Naslovna » Poslovi » Javne nabavke » Realizovane javne nabavke » Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

NABAVKA IZRADE IDEJNOG REŠENjA I STUDIJE OPRAVDANOSTI SA IDEJNIM PROJEKTOM ZAŠTITE OBRENOVCA OD VISOKIH VODA KOLUBARE I TAMNAVE

 

IZRADA STUDIJE OPRAVDANOSTI SA IDEJNIM PROJEKTOM ZAŠTITE NOVOG BEOGRADA OD REKE SAVE

 

RADOVI NA ZAŠTITI OBJEKATA I INFRASTRUKTURE OD VELIKIH VODA REKE OBNICE, DEONICA OD KM 1+250 DO KM 2+290

 

NABAVKA OPREME ZA FUNKCIONISANjE SERVERA THINK SYSTEM SR550

 

NABAVKA 19 SLUŽBENIH LEGITIMACIJA ZA VODNE INSPEKTORE

 

NABAVKU MATERIJALA NEOPHODNOG ZA FUNKCIONISANjE RAČUNARA, I TO: 3 KOMADA SSD A400 480 GB 2.5 SATA I 2 KOMADA SSD A400 240 GB 2.5 SATA

 

NABAVKA DVE LICENCE ZA PRISTUP ELEKTRONSKOJ BAZI PRAVNIH PROPISA U TRAJANjU OD GODINU DANA

 

NABAVKA PROTOKOLARNIH, ODNOSNO PRIGODNIH POKLONA

 

NABAVKA USLUGA - OBUKA JEDNOG ZAPOSLENOG