Насловна » Структура » Група за управне и аналитичке послове и стандарде у области вода

Група за економско - финансијске послове

обавља послове који се односе на: Израду Предлога финансијског плана Министарства у делу који се односи на Републичку дирекцију за воде и Буџетски фонд за воде Републике Србије; праћење реализације одобрених буџетских средстава по наведеним корисницима и по економским класификацијама; израда потребне финансијске документације за пренос буџетских средстава којима се финансирају послови од општег интереса у области управљања водама и текући расходи Дирекције; израду извештаја о извршењу буџета;вођење пословних књига и усклађивања са главном књигом Трезора; обраду података ради обрачуна плата и других примања државних службеника и намештеника у Дирекцији; припрему стручних подлога за израду прописа којима се уређују накнаде за воде; припрему података потребних за доношење у управном поступку првостепених решења о обрачуну и задужењу обвезника плаћања накнаде за коришћење водног добра и накнаде за испуштену воду, као и праћење и израда извештаја о приливу средстава од накнада за воде; припрему података и израду пријава потраживања надлежним привредним судовима против стечајних дужника по основу доспелих накнада за воде; вођење евиденције о основним средствима Дирекције и припрема одговарајућих извештаја; праћење трошкова коришћења службених возила Дирекције и потрошње горива; спровођење поступака јавних набавки (припрема плана набавки Дирекције и Буџетског фонда за воде Републике Србије; израду аката о покретању поступака јавне набавке и о образовању комисије за јавну набавку, конкурсне документације и других аката у поступцима набавки за потребе Дирекције, односно Буџетског фонда за воде Републике Србије) и сачињавање периодичних извештаја о о извршењу плана набавки; обавља и друге послове из ове области.