Naslovna » Struktura » Grupa za uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda od zagađivanja

Grupa za uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda od zagađivanja

obavlja poslove koji se odnose na: učešće u pripremi nacrta planskih dokumenata u oblasti voda i praćenje ostvarivanja donetih planskih dokumenata; učešće u razmatranju planova upravljanja vodama i godišnjeg izveštaja o stanju vodnog režima; pripremu predloga radi utvrđivanja upotrebljivosti voda za opšte i posebno korišćenje; pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju višenamenskih brana sa akumulacijama; praćenje stanja snabdevanja vodom radi obezbeđenja racionalnog korišćenja voda; učešće u pripremi Programa upravljanja vodama i Pravilnika kojim se propisuju uslovi i kriterijumi za dodelu buđetskih sredstava; učešće u sprovođenju prostornih planova za zaštitu izvorišta od posebnog značaja; pripremu planova za upravljanje sistemima za snabdevanje vodom za piće, industriju i energetiku i dr; postupanje po podnetim zahtevima za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za korišćenje voda i vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda i za izradu tehničke dokumentacije za te objekte i praćenje izvršenja zaključenih ugovora za finansiranje izgradnju i rekonstrukciju navedenih vodnih objekata; pripremu i učešće u realizaciji nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku Uniju; pripremu i izradu rešenja o izdavanju licence pravnom licu za obavljanje poslova snabdevanja vodom za piće sistemom javnog vodovoda i sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sistemom javne kanalizacije, odnosno rešenja o oduzimanju izdate licence; pripremu stručno-tehničkih elemenata za izradu plana nabavki Budžetskog fonda za vode Republike Srbije; učešće u pripremi nacrta Plana zaštite voda od zagađivanja; izradu odgovora na poslanička pitanja i predstavke iz delokruga Grupe;praćenje propisa iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.