Naslovna » Poslovi » Međunarodna saradnja » Multilateralna saradnja

Multilateralna saradnja

24. decembar 2020.

DUNAVSKI UMETNIK
Učenici iz Srbije ponovo pobednici na slivu Dunava

Međunarodni konkurs „Dunavski umetnik“ je aktivnost Međunarodne komisije za sliv reke Dunav i Globalnog partnerstva za vode za Centralnu i Istočnu Evropu. Konkurs cilja uzrast od 6-18 godina i sprovodi se u svih 14 zemalja na slivu Dunava od 2004. godine. Tema konkursa se menja svake sezone. Mladi su pozivani do sada da se aktiviraju za zdraviji, za čistiji Dunav, za očuvanje jesetri, i sl.

Ove godine takmičenje je bilo podeljeno u četiri kategorije – umetnički radovi, mape, video i specijalna kovid kategorija. Među pobednicima kategorije umetičkog rada u juniorskoj grupi bili su i osnovci iz Ingolštata u Nemačkoj, sa radom „Riba od lišća“. U kategoriji videa, rad „Reka Dunav“ Eve Marinove iz Bugarske odneo je pobedu među tinejdžerima.

Učenici iz Srbije i ove godine su među pobednicima međunarodnog takmičenja „Dunavski umetnik“ sa temom „Istraži Dunav“. U grupi tinejdžera, nagradu za umetnički rad „U zagrljaju Dunava“osvojili su učenici sedmog i osmog razreda OŠ “Stefan Nemanja” iz Niša, dok su u juniorskoj grupi, u video kategoriji na temu „Dunavski ekosistemi“ pobedili Jakopo i Ilija Maraci iz Beograda.

Za najbolje mape, nagrade su otišle u Rumuniju. Za rad „Zajedno za Dunav“ je u juniorskoj grupi nagrađena Marija Delija Dima iz Bereštija, a među tinejdžerima je pobedio rad „Reka Prut – Blago Moldavije“ Jasmine Kostileanu iz Kahula.

U specijalnoj kovid kategoriji, nagrađivani su takmičari iz zemalja u kojima je situacija izazvana pandemijom sprečila učešće u takmičenju. Pobednice su Žana Bartolj i Ajda Jamšek iz Slovenije sa radom „Danas za lepše sutra“.

Žiri Međunarodne komisije za sliv reke Dunav je pobednike birao među 54 rada u užem izboru, a na sam konkurs je pristiglo više od 250 radova koje je poslalo 280 mladih umetnika i umetnica iz 57 škola. Konkurs je bio otvoren za decu uzrasta od 6 do 18 godina i škole iz 13 zemalja dunavskog sliva.

Više detalja možete pronaći na sajtu Mladih istraživača Srbije:
https://www.mis.org.rs/ucenici-iz-srbije-ponovo-pobednici-na-slivu-dunava/

17. decembar 2020.

23. Redovni sastanak Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR)

Dana 15. i 16. decembra 2020. godine održan je 23. Redovni sastanak Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR). Ove godine, zbog pandemije uzrokovane zaraznom bolesti COVID-19, sastanak je održan u nešto imenjenim okolnostima, putem video konferencije.

Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičke direkcije za vode, JVP „Vode Vojvodine“, JVP „Srbijavode“ kao i Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“.

Nakon usvajanja zapisnika sa 18. Sastanka Stalne radne grupe ICPDR-a održanog u junu, najavljeno je da će novi predsedavajući ICPDR -a u 2021. godini biti Momčilo Blagojević iz Crne Gore. Momčilo Blagojević je ukratko izložio plan aktivnosti Crne Gore na predsedništvu ICPDR -a u sledećoj godini.

Na sastanku su razmatrana opšta, finansijska, i administrativna pitanja, razmatrano je stanje budžeta (plaćanja kontribucija i rashodi). Takođe su razmatrane aktivnosti ekspertskih grupa (izveštaji predsedavajućih, budući planovi i planirane naredne aktivnosti tematskih grupa), i to Ekspertske grupe za odbranu od poplava, Ekspertske grupe za monitoring i procenu, Ekspertske grupe za pritiske i mere, Ekspertske grupe za upravljanje rečnim slivom, Ekspertske grupe za upravljanje informacijama i geografskim informacionim sistemom i Ekspertske grupe za prevenciju i kontrolu akcidenata, i pregledom inicijativa na podslivovima Save i Tise, saradnja i partnerstva sa posebnim naglaskom na donaciju EU kao i o informacijama o projektima u koje je uključen ICPDR i projektima sa prekograničnim značajem.

Istaknuta je važnost rada na razradi Plana upravljanja slivom reke Dunav i ažuriranju Plana upravljanja rizicima od poplava, koji su od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, imajući u vidu da će realizacija istih doprineti poboljšanju kvaliteta voda reke Dunav kao i smanjenju opasnosti od posledica poplava koje su nanele mnogo štete celom slivu.

Najavljen je Ministarski sastanak koji bi trebalo da se održi u februaru 2021. godine, a Ad-hoc strateška ekspertska grupa počeće da razvija okvir za Ministarsku deklaraciju i program Ministarskog sastanka.

2. jul 2020.

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANjU O SARADNjI KOJA SE ODNOSI NA REDOVNO FUNKCIONISANjE I ODRŽAVANjE SISTEMA ZA UPOZORAVANjE NA POPLAVE I PREDVIĐANjE POPLAVA U SLIVU REKE SAVE

Memorandum o razumevanju o saradnji koja se odnosi na redovno funkcionisanje i održavanje sistema za upozoravanje na poplave i predviđanje poplava u slivu reke Save potpisan je od strane Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije, Republike Slovenije, Crne Gore i Međunarodne komisije za slive reke Save.

Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju o saradnji koja se odnosi na redovno funkcionisanje i održavanje Sistema za upozoravanje na poplave i predviđanje poplava u slivu reke Save ističe se značaj Okvirnog sporazuma i rada Savske komisije, kao primera uspešne saradnje, u koji su u Republici Srbiji aktivno uključena ministarstva i organizacije nadležne za pitanja iz delokruga rada Savske komisije, i koja ulažu napore da u okviru donošenja i sprovođenja sektorskih strategija realizuju deo aktivnosti za koje su nadležna.

Memorandumom o razumevanju se precizira uloga, obaveze, način i dinamika saradnje između zemalja i institucija u slivu reke Save kako bi se osiguralo redovno funkcionisanje i održavanje sistema za upozoravanje na poplave i predviđanje poplava u slivu reke Save.

Ovakav sistem predstavlja ne samo izuzetno složen i tehnički zahtevan prognostički sistem, nego i jedinstven takve vrste u evropskim, pa i svetskim razmerama, kada se radi o prekograničnom slivu.

Doprinos ovog sistema obuhvata, između ostalog, hidrološki model čitavog sliva reke Save i hidrauličkog modela reke Save i njenih glavnih pritoka, šireg područja reke Save, LiDAR proizvoda, IT opreme i softvera neophodnih za funkcioniranje uspostavljenog Sava sistema za predviđanje i upozorenje o poplavama (sistem rane najave reke Save), kao i prenos znanja. Ovo će se prvenstveno koristiti kao podrška u planiranju spremnosti i reagovanja, kako bi na kraju spasili živote i imovinu, ali takođe ima potencijal da se u budućnosti koristi u druge svrhe, kao što su transport sedimenta i modeliranje kvaliteta vode, analiza klimatskih promena, itd.

11. jun 2020.

18. SASTANAK STALNE RADNE GRUPE ICPDR-a

Od 9. do 10. juna 2020. godine bilo je planirano održavanje sastanka Stalne radne grupe pri Međunarodnoj komisiji za sliv reke Dunav u Moldaviji.Ove godine, zbog pandemije uzrokovane zaraznom bolesti COVID-19, sastanak je održan u nešto imenjenim okonostima putem video konferencije.

Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Republičke direkcije za vode, JVP „Vode Vojvodine“, JVP „Srbijavode“ kao i Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“.

Na 18. Sastanku Stalne radne grupe ICPDR-a razmatrana su opšta, finansijska, i administrativna pitanja, razmatrano je stanje budžeta (plaćanja kontribucija i rashodi). Takođe su razmatrane aktivnosti ekspertskih grupa (izveštaji predsedavajućih, budući planovi i planirane naredne aktivnosti tematskih grupa), i to Ekspertske grupe za odbranu od poplava, Ekspertske grupe za monitoring i procenu, Ekspertske grupe za pritiske i mere, Ekspertske grupe za upravljanje rečnim slivom, Ekspertske grupe za upravljanje informacijama i geografskim informacionim sistemom i Ekspertske grupe za prevenciju i kontrolu akcidenata, i pregledom inicijativa na podslivovima Save i Tise, saradnja i partnerstva sa posebnim naglaskom na donaciju EU kao i o informacijama o projektima u koje je uključen ICPDR i projektima sa prekograničnim značajem.

Predstavnici Republike Srbije su svesni značaja, za Republiku Srbiju, saradnje na održivom korišćenju i zaštiti sliva reke Dunav, kako sa aspekta integralnog upravljanja na slivu tako i sa aspekta rada ICPDR-a kao platforme za saradnju država na slivu u cilju primene Okvirne direktive o vodama. Takođe na sastnaku je istaknuta važnost rada na razradi Plana upravljanja slivom reke Dunav i ažuriranju Plana upravljanja rizicima od poplava, koji su od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, imajući u vidu da će realizacija istih doprineti poboljšanju kvaliteta voda reke Dunav kao i smanjenju opasnosti od posledica poplava koje su nanele mnogo štete celom slivu.

UNECE KONVENCIJA O VODAMA

Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera Ujedinjenih nacija (Konvencija o vodama) 2010. godine i postala Strana Konvencije o vodama koja je sačinjena u Helsinkiju 17. marta 1992. godine.

DUNAV

Multilateralna saradnja na slivu Dunava odvija se u okvirima Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava (Konvencija o zaštiti reke Dunav) koju je potpisalo 11 podunavskih zemalja i EU 29. juna 1994. Godine u Sofiji. Savezna Republika Jugoslavija je 30. januara 2003. godine ratifikovala Konvenciju o zaštiti reke Dunav i donela Ukaz o proglašenju Zakona o Konvenciji o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava.

Multilateralna saradnja u oblasti plovidbe odvija se i u okvirima Dunavske komisija, međunarodne organizacije osnovane za potrebe implementacije Konvencije o plovidbi na reci Dunav, potpisanoj u Beogradu, 18. avgusta 1948. godine. Osnovni cilj Dunavske komisije je da promoviše aktivnosti kojima se podstiče razvoj slobodne plovidbe na reci Dunav za sva plovila koje plove pod zastavama pribrežnih zemalja. Zemlje članice Dunavske komisije su: Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Srbija, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Moldavija, Ukrajina, Rusija. Od 1954. godine kancelarije Dunavske komisije nalaze se u Budimpešti.

SAVA

Multilateralna saradnja na slivu Save odvija se u okvirima rada Međunarodne komisije za sliv reke Save na osnovu Okvirnog sporazuma za sliv reke Save potpisanog 3. decembra 2002. godine u Kranjskoj Gori.

TISA

Multilateralna saradnja na slivu Tise odvija se u okvirima rada Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunava na osnovu Memoranduma o razumevanju potpisanog 14. decembra 2004. godine u Beču.