Naslovna » Aktuelno

Aktuelno

9. jun 2021.

Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa javnim vodoprivrednim preduzećima „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“, pripremila je prvu radnu verziju Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine

Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenula je postupak javne nabavke usluga izrade Strateške procene uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu. Nakon završenog postupka, odabrani ponuđač će imati rok od dva meseca za izradu Nacrta izveštaja o Strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu.

Planirano je da se javni uvid i javna rasprava, za Plan upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine i Stratešku procenu uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu, održe na jesen 2021. godine, po zakonima Republike Srbije.

26. maj 2021.

„Naše mišljenje – Naš Dunav“

Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) je međunarodna organizacija koju čini 15 zemalja i Evropska unija. Formirana je 1998. godine. Krajnji cilj ICPDR-a je primena Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav (Konvencija o zaštiti reke Dunav), a misija je promovisanje i koordinacija održivog i ravnomernog upravljanja vodama, uključujući zaštitu, unapređenje i racionalno korišćenje voda u korist zemalja, stanovnika, biljnog i životinjskog sveta Dunavskog sliva.

Savezna Republika Jugoslavija (SCG) je 30. januara 2003. godine ratifikovala Konvenciju o zaštiti reke Dunav (Zakon o potvrđivanju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav, „Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori”, broj 2/03). SCG je postala punopravni član ICPDR-a 19. avgusta 2003.godine. Republika Srbija je preuzela od SCG obaveze vezane za sliv reke Dunav.

Kako je najbolji način za zaštitu i upravljanje vodama bliska međunarodna saradnja između svih zemalja u slivu reke - okupljajući sve interese uzvodno i nizvodno, jedna od aktivnosti ICPDR-a je i priprema Plana upravljanja vodama i Plana upravljanja rizikom od poplava za sliv reke Dunav u skladu sa direktivama Evropske unije u oblasti voda.

Prvi Plan upravljanja vodama na slivu reke Dunav izrađen je 2009. godine, a prvi Plan upravljanja rizikom od poplava 2015. godine. Trenutno su na nivou ICPDR-a aktivnosti na ažuriranju i pripremi Plana upravljanja vodama na slivu reke Dunav 2021-2027 i Plana upravljanja rizikom od poplava 2021-2027.

Pozivamo sve zainteresovane na konsultativnu radionicu „Naše mišljenje – Naš Dunav“, koju organizuje ICPDR putem aplikacije Zoom, 29. i 30. juna 2021. godine. Važno nam je mišljenje svakog pojedinca, jer samo sa aktivnim učešćem svih zainteresovanih, javnosti i stručnjaka možemo kroz povratne informacije, komentare, sugestije i konstruktivne diskusije doći do kvalitetnih predloga planova.

Pozivno pismo

Informacija o registraciji

Link za registraciju: Meeting Registration - Zoom

23. maj 2021.

PROJEKAT UPRAVLjANjA SLIVOM REKE DRINE NA ZAPADNOM BALKANU

Projekat upravljanja slivom reke Drine na Zapadnom Balkanu (u daljem tekstu Projekat) je završen 30. aprila 2021. godine.

Regionalni je projekat i obuhvatao je tri zemlje u slivu reke Drine: Republiku Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Kao posebno važne komponente sadržao je Prekograničnu analizu stanja (Transboundary Diagnostic Analysis) i Strateški akcioni program (u daljem tekstu: TDA/SAP). Vrednost projekta je 8.400.000,00 USD, finansirao se 50% iz Specijalnog fonda za klimatske promene (SCCF) i 50% iz Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (GEF). Aktivnosti na Projektu su svrstane u tri ključne komponente i to:

Komponenta 1. Saradnja između država na međunarodnom upravljanju slivom reke Drine;

Komponenta 2. Pilot investicije za integrisano upravljanje slivom reke Drine i povećanje otpornosti na klimatske promene i upravljanje šumama i

Komponenta 3. Upravljanje projektom, nadzor i revizija.

U sklopu projekta urađen je Strateški akcioni program (SAP). SAP pruža osnovu za odlučivanje u političkim okvirima budućeg prekograničnog upravljanje vodama sliva i pri tom istovremeno predviđa način saradnje država sliva reke Drine. Vizija upravljanja vodama, koja je sadržana u SAP-u sliva Drine je dokument o ciljevima i prioritetima koje će se promovisati u budućnosti kroz usaglašeno integralno planiranje na slivu.

Budući da vizija odražava i bavi se glavnim problemima i tendencijama unutar sliva u određenom periodu, uključujući šire društvene, ekonomske i ekološke probleme, vizija pruža uvid u svrhu i ciljeve planiranja upravljanjem sliva.

U okviru projekta radilo se na podizanju svesti građana o značaju svakog pojedinca na očuvanje i budućnost reka i životne sredine. Pripremljeni su video spot i radio džingl koje možete videti klikom na OVDE:

19. maj 2021.

SEDMI SASTANAK ZAJEDNIČKE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE
održan je u Beogradu 18. maja 2021. godine

Osnov za rad Zajedničke Komisije i osnovanih radnih grupa je Sporazum o saradnji o integralnom upravljanju vodama na donjem toku reke Drine između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, potpisan 20. septembra 2014. godine, a produžen je Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj: 48-8278/2019 od 29. avgusta 2019. godine.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Republike Srbije iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke direkcije za vode i Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“ i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU „Vode Srpske“ iz Republike Srpske.

