Naslovna » Poslovi » Međunarodna saradnja » Bilateralna saradnja

Bilateralna saradnja

Republika Srbija ima aktivne bilateralne važeće sporazuma sa Mađarskom i Rumunijom. Sporazumi su iz 1955. godine i u potpunosti su prevaziđeni. Promene koje su se u međuvremenu dogodile u oblasti upravljanja vodama zahtevaju uspostavljanje novog oblika bilateralne saradnje sa Mađarskom i Rumunijom.

Takođe, formiranjem međunarodno priznatih država u okruženju Republike Srbije, nastalih raspadom bivše SFR Jugoslavije, međurepublički vodotoci i podzemne vode dobili su međudržavni status koji zahteva uspostavljanje međudržavne i međunarodne saradnje u oblasti voda. Bez zaključenog bilateralnih sporazuma nema pravnog osnova za regulisanje pitanja za koja su zainteresovane jedna ili obe države.

2. decembar 2019.

Bilateralni sastanak između delegacija Republike Srbije i delegacije Republike Rumunije

Za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, potpisivanje novog Sporazuma između Vlade Rumunije i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnih voda, 5. junatekuće godine, predstavljalo je vrlo važan momenat koji osigurava nastavak i proširenje saradnje između naših zemalja u oblasti upravljanja vodama.

Iz ovog razloga ali, istovremeno, i zbog određivanja potrebnih aktivnosti kao i načina saradnje koja će se odvijati na bilateralnom nivou, 29. novembra 2019. godine održan je bilateralni sastanak u Bukureštu, Rumunija. Učešće na ovom sastanku je bilo od velikog značaja za nastavak srpsko –rumunske bilateralne saradnje.

Na sastanku su razmenjene informacije strana u vezi sa procedurama na nacionalnom nivou za potvrđivanje „Sporazuma između Vlade Rumunije i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama“. Posle razmene informacija konstatovano je da ni jedna Strana nije završila proceduru na nacionalnom nivou, kako bi Sporazum stupio na snagu. Dogovoreno je da Strane i dalje nastave da razmenjuju informacije u vezi sa ovim pitanjem. Takođe je bilo reči o bilateralnim aktivnostima koje bi trebalo preduzeti pre stupanja na snagu Sporazuma.

Strane su diskutovale i o aktivnostima koje bi trebalo preduzeti odmah po stupanju na snagu Sporazuma. Nakon razmene informacija o imenovanjima predsednika i članova Komisije, na srpskoj teritoriji, održaće se sastanak sekretara, šefova stalnih potkomisija i potrebnih stručnjaka za pripremu prvog sastanka Srpsko-rumunske komisije za održivo upravljanje prekograničnim vodama.

20. novembar 2019.

Održan šesti sastanak Zajedničke komisije Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti vodoprivrede

U utorak, 19. novembra 2019. godine u Beogradu je održan sastanak Zajedničke komisije Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti vodoprivrede.

Osnov za rad Zajedničke Komisije i osnovanih radnih grupa je Sporazum o saradnji o integralnom upravljanju vodama na donjem toku reke Drine između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, koji je potpisan 20. septembra 2014. godine. Saglasnost za produžavanje ugovora su potpisali ministri oba Ministarstva 5. septembra 2019. godine.

Na sastanku su predstavnici radnih grupa referisali o aktivnostima koje su dogovorene na prethodnom sastanku i pripremnom sastanku održanom u opštini Bogatić 5. novembra 2019. godine kao i o stepenu njihove realizacije po već formiranim radnim grupama.

Usledio je rad po grupama. Nakon završenog usaglašavanja po radnim grupama a zatim su prihvaćeni zaključci radnih grupa za vodna akta, za inspekcijske poslove i grupe za poplave.

Naredni sastanak će biti održan na teritoriji Republike Srpske.