Naslovna » Poslovi » Uređenje i korišćenje voda

Uređenje i korišćenje voda

U našoj zemlji određena područja nemaju adekvatno rešeno pitanje snabdevanja vodom. Iz tog razloga, u određenim područjima postoji problem kvaliteta vode za piće, u nekim područjima nema dovoljnih količina kvalitetne vode za piće, a u nekim područjima postoji i jedan i drugi problem. Takođe, u Republici Srbiji sadašnji stepen prečišćavanja otpadnih voda je zanemarljiv što ima za posledicu ugrožavanja izvorišta pitke vode, kao i opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Interes Republike Srbije je očuvanje zdravlja stanovništva, zaštita izvorišta i zaštita životne sredine. Obzirom na navedeno veoma je značajno da se obezbede sredstva za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za korišćenje voda i vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda.

Stoga, Ministarstvo vodoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode iz sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa upravljanja vodama, koju donosi Vlada za svaku kalendarsku godinu, sufinansira:

 1. izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za korišćenje voda, i to: vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe - vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju,
 2. izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, i to: glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda;
 3. izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za korišćenje voda i za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda.

Postupak za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za korišćenje voda i vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda propisan je Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodelu sredstava i načinu dodele sredstava za finansiranje poslova od opšteg interesa u oblasti vodoprivrede.

U skladu sa tim pravilnikom investitor (grad, opština, javno komunalno preduzeće, direkcija za izgradnju, fond ili drugo pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave), u roku od 20 dana računajući od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”, podnose ovom organu zahtev za dodelu i korišćenje sredstava.

Uz zahtev za dodelu i korišćenje sredstava investitor, podnosilac zahteva, prilaže svu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodelu sredstava i načinu dodele sredstava za finansiranje poslova od opšteg interesa u oblasti vodoprivrede, i to:

 1. glavni projekat na uvid;
 2. izvod iz glavnog projekta koji se odnosi na radove koji su predmet ugovaranja u tekućoj godini (pregledna situacija i tehnički izveštaj, podužni i poprečni preseci i detalji saglasno propisima, sa specifikacijom i predračunom planiranih radova u tekućoj godini);
 3. izveštaj o tehničkoj kontroli glavnog projekta;
 4. vodnu saglasnost;
 5. dinamički plan realizacije radova;
 6. građevinsku dozvolu;
 7. dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava;
 8. kopiju odluke o određivanju nosioca investitorskih poslova;
 9. dokaz da je nosilac investitorskih poslova registrovan za obavljanje vodoprivredne delatnosti;
 10. investiconu odluku.

Ako je investitor obveznik plaćanja naknada za vode, uz zahtev za dodelu sredstava prilaže i dokaz Ministarstva da je izmirio dospele obaveze po osnovu tih naknada.