Naslovna » Struktura » Grupa za ekonomsko - finansijske poslove

Grupa za ekonomsko - finansijske poslove

obavlja poslove koji se odnose na: Izradu Predloga finansijskog plana Ministarstva u delu koji se odnosi na Republičku direkciju za vode i Budžetski fond za vode Republike Srbije; praćenje realizacije odobrenih budžetskih sredstava po navedenim korisnicima i po ekonomskim klasifikacijama; izrada potrebne finansijske dokumentacije za prenos budžetskih sredstava kojima se finansiraju poslovi od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama i tekući rashodi Direkcije; izradu izveštaja o izvršenju budžeta;vođenje poslovnih knjiga i usklađivanja sa glavnom knjigom Trezora; obradu podataka radi obračuna plata i drugih primanja državnih službenika i nameštenika u Direkciji; pripremu stručnih podloga za izradu propisa kojima se uređuju naknade za vode; pripremu podataka potrebnih za donošenje u upravnom postupku prvostepenih rešenja o obračunu i zaduženju obveznika plaćanja naknade za korišćenje vodnog dobra i naknade za ispuštenu vodu, kao i praćenje i izrada izveštaja o prilivu sredstava od naknada za vode; pripremu podataka i izradu prijava potraživanja nadležnim privrednim sudovima protiv stečajnih dužnika po osnovu dospelih naknada za vode; vođenje evidencije o osnovnim sredstvima Direkcije i priprema odgovarajućih izveštaja; praćenje troškova korišćenja službenih vozila Direkcije i potrošnje goriva; sprovođenje postupaka javnih nabavki (priprema plana nabavki Direkcije i Budžetskog fonda za vode Republike Srbije; izradu akata o pokretanju postupaka javne nabavke i o obrazovanju komisije za javnu nabavku, konkursne dokumentacije i drugih akata u postupcima nabavki za potrebe Direkcije, odnosno Budžetskog fonda za vode Republike Srbije) i sačinjavanje periodičnih izveštaja o o izvršenju plana nabavki; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.