Naslovna » Struktura » Grupa za upravne i analitičke poslove i standarde u oblasti voda

Grupa za upravne i analitičke poslove i standarde u oblasti voda

obavlja poslovekoji se odnose na: pripremu elemenata i izradu rešenja o izdavanju vodnih uslovavan objedinjene procedure i rešenja o izdavanju vodnih uslova u okviru objedinjene procedure, vodnih saglasnosti, vodnih dozvola, naloga i potvrda o ispunjenosti uslova iz vodnih saglasnosti za projektovanje, izgradnju, upotrebu i korišćenje objekata i radnje koje mogu uticati na promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim; pripremu elemenata i izradu mišljenja za urbanističku i plansku dokumentaciju; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta Zakona o vodama i predloga podzakonskih akata i predloga ugovora o koncesijama; pripremu i učešće u izradi standarda i normi za projektovanje, izgradnju i održavanje vodnih objekata i njihovo usklađivanje sa propisima EU; pripremu elemenata (vodnih akata, vodnih knjiga) za upravljanje režimom voda na vodnim područjima;vođenje evidencije o izdatim vodnim aktima; učešće u pripremi i primeni softverskih modela radi dobijanja neophodnih podataka za upravljanje režimom voda; izradu odgovora na poslanička pitanja i predstavke iz delokruga Grupe; praćenje propisa iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.