Na sastanku se u okviru rada u Grupi za vodna akta, Grupi za poplave i Grupi za inspekcijske poslove izveštavalo o aktivnostima koje su dogovorene na prethodnom sastanku i dogovorene su dalje zajedničke aktivnosti.

Obe strane su izrazile spremnost za nastavljanje intenzivne saradnje Zajedničke komisije na pitanjima od zajedničkog interesa u skladu sa Sporazumom.

19. april 2021.

Javne konsultacije o Nacrtu plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Nacrtu plana upravljanja rizicima od poplava za sliv reke Dunav od 2021. godine

Nacrt plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Nacrt plana upravljanja rizicima od poplava za sliv reke Dunav od 2021. godine, su objavljeni i dostupni za javne konsultacije! Komentare možete slati do 30. septembra 2021. godine.

Kao vrhunac šestogodišnjeg ciklusa upravljanja, Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) razvila je Plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav i ažurira Plan upravljanja rizicima od poplava Dunava od 2021. godine, koji će definisati aktivnosti koje će se sprovoditi širom sliva reke Dunav za narednih šest godina od 2021. do 2027. godine. Cilj ovih planova je da vode sliva reke Dunav učine čistijim, zdravijim i sigurnijim. Takođe i da se zaštititi i poboljša status svih voda i osigura održiva, dugoročna upotreba vodnih resursa, kao i održivo upravljanje rizicima od poplava.

Za razvoj planova upravljanja, predstavnici civilnog društva i zainteresovane strane pozvani su da iznesu svoje stavove i kažu svoje mišljenje. Najveći uticaj, mere će imati na stanovnike sliva reke Dunav, kao i na generacije koje dolaze, i stoga im se pruža prilika da od početka razgovaraju o njihovom uspostavljanju.

Od 31. marta 2021. godine, ICPDR dostavlja nacrte planova upravljanja za komentare na svojoj veb stranici. Javnost se poziva da podnese komentare na dokumenta - koja se mogu ovde preuzeti - Sekretarijatu ICPDR -a do 30. septembra 2021. godine. Oni se mogu poslati u pisanoj formi na donju adresu ili na namensku adresu e-pošte: wfd-fd@icpdr.org . Komentari će se uzeti u obzir tokom pregleda i finalizacije planova do decembra 2021. godine.

ICPDR Secretariat
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5, A-1220 Vienna, Austria
E-Mail: wfd-fd@icpdr.org

ICPDR je obezbedio prostor za onlajn upitnik o planovima, koji omogućava stanovništvu dunavskog sliva da kažu svoje mišljenje. Upitnik možete ODMAH popuniti na veb stranici ovde. Na kraju, ICPDR će takođe biti domaćin onlajn radionice za konsultacije sa zainteresovanim stranama. Naše mišljenje - Naš Dunav će se odvijati preko ZOOM aplikacije zbog pandemije COVID-19. Sve detalje u vezi sa ovim događajem zakazanim za 29.-30. Jun 2021. godine možete pronaći ovde.

14. april 2021.

OBAVEŠTENjE

Nakon prošlogodišnje pauze zbog izazova pandemije, ove godine, petu godinu zaredom, Bled Water Festival, u suorganizaciji s Ministarstvom okoliša i prostornog planiranja Republike Slovenije, najavljuje međunarodno takmičenje za nagrade Responsible Towards Water 2021. Ovogodišnje takmičenje podržavaju partneri iz osam zemalja (Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Monako, Slovačka, Slovenija i Srbija).

Ovim međunarodnim takmičenjem se žele motivisati i nagraditi inovativni pristupi, ideje i projekti koji diktiraju nove trendove u razumevanju vode i održivim rešenjima, istovremeno pokrivajući celi vodeni ciklus, čuvajući vodeno okruženje i poboljšavajući kvalitet u svim područjima života.

Pozivamo zainteresovane da učestvuju s inovativnim projektima i idejama na području očuvanja vode i vodnih resursa.

Detalji takmičenja mogu se naći u priloženom pozivu, a informacije i obrasci za prijavu dostupni su na bledwf.com u rubrici Awards/Categories

Позив

22. februar 2021.

OBAVEŠTENjE

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 11. februara 2021. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2021. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 11/21 od 12. februara 2021. godine.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17, 79/17, 40/18 i 44/18 – dr. zakon), u daljem tekstu: Pravilnik, propisani su uslovi pod kojima korisnik sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: korisnik sredstava) može da koristi sredstva Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji korisnik sredstava podnosi radi finansiranja poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama.

Takođe, Pravilnikom je propisano da se korisnik sredstava zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim korisnik sredstava je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 4. marta 2021. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

29. januar 2021.

IZVEŠTAJ
o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine (u daljem tekstu: Predlog akcionog plana) vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije (Broj: 325-9583/2020 od 25. novembra 2020. godine). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovelo je javnu raspravu o Predlogu akcionog plana u periodu od 26. novembra 2020. godine do 16. decembra 2020. godine. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljene tokom javne rasprave su razmotrene i sagledana je mogućnost njihovog integrisanja u tekst Predloga akcionog plana.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana možete preuzeti ovde.

 

IZVEŠTAJ
o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine na životnu sredinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, sprovela je javnu raspravu o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine na životnu sredinu (u daljem tekstu: Nacrt izveštaja o SPU), u periodu od 26. novembra do 26. decembra 2020. godine. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljene tokom javne rasprave su razmotrene i sagledana je mogućnost njihovog integrisanja u tekst Nacrta izveštaja o SPU.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu izveštaja o SPU možete preuzeti ovde.