Naslovna » Aktuelno » Zaključci Ministarskog sastanka o regionalnoj saradnji u oblasti zaštite od poplava u slivu reke Save

17. jun 2014.

Zaključci
Ministarskog sastanka o regionalnoj saradnji
u oblasti zaštite od poplava u slivu reke Save

Beograd, 16. jun 2014. godine

Na poziv predsedavajućeg i člana Međunarodne komisije za sliv reke Save, Miodraga Pješčića, vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, 16. juna 2014. godine, u Beogradu, održan je Ministarski sastanak o regionalnoj saradnji u oblasti zaštite od poplava u slivu reke Save. Sastanku su prisustvovali prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Tihomir Jakovina, ministar poljoprivrede Republike Hrvatske, Boris Tučić, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Jerko Ivanković-Lijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Franc But, ambasador Republike Slovenije u Srbiji, kao i drugi visoki predstavnici država u slivu reke Save i međunarodnih organizacija.

Zaključci Ministarskog sastanka o regionalnoj saradnji u oblasti  zaštite od poplava u slivu reke Save

Na sastanku je odlučeno sledeće:

  1. Imajući u vidu postojeće mehanizme i ciljeve regionalne saradnje u oblasti upravljanja vodama definsane Okvirnim sporazumom o slivu reke Save, koji se ostvaruju kroz Međunarodnu komisiju za sliv reke Save (u daljem tekstu: Savska komisija), potrebno je dodatno jačanje uloge Savske komisije kao mehanizma koordinacije regionalne saradnje, uključujući i razmatranje mogućnosti za izmenu Okvirnog sporazuma o slivu reke Save u smislu davanja ovlašćenja Savskoj komisiji za donošenje obavezujućih odluka i u oblasti upravljanja vodama. U međuvremenu, podržava se jače sprovođenje postojećeg mehanizma – preporuka Savske komisije u oblasti upravljanja vodama.
  2. Imajući u vidu važnost postojanja kvalitetne međunarodnopravne osnove za uspešnu regionalnu saradnju u oblasti zaštite od poplava, preduzeće se sve što je potrebno da se omogući što skorije stupanje na snagu Protokola o zaštiti o poplava u slivu reke Save. Isto tako, pokrenuće se postupci utvrđivanja nadležnih tela i kontakt osoba za sprovođenje Protokola i, nakon završetka postupaka, o tome će se što pre obavestiti Savska komisija.
  3. U cilju što delotvornijeg sprovođenja započetih aktivnosti potrebnih za realizaciju Protokola o zaštiti od poplava, osiguraće se aktivno učestvovanje relevantnih institucija savskih država, kroz osiguranje dovoljnih ljudskih i materijalnih resursa za sprovođenje planiranih aktivnosti, odnosno konkretnih projekata.
  4. U cilju daljeg jačanja postojeće platforme za regionalnu saradnju u oblasti voda, koja funkcioniše u okviru Savske komisije a obuhvata veći broj stručnjaka za upravljanje vodama, dodatno će se podržati procesi koje zemlje koordiniraju kroz Savsku komisiju osiguranjem potrebne stručne podrške nadležnih institucija zemalja stručnim grupama Savske komisije.
  5. Kako bi se postojeći uspešan mehanizam za pripremu i sprovođenje regionalnih projekata i osiguravanje sredstava iz međunarodnih izvora finansiranja, uspostavljen kroz Savsku komisiju, mogao još bolje i delotvornije iskoristiti u budućnosti, odrediće se nacionalni koordinatori u svrhu koordinacije regionalnih projekata od zajedničkog interesa.
  6. Radi što efikasnijeg sprovođenja dogovorenih zaključaka, podstiče se njihova dalja prezentacija na svim relevantnim, unutar državnim, bilateralnim i multilateralnim sastancima i konferencijama, a koje se odnose na prioritetne aktivnosti u slivu reke Save (donatorske konferencije, godišnji forum Strategije EU za Podunavlje i drugi).
  7. S obzirom na hitnu potrebu realizacije ovih zaključaka, preduzeće se sve potrebne mere kako bi se isti sproveli u što kraćem roku. Države će izvestiti Savsku komisiju o realizaciji zaključaka do 30. septembra 2014. godine, a u cilju pripreme za predstojeći peti sastanak država strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save, koji je planiran da se održi 2. decembra 2014. godine, u Zagrebu.