Насловна » Послови » Међународна сарадња » Мултилатерална сарадња

Мултилатерална сарадња

24. октобар 2019.

Осми састанак страна Оквирног споразума о сливу реке Саве

23. и 24. октобра 2019. године, у Сарајеву, Босна и Херцеговина одржан је 8. састанак држава Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве.

На састанку су били присутни представници свих Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве: Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Србије и Републике Словеније, као и представници партнерских организација, посматрача и осталих институција.

На састанку су, као представници Републике Србије,  учествовали Жељко Радошевић, државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Наташа Милић, вршилац дужности директора у Републичкој дирекцији за воде и Ведрана Илић, самостални саветник у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Главни циљ састанка је разматрање статуса сповођења Оквирног споразума о сливу реке Саве као и кључних изазова у идућем периоду, нарочито оних који се односе на сарадњу у управљању сливом, управљању ризицима од поплава, обнови пловидбе као и размени информација од значаја за слив. Посебна пажња је посвећена питањима одрживог развоја, а такође су дате и смернице за даљу сарадњу у оквиру рада међународне комисије за слив реке Саве.

Оквирни споразум и рад Савске комисије је пример успешне сарадње, у који су у Републици Србији активно укључена министарства и организације надлежне за питања из делокруга рада Савске комисије.

Државе Стране Оквирног споразума усвојиле су и потписале заједничку декларацију, као завршни акт састанка.

Декларација, која уважава напоре и рад Страна уложених у израду заједничког плана управљања ризиком од поплава за слив реке Саве и подржава резултате остварене у успостављању Система за прогнозирање и упозорење од поплавама за слив реке Саве. Декларацијом се истиче чињеница да су све Стране ратификовале Протокол о спречавању загађења вода услед пловидбе уз Оквирни споразум и Протокол о управљању седиментом уз Оквирни протокол.

27. септембар 2019.

На Министарској конференцији земаља из слива реке Тисе, од 25. до 27. септембра 2019. године, у Будимпешти, Мађарска потписан је Меморандум о разумевању у циљу јачања сарадње на сливу реке Тисе ради имплементације Интегралног плана управљања сливом реке Тисе и подршке одрживом развоју региона

У Будимпешти, Мађарска, 26. септембра 2019. године на позив Министра унутрашњих послова Мађарске, г-дина Др. Sándor Pintèrа и председавајућег Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) упућеног министрима надлежним за послове управљања водама, Жељко Радошевића, државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Наташа Милић, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде позвани су да учествују на Министарској конференцији држава на сливу реке Тисе.

Циљ Министарске конферeнције је даље јачање сарадње земаља на сливу Тисе потписивањем Меморандума о сарадњи.

Министри држава које деле слив реке Тисе: Украјина, Словачка, Румунија, Мађарска и Србија, изражавају подршку достигнућима радне групе за Тису.

Жељко Радошевић, државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде је на Министарској конференцији земаља из слива реке Тисе дана 26. септембра 2019. године, у Будимпешти, Мађарска  потписао Меморандум о разумевању у циљу јачања сарадње на сливу реке Тисе ради имплементације Интегралног плана управљања сливом реке Тисе и подршке одрживом развоју региона. Овим Меморандумом о разумевању државе се обавезују на даље напоре у циљу спровођења потребних мера ка остварењу интегралног управљања сливом реке Тисе уз даљу подршку активном учешћу у раду Групе за Тису при ICPDR-у, као основи за одржавање напретка на спровођењу потребних мера.

У оквиру састанка је усвојен ревидирани план интегралног управљања сливом реке Тисе (ITRBMP). ITRBMP је развијен у оквиру пројекта JOINTISZA – „Јачање сарадње између планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе”, уз подршку Дунавског транснационалног програма.

Линк, Министарство унутрашњих послова Мађарске:
https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/pinter-kiemelt-jelentosege-van-a-tiszai-orszagok-egyuttmukodesenek

 

УНЕЦЕ КОНВЕНЦИЈА О ВОДАМА

Република Србија је ратификовала Конвенцију о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера Уједињених нација (Конвенција о водама) 2010. године и постала Страна Конвенције о водама која је сачињена у Хелсинкију 17. марта 1992. године.

ДУНАВ

Мултилатерална сарадња на сливу Дунава одвија се у оквирима Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава (Конвенција о заштити реке Дунав) коју је потписало 11 подунавских земаља и ЕУ 29. јуна 1994. Године у Софији. Савезна Република Југославија је 30. јануара 2003. године ратификовала Конвенцију о заштити реке Дунав и донела Указ о проглашењу Закона о Конвенцији о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава.

Мултилатерална сарадња у области пловидбе одвија се и у оквирима Дунавске комисија, међународне организације основане за потребе имплементације Конвенције о пловидби на реци Дунав, потписаној у Београду, 18. августа 1948. године. Основни циљ Дунавске комисије је да промовише активности којима се подстиче развој слободне пловидбе на реци Дунав за сва пловила које плове под заставама прибрежних земаља. Земље чланице Дунавске комисије су: Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска, Србија, Хрватска, Румунија, Бугарска, Молдавија, Украјина, Русија. Од 1954. године канцеларије Дунавске комисије налазе се у Будимпешти.

САВА

Мултилатерална сарадња на сливу Саве одвија се у оквирима рада Међународне комисије за слив реке Саве на основу Оквирног споразума за слив реке Саве потписаног 3. децембра 2002. године у Крањској Гори.

ТИСА

Мултилатерална сарадња на сливу Тисе одвија се у оквирима рада Међународне комисије за заштиту реке Дунава на основу Меморандума о разумевању потписаног 14. децембра 2004. године у Бечу.