Naslovna » Poslovi » Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja u oblasti voda

Međunarodna saradnja u oblasti voda je za Republiku Srbiju veoma značajna i to u oblasti korišćenja voda, zaštite od voda i zaštite kvaliteta voda.

Imajući u vidu da je Republika Srbija nizvodna zemlja za većinu susednih država kao i da dominantan deo vodotokova na našoj teritoriji ima međunarodni karakter, evidentan je interes da intenzivnije učestvujemo u međunarodnoj saradnji.

Sve veći nedostatak vodnih resursa i njihova neracionalna potrošnja i nedovoljna zaštita uz nepovoljne posledice klimatskih promena, predstavljaju limitirajući faktor ekonomskog razvoja u mnogim regionima sveta među kojima je i region Jugoistočne Evrope. Sa ovim problemima suočena je i Srbija.

Pored toga, za Srbiju je karakteristična činjenica da su čak 92% od raspoloživih voda tranzitne vode koje dotiču u zemlju Dunavom, Savom, Tisom i drugim vodotocima. Nezadovoljavajući kvalitet voda je i posledica prekograničnog zagađenja voda koje ulaze u Srbiju.

Međunarodna saradnja u oblasti voda sprovodi se kroz bilateralnu saradnju, u najvećem obimu sa susednim državama i kroz multilateralnu saradnju, dominantno kroz sprovođenje Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera Ujedinjenih nacija, Konvencija o zaštiti reke Dunav i Okvirnog sporazuma za sliv reke Save.