Naslovna » Struktura » Odeljenje vodne inspekcije

Odsek vodne inspekcije Loznica

Odseci vodne inspekcije obavljaju poslove koji se odnose na: vršenje neposrednog nadzora i preduzimanje mera za obezbeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu; zaštitu voda od zagađivanja; kontrolu kvaliteta površinskih i podzemnih voda; nadzor nad zakonitošću akata javnih vodoprivrednih preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana, preduzeća i drugih pravnih lica; nadzor nad radom preduzeća i drugih pravnih lica kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja; nadzor nad radom preduzeća i drugih pravnih lica koji se staraju o odbrani od poplava, praćenje i analiziranje sprovođenja zakona, drugih propisa i opštih akata donetih na osnovu zakona; obradu predmeta po žalbama; praćenje propisa iz delokruga Odseka; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.