Насловна » Послови » Међународна сарадња

Међународна сарадња у области вода

Међународна сарадња у области вода је за Републику Србију веома значајна и то у области коришћења вода, заштите од вода и заштите квалитета вода.

Имајући у виду да је Република Србија низводна земља за већину суседних држава као и да доминантан део водотокова на нашој територији има међународни карактер, евидентан је интерес да интензивније учествујемо у међународној сарадњи.

Све већи недостатак водних ресурса и њихова нерационална потрошња и недовољна заштита уз неповољне последице климатских промена, представљају лимитирајући фактор економског развоја у многим регионима света међу којима је и регион Југоисточне Европе. Са овим проблемима суочена је и Србија.

Поред тога, за Србију је карактеристична чињеница да су чак 92% од расположивих вода транзитне воде које дотичу у земљу Дунавом, Савом, Тисом и другим водотоцима. Незадовољавајући квалитет вода је и последица прекограничног загађења вода које улазе у Србију.

Међународна сарадња у области вода спроводи се кроз билатералну сарадњу, у највећем обиму са суседним државама и кроз мултилатералну сарадњу, доминантно кроз спровођење Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера Уједињених нација, Конвенција о заштити реке Дунав и Оквирног споразума за слив реке Саве.