Naslovna » Struktura » Grupa za učestvovanje u strateškom planiranju i upravljanju

Grupa za učestvovanje u strateškom planiranju i upravljanju

obavlja poslove koji se odnose na: Koordinaciju pripreme planskih dokumenata za upravljanje vodama, Plana zaštite voda od zagađivanja i Godišnjeg programa monitoringa voda i praćenje njihove realizacije; pripremu saglasnosti na planove upravljanja vodama za vodna područja iz delokruga Grupe, i koordinaciju procedure dostavljanja predloga planova upravljanja za vodna područja Vladi Republike Srbije; učešće u izradi stručnih osnova za pripremu propisa iz oblasti upravljanja vodama, iz delokruga Grupe; organizaciju, pripremu i praćenje realizacije stručno tehničkog dela godišnjeg Programa upravljanja vodama iz delokruga Grupe; organizaciju, pripremu elemenata i praćenje realizacije stručno tehničkog dela iz oblasti upravljanja vodama u programima implementacije prostornih planova, i priprema mišljenja na izveštaje o implementaciji prostornih planova; pripremu stručno-tehničkih elemenata za izradu plana nabavki Budžetskog fonda za vode Republike Srbije; praćenje izvršenja ugovora o finansiranju izrade planskih dokumenata i studija; pripremu rešenja kojim se ovlašćuju pravna lica za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i rešenja kojim se ovlašćuju pravna lica za merenje i ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda; uspostavljanje i razvoj Vodnog informacionog sistema Republike Srbije; učešće u pripremi stručnog dela mišljenja na nacrte i predloge propisa čiji je predlagač drugi organ državne uprave; izradu odgovora na poslanička pitanja i predstavke iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.