Насловна » Послови » Уређење и коришћење вода

Уређење и коришћење вода

У нашој земљи одређена подручја немају адекватно решено питање снабдевања водом. Из тог разлога, у одређеним подручјима постоји проблем квалитета воде за пиће, у неким подручјима нема довољних количина квалитетне воде за пиће, а у неким подручјима постоји и један и други проблем. Такође, у Републици Србији садашњи степен пречишћавања отпадних вода је занемарљив што има за последицу угрожавања изворишта питке воде, као и опасност за здравље људи и животну средину. Интерес Републике Србије је очување здравља становништва, заштита изворишта и заштита животне средине. Обзиром на наведено веома је значајно да се обезбеде средства за финансирање изградње и реконструкције водних објеката за коришћење вода.

Стога, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде из средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије, у складу са Уредбом о утврђивању Програма управљања водама, коју доноси Влада за сваку календарску годину, суфинансира:

  1. истражне радове на изворишту површинских вода и заштиту изворишта за снабдевање водом (Образац О-1),
  2. изградњу и реконструкцију водних објеката за коришћење вода, и то: водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе - водозахвати (бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају (Образац О-2),
  3. израду техничке документације за изградњу и реконструкцију водних објеката за коришћење вода (Образац О-3).

Поступак за доделу и коришћење средстава за финансирање изградње и реконструкције водних објеката за коришћење вода и израду техничке документације за те водне објекте прописан је Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17 , 79/17, 40/18 и 44/18 – др. закон и 24/21 ) у даљем тексту: Правилник.

У складу са тим правилником, прописани су услови под којима инвеститор може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева који инвеститор подноси ради суфинансирања изградње, реконструкције и израде техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе.

Такође, Правилником је прописано да инвеститор захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.