Naslovna » Poslovi » Nabavke » Realizovane javne nabavke - Republička direkcija za vode - Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTRARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTRARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA AUDIO - VIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA RADI PROMISANjA RADA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I POPRAVKE RAČUNARA

 

Republička direkcija za vode

NABAVKU USLUGA ODRŽAVANjA NEXTBIZ SOFTVERA ZA BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO

 

NABAVKU DOPUNE ZA UREĐAJE ZA ELEKTRONSKU NAPLATU PUTARINE

 

NABAVKU USLUGA POSLUŽIVANjA BEZALKOHOLNIH PIĆA I NAPITAKA

 

NABAVKA USLUGA PISANOG PREVOĐENjA TEKSTA SA ENGLESKOG NA SRPSKI JEZIK I OBRNUTO, LEKTURE PREVEDENOG TEKSTA I OVERE OD STRANE SUDSKOG TUMAČA

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA SOFTVERSKE APLIKACIJE „NAKNADE ZA VODE”