Naslovna » Struktura » Grupa za međunarodnu saradnju u oblasti voda

Grupa za međunarodnu saradnju u oblasti voda

obavlja poslove koji se odnose na: realizaciju nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku Uniju; sprovođenje međunarodnih programa za primenu Okvirne direktive o vodama Evropske Unije i drugih direktiva u oblasti voda, i izveštavanje o ispunjavanju obaveza na sprovođenju direktiva, kao i međunarodnih projekata u oblasti upravljanja vodama; definisanje planova rada u okviru postojećih bilateralnih i multilateralnih Sporazuma i sprovođenja Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera, kreiranje okvira za uspostavljanje novih i/ili dalji razvoj postojećih sporazuma u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, kao i nadzor nad sprovođenjem dogovorenih obaveza; izradu godišnjih i višegodišnjih planova bilateralne i multilateralne međunarodne saradnje i nadzor njihovog sprovođenja; razvoj i koordinaciju rada nacionalnog centra za ranu najavu akcidenata, u okviru međunarodnog sistema za rano upozoravanja u akcidentnim situacijama u slivu reka Dunav (AEWS) i Save; pripremu stručno-tehničkih elemenata za izradu plana nabavki Budžetskog fonda za vode Republike Srbije; izradu odgovora na poslanička pitanja i predstavke iz delokruga Grupe; praćenje propisa iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.