Насловна » Структура » Група за уређење и коришћење вода и заштиту вода од загађивања

Група за уређење и коришћење вода

обавља послове који се односе на: учешће у припреми нацрта планских докумената у области уређења и коришћења вода и праћење остваривања донетих планских докумената; учешће у разматрању планова управљања водама и годишњег извештаја о стању водног режима; припрему предлога ради утврђивања употребљивости вода за опште и посебно коришћење; припрему техничке документације за изградњу вишенаменских брана са акумулацијама; праћење стања снабдевања водом ради обезбеђења рационалног коришћења вода; учешће у припреми годишњег програма управљања водама и правилника којим се прописују услови и критеријуми за доделу буџетских средстава; учешће у спровођењу просторних планова за заштиту изворишта од посебног значаја; припрему планова за управљање системима за снабдевање водом за пиће, индустрију и енергетику и др; поступање по поднетим захтевима за финансирање изградње и реконструкције водних објеката за коришћење вода и за израду техничке документације за те објекте и праћење извршења закључених уговора за финансирање изградње и реконструкције наведених водних објеката; припрему и учешће у реализацији националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију и праћење директива Европске уније из делокруга Групе; припрему и праћење спровођења пројеката који се реализују у области управљања водама из делокруга Групе; припрему стручно-техничких елемената за израду плана набавки Буџетског фонда за воде Републике Србије; израду одговора на посланичка питања и представке из делокруга Групе; праћење прописа из делокруга Групе; обавља и друге послове из ове области.