Насловна » Структура » Група за међународну сарадњу у области вода

Одељење за управљање водама и међународну сарадњу

обавља послове који се односе на: припрему стручних основа за припрему прописа из области управљања водама; успостављање и развој Водног информационог система Републике Србије; припрему стручно-техничких елемената за израду плана набавки Буџетског фонда за воде Републике Србије; припрему стручно техничког дела годишњег Програма управљања водама и праћење његове реализације; припрему елемената, израду и издавањe водних услова у оквиру обједињене процедуре и израду решења о издавању водних услова, водних сагласности и водних дозвола ван обједињене процедуре за пројектовање, изградњу, употребу и коришћење објеката и радње које могу утицати на промене у водном режиму или на које може да утиче водни режим; припрему елемената (водних аката, водних књига) за управљање режимом вода на водним подручјима и вођење евиденције о издатим водним актима; припрему и праћење реализације стручно техничког дела из области управљања водама у програмима имплементације просторних планова, и припрема мишљења на извештаје о имплементацији просторних планова; припрему решења којим се овлашћују правна лица за испитивање квалитета отпадних вода и решења којим се овлашћују правна лица за мерење и испитивање квалитета површинских и подземних вода; припрему и израду решења о издавању лиценце правном лицу за обављање послова снабдевања водом за пиће системом јавног водовода и сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације, односно решења о одузимању издате лиценце; припрему и израду решења о издавању лиценце правном лицу за обављање послова спровођења одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода, старања о функционисању водних објеката и система, одржавању регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима, одржавања мелиорационих система за одводњавање и наводњавање, извођења санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима и праћења стања водних објеката, као и решења о одузимању лиценце; припрему и израду решења о издавању лиценце правном лицу, односно предузетнику за обављање делатности вађења речних наноса, односно решења о одузимању издате лиценце; припрему предлога ради утврђивања употребљивости вода за опште и посебно коришћење; припрему техничке документације за изградњу вишенаменских брана са акумулацијама; праћење стања снабдевања водом ради обезбеђења рационалног коришћења вода; учешће у спровођењу просторних планова за заштиту изворишта од посебног значаја; припрему планова за управљање системима за снабдевање водом за пиће, индустрију и енергетику и др; реализацију националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију и праћењу директива Европске уније из делокруга Одељења; координацију израде плана управљања водама и плана управљања ризицима од поплава и праћење њихове реализације; припрему и праћење реализације Стратегије управљања водама на територији Републике Србије; израду смерница за ограничење коришћења и услова изградње у поплавним подручјима; праћење стања и прогнозе метеоролошке и хидролошке ситуације на водама првог реда; праћење стања и контрола спремности водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање; координацију субјеката и активности током спровођења одбране од поплава и на отклањању последица поплава на водним објектима и водотоковима; дефинисање планова рада у оквиру постојећих билатералних и мултилатералних споразума, креирање оквира за успостављање нових и/или даљи развој постојећих споразума у области одрживог управљања прекограничним водама, као и надзор над спровођењем договорених обавеза; израду годишњих и вишегодишњих планова билатералне и мултилатералне међународне сарадње и надзор њиховог спровођења; припрему и праћење спровођења пројеката који се реализују у области управљања водама; припрему елемената и израду мишљења за урбанистичку и планску документацију; израду одговора на посланичка питања и представке из делокруга Одељења; праћење прописа из делокруга Одељења; обавља и друге послове из ове области.