Naslovna » Poslovi » Zaštita voda od zagađivanja

Zaštite voda od zagađivanja

Postojeći stepen sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u Republici Srbiji je na značajno niskom nivou. U skladu sa interesima i ciljevima Republike Srbije za zaštitu kvaliteta površinskih i podzemnih voda, zaštitu izvorišta vodosnabdevanja, očuvanja zdravlja stanovništva i zaštite životne sredine u celini, obezbeđuju se i finansijska sredstva za ispunjenje ovih ciljeva, odnosno za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za zaštitu voda od zagađivanja.

Stoga, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode iz sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa upravljanja vodama, koju donosi Vlada za svaku kalendarsku godinu, sufinansira:

1. izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za zaštitu voda od zagađivanja, i to: glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćanih voda (Obrazac O-4),

2. izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za zaštitu voda od zagađivnja (Obrazac O-5).

Postupak za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za korišćenje voda i izradu tehničke dokumentacije za te vodne objekte propisan je Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 , 79/17 , 40/18 i 44/18 – dr. zakon i 24/21) u daljem tekstu: Pravilnik.

U skladu sa Pravilnikom propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi sufinansiranja izgradnje, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije za vodne objekte za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima, koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo, u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.