Naslovna » Aktuelno

Aktuelno

08. april 2024. godine

Studijska poseta predstavnika Republike Srbije Narodnoj Republici Kini

Predstavnici Republike Srbije nedavno su bili deo studijske posete Narodnoj Republici Kini, gde su imali priliku da se sastanu sa visokim zvaničnicima, uključujući potpredsednika Upravnog odbora Zijin Mining Group, gospodina Wang Chuna. Ovaj sastanak bio je posvećen razmatranju budućih planova i investicija Zijin-a u Srbiji, sa posebnim naglaskom na zaštiti voda i vodnih resursa.

Delegacija iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije takođe je posetila vodoprivredni zavod okruga Longyan, gde je razmena znanja o upravljanju vodama bila ključni element. Diskutovalo se o najboljim praksama, organizaciji i strukturi naših institucija, sa ciljem unapređenja kako nacionalnog tako i globalnog pristupa očuvanju vodnih resursa.

Ova međunarodna saradnja, koja uključuje Republičku direkciju za vode i Zavod za zaštitu prirode Srbije, simbolizuje korak ka izgradnji zelenije i održivije budućnosti. Poseta rudniku Zijinshan u okrugu Longyan, koji je prvi zeleni rudnik Kine i sada UNESCO geopark, omogućila je uvid u inovativne prakse u reakultivaciji, očuvanju ekosistema i zaštiti životne sredine.

Inspirisani postignućima u Kini, postoji uverenje da će sličan pristup biti primenjen i u rudniku Zijin Mining u Boru, Srbija. Ova poseta ne samo da jača veze između Srbije i Kine, već otvara put ka realizaciji zajedničkih ciljeva u zaštiti prirodnih resursa i promovisanju održivog razvoja.

Tokom sastanka razgovarali smo o budućim planovima i investicijama Zijin-a u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na deo investicija koji se odnosi na implementaciju mera za zaštitu voda i vodnih resursa.

22. mart 2024. godine

Republika Srbija obeležava Svetski dan voda

Tema ovogodišnje proslave je „Voda za mir”, sa željom da se naglasi da voda može stvoriti mir ili izazvati sukob. Kada nema dovoljne količine vode dobrog kvaliteta, ili kada ljudi imaju nejednak pristup, ili nemaju pristup vodi, tenzije mogu porasti.

Više od 3 milijarde ljudi širom sveta zavisi od vode koja prelazi državne granice. Zalihe vode dobrog kvaliteta brzo se smanjuju zbog porasta broja stanovnika, ubrzane industrijalizacije, zagađivanja, ali i zbog klimatskih promena. Republika Srbija raspolaže značajnim površinskim i podzemnim vodama i one su veliko prirodno bogatstvo, ali uzimajući u obzir činjenicu da preko 90% svih voda na području naše zemlje dolaze sa drugih teritorjia - tranzitne vode, jasno je da resurse treba održivo koristiti.

Značajno je da aktivnosti u upravljanju vodama sprovodimo tako da se postignu integralni ciljevi korišćenja voda, zaštite voda i zaštite od štetnog dejstva voda, kao i zaštite prirodnih bogatstava. Važno je da delujemo u skladu sa saznanjem da voda nije samo resurs koji treba koristiti - to je ljudsko pravo, suštinski važno za svaki aspekt života.

Važno nam je da poruka stigne do svakog stanovnika naše zemlje i da svi shvatimo značaj svog doprinosa očuvanju značajnog resursa – vode. Saradnjom možemo uravnotežiti svačije potrebe za vodom i pomoći u stabilizaciji sveta, od konvencija Ujedinjenih nacija na međunarodnom nivou, do akcija na lokalnom nivou.

Ovog Svetskog dana voda, potrebno je da se svi ujedinimo, postavljajući temelje stabilnijeg i prosperitetnijeg sutra.

27. februar 2024. godine

OBAVEŠTENjE O DONOŠENjU PROGRAMA UPRAVLjANjA VODAMA U 2024. GODINI

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 22. februara 2024. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2024. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 14/24 od 23. februara 2024. godine.

Tom Uredbom predviđena su sredstva za finansiranje u 2024. godini poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama na uređenju i korišćenju voda koji obuhvataju:

(1) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju u javnoj svojini;

(2) izradu tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju u javnoj svojini (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova).

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 , 79/17 , 40/18, 44/18 – dr. zakon i 24/21 ), u daljem tekstu: Pravilnik, propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi finansiranja poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Republike Srbije (u daljem tekstu: zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim Investitor je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 14. marta 2024. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

U skladu sa dopisom Ministarstva finansija broj 401-00-1797/2023-03 od 15. novembra 2023. godine, uz zahtev investitor nije dužan da dostavi dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava (izvod iz programa poslovanja preduzeća sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta, ukoliko je investitor pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili izvod iz odluke o budžetu ili odluke o privremenom finansiranju, ukoliko je investitor jedinica lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta), već sredstva sopstvenog učešća moraju biti predviđena u budžetu Investitora u trenutku zaključenja ugovora, odnosno ugovor neće biti zaključen ukoliko investitor u trenutku zaključenja ugovora nema predviđena sopstvena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta.