Насловна » Структура » Група за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода

Група за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода

обавља послове који се односе на: припрему стручних основа за припрему прописа из области управљања водама из делокруга Групе; учешће у припреми планских докумената за управљање водама; припрему планских докумената за управљање ризицима од поплава; учешће у припреми програма мера за остваривање циљева утврђених планским документима; припрему и учешће у реализацији националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију и праћење директива Европске уније из делокруга Групе; припрему и праћење спровођења пројеката који се реализују у области управљања водама из делокруга Групе; израду смерница за ограничење коришћења и услова изградње у поплавним подручјима; учешће у изради норматива за одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање, као и норматива за спровођење одбране од поплава; праћење стања и прогнозе метеоролошке и хидролошке ситуације на водама првог реда; праћење стања и контрола спремности водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање; координацију субјеката и активности током спровођења одбране од поплава и на отклањању последица поплава на водним објектима и водотоковима; припрему стручно-техничких елемената за израду плана набавки Буџетског фонда за воде Републике Србије; припрему и израду решења о издавању лиценце правном лицу за обављање послова спровођења одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода, старања о функционисању водних објеката и система, одржавању регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима, одржавања мелиорационих система за одводњавање и наводњавање, извођења санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима и праћења стања водних објеката из делокруга Групе, као и решења о одузимању лиценце; израду одговора на посланичка питања и представке из делокруга Групе; праћење прописа из делокруга Групе; обавља и друге послове из ове области.