se obezbedila dalja harmonizacija nacionalnih propisa sa propisima EU, sa posebnim akcentom na razvoju institucionalnih kapaciteta, primeni nacionalnog zakonodavstva i strateškom planiranju. Projekat se sastoji od tri komponente: jačanja institucionalnih kapaciteta u svim relevantnim institucijama koje sprovode nacionalno zakonodavstvo u oblasti životne sredine na svim nivoima vlasti; poboljšanje kapaciteta za planiranje implementacije direktiva za koje su potrebna značajna finansijska ulaganja i poboljšanje kapaciteta u oblasti investicija i finansijskog planiranja projekata iz oblasti životne sredine. U okviru komponente 2 pripremaće se, između ostalog, specifični planovi implementacije za po četiri direktive vezane za otpad i za vode.

15. mart 2017.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je u listu „Poslovi“ javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta.

Izjava

13. mart 2017.

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 3. marta 2017. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravlјanja vodama u 2017. godini (u dalјem tekstu: Uredba) i ista je objavlјena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 17/17 od 6. marta 2017. godine.

Tom Uredbom, pored ostalog, predviđeno je da se vrši raspodela i korišćenje sredstava za organizaciju manifestacije Dan Dunava i Save, koje proizilaze iz obaveze sprovođenja Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava i sprovođenju Okvirnog sporazuma o slivu reke Save.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava (u dalјem tekstu: Pravilnik), koji je objavlјen u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 13/17 od 24. februara 2017. godine, propisani su uslovi pod kojima pravno lice može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji podnosi pravno lice koje organizuje manifestaciju „Dan Dunava” i „Dan Save”.

Ovim Pravilnikom je predviđeno da sredstva Fonda radi finansiranja ovih poslova može da koristi pravno lice pod uslovima da se održavanjem manifestacije obezbeđuje: uklјučivanje šire javnosti u manifestaciju, edukovanje i podizanje svesti građana o važnosti očuvanja i zaštite reke Dunav i reke Save i o racionalnoj upotrebi vodnih resursa, promociju zaštite životne sredine kroz ekološke akcije, predavanja i sportske aktivnosti za najmlađe, aktivnosti namenjene inkluziji osoba sa posebnim potrebama, umetničke izložbe, tematske radionice slikanja, vajanja i pokreta i slično.

Takođe, Pravilnikom je propisano da pravno lice zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u dalјem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavlјivanja Programa upravlјanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim pravno lice je dužno da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana ovim Pravilnikom i Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor ( "Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 8/2014 i 24/2016), preporučenom pošilјkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 26. marta 2017. godine.  Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošilјke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

Međutim, imajući u vidu da 26. mart 2017. godine pada u nedelјu, koja je neradni dan, poslednji dan roka za podnošenje od strane pravnog lica Zahteva je ponedelјak, 27. mart 2017. godine.

13. mart 2017.

Okvirna Politika Raseljavanja je javno objavljena 10. marta 2015. godine na internet stranici Republičke direkcije za vode. Dokument je sada ponovo objavljen sa dodatkom pod nazivom „Izveštaj sa konsultacija sa zainteresovanim stranama“ – aneksi. Ostali deo dokumenta ostaje nepromenjen.

ESMF dokument

RPF dokument

13. mart 2017.

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 3. marta 2017. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 17/17 od 6. marta 2017. godine.

Tom Uredbom, pored ostalog, predviđena su sredstva za finansiranje naučnih časopisa od nacionalnog značaja kao naučnih i/ili stručnih skupova iz oblasti upravljanja vodama.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 13/17 od 24. februara 2017. godine, propisani su uslovi pod kojima pravno lice (naučna i stručna udruženja i dr.) može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koje pravno lice podnosi radi finansiranja naučnih časopisa od nacionalnog značaja kao naučnih i/ili stručnih skupova iz oblasti upravljanja vodama.

Takođe, Pravilnikom je propisano da pravno lice zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim, pravno lice je dužno da svoj zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 26. marta 2017. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

Međutim, imajući u vidu da 26. mart 2017. godine pada u nedelju, koja je neradni dan, poslednji dan roka za podnošenje zahteva od strane pravnog lica je ponedeljak, 27. mart 2017. godine.

13. mart 2017.

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 3. marta 2017. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 17/17 od 6. marta 2017. godine.

Tom Uredbom, pored ostalog, predviđena su sredstva za sufinansiranje

1) izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za korišćenje voda, i to: vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe - vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju;

2) izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, i to: glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda;

3) izrade tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za korišćenje voda i za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda.

Takođe, tom Uredbom je predviđeno da je učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u sufinansiranju izgradnje, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe i za vodne objekte za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji jedinica lokalne samouprave 50%.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 13/17 od 24. februara 2017. godine, propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi sufinansiranja izgradnje, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe i za vodne objekte za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim Investitor je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 26. marta 2017. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

Međutim, imajući u vidu da 26. mart 2017. godine pada u nedelju, koja je neradni dan, poslednji dan roka za podnošenje od strane investitora Zahteva je ponedeljak, 27. mart 2017. godine.

10. mart 2017.

Republička direkcija za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine i javna vodoprivredna preduzeća započeli su aktivnosti na izradi elemenata za Plan upravlјanja vodama na teritoriji Republike Srbije 2021-2027.

U toku 2017. godine javna vodoprivredna preduzeća će, uz obuku i stručni nadzor eksperata koji su radili na izradi postojećeg Predloga plana upravlјanja vodama za sliv reke Dunav na teritoriji Republike Srbije, izvršiti: identifikaciju vodotoka na slivovima od 10-100 km2; tipologiju vodnih tela vodotoka na slivovima od 10-100 km2 (na osnovu prirodno-fizičkih karakteristika); analizu pritisaka na vodotocima na slivovima od 10-100 km2 (objekti, hidromorfološki uticaj koji deli po karakteristikama, priticci koji utiču na kvalitet – difuzni i rasuti zagađivači); reviziju vodnih tela identifikovanih u izrađenom Predlogu plana upravlјanja vodama za sliv reke Dunav na teritoriji Republike Srbije; identifikaciju vodnih tela koja se koriste za snabdevanje vodom za piće; određivanje statusa površinskih i podzemnih voda i rezime registra zaštićenih oblasti.

U toku 2018. godine planirane su aktivnosti vezane za: monitoring mrežu; cilјeve životne sredine; ekonomske analize i program radova i mera.

Planirano je da Plana upravlјanja vodama na teritoriji Republike Srbije 2021-2027 bude usvojen do kraja 2021. godine.

27. februar 2017.

Vodna inspekcija Republičke direkcije za vode sačinjava godišnji Izveštaj o radu, u skladu sa obavezom koja proističe iz Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, broj 30/10, 93/12 i 101/16) i Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/15). Izveštaj za 2016. godinu je sastavljen na osnovu prikupljenih podataka o radu Odseka vodne inspekcije u Nišu koji obuhvata 6 upravna okruga, Odseka vodne inspekcije u Kraljevu koji obuhvata 6 upravna okruga i Odseka vodne inspekcije u Smederevu koji obuhvata 6 upravna okruga, kao i sedištu Odeljenja vodne inspekcije u Beogradu. Izveštaj se odnosi na sve oblasti voda u kojima zaposleni rade.

Izveštaj o radu vodne inspekcije za 2016. godinu možete preuzeti ovde

24. februar 2017.

U okviru organizacije 6. Parlamenta mladih iz sliva reke Save koji će se održati krajem maja ili početkom juna 2017. u Republici Srbiji, Međunarodna komisija za sliv reke Save raspisuje za učenike srednjih škola konkurs za školski čas pod nazivom „Uticaj klimatskih promena na život u slivu reke Save“.

Propozicije konkursa kao i formular za prijavu možete naći na sledećoj adresi:

http://www.savacommission.org/announce_detail/67/1

23. februar 2017.

Republici Srbiji je, u cilju saniranja posledica poplava iz 2014. godine, odobren kredit Svetske banke i deo sredstava iz kredita će se iskoristiti za sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih nasipa za zaštitu od poplava (Komponenta 3). Za projekat „Hitne sanacije od poplava“ izrađen je finalni ESMF (Environmental and social management framework) i RPF (Resettlement policy framework) dokument.

ESMF dokument

RPF dokument

08. februar 2017.

Republici Srbiji je, u cilju saniranja posledica poplava iz 2014. godine, odobren kredit Svetske Banke i deo sredstava iz kredita će se iskoristiti za sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih nasipa za zaštitu od poplava (Komponenta 3). Za projekat „Izgradnje sistema za zaštitu od poplava u Novom Pazaru uključujući regulaciju reke Raške i pritoka za zaštitu industrijske zone u Novom Pazaru, od careve ćuprije nizvodno do granice naselja“ izrađen je Plan upravljanja zaštitom životne sredine (Environmental Management Plan – EMP). Nosilac projekta, saglasno politikama zaštite Svetske Banke (WB Safeguards), sprovodi postupak javnih konsultacija za svaki EMP dokument.

Plan upravljanja zaštitom životne sredine na srpskom jeziku

Plan upravljanja zaštitom životne sredine na engleskom jeziku

3. februar 2017.

U okviru projekta „Further Implementation of Environmental Approximation Strategy – EAS” (Dalja implememtacija Nacionalne strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine) 3. februar 2017. godine održan je uvodni zajednički sastanak radnih grupa za pripremu specifičnih planova implementacije za Okvirnu direktivu o vodama, Direktivu o komunalnim otpadnim vodama, Nitratnu direktivu i Direktivu o vodi za piće.


Na sastanku je prezentovan prikaz projekta, zadaci radnih grupa kao i predlog sadržaja specifičnih planova o čemu će se detaljno diskutovati na narednim sastancima. Prvi sledeći planiran je za kraj februara 2017. godine.


Cilj EAS projekta je da podrži Ministarstvo nadležno za poslove životne sredine i Pregovaračku grupu 27, kako bi se obezbedila dalja harmonizacija nacionalnih propisa sa propisima EU, sa posebnim akcentom na razvoju institucionalnih kapaciteta, primeni nacionalnog zakonodavstva i strateškom planiranju.


Projekat se sastoji od tri komponente: jačanja institucionalnih kapaciteta u svim relevantnim institucijama koje sprovode nacionalno zakonodavstvo u oblasti životne sredine na svim nivoima vlasti; poboljšanje kapaciteta za planiranje implementacije direktiva za koje su potrebna značajna finansijska ulaganja i poboljšanje kapaciteta u oblasti investicija i finansijskog planiranja projekata iz oblasti životne sredine.

U okviru komponente 2 pripremaće se, između ostalog, specifični planovi implementacije za po četiri direktive vezane za otpad i za vode.

20. januar 2017.

Na osnovu člana 10. stav 5. i 12. stav 2. tačka 1) podtačka (1) Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/15), tačke 7. podtačka 1) Odluke o obrazovanju Koordinacione komisije („Službeni glasnik RS“, broj 81/16) i člana 23. stav 1. tačka 1) Poslovnika o radu Koordinacione komisije, Savet Koordinacione komisije doneo je Odluku o odobravanju predloga planova inspekcijskog nadzora za 2017. godinu.

Odluka Saveta Koordinacione komisije

Plan rada Odeljenja vodne inspekcije za 2017. godinu

17. januar 2017.

Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavlja sa obukama za izradu pojedinih oblasti plana upravljanja vodama u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama Evropske unije, u cilju prenosa znanja i osposobljavanja zaposlenih u javnim vodoprivrednim preduzećima za izradu elemenata za planove upravljanja vodnim područjima.

Nakon dva dana prezentacija o dosadašnjim metodologijama za delineaciju vodnih tela površinskih voda i za određivanje referentnih uslova, održanih u oktobru 2016. godine, u sredu 18. januara 2017. godine, nastavlja se obuka kroz detaljno objašnjenje korak po korak metodologije za delineacije vodnih tela površinskih voda, nakon čega će javna vodoprivredna preduzeća, svako za teritoriju na kojoj obavlja vodnu delatnost, krenuti sa revizijom definisanih vodnih tela površinskih voda i nastaviti delineaciju vodnih tela površinskih voda na vodotocima na slivovima >10km2.

6. januar 2017.

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine - Republička direkcija za vode u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje prezentaciju nove metode prečišćavanja komunalnih otpadnih voda - dela plavo-zelenih rešenja za planiranje razvoja gradova.

Prezentaciju će održati profesor Čedo Maksimović, PhD, Imperijal koledž London, Odelјenje za građevinski i inženjering životne sredine.

Prezentacija će biti održana 10. januara 2017. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije, Terazije 23, VIII sprat sala 1 sa početkom u 11 časova.

Kratku informaciju o metodi koja će biti prezentirana možete naći ovde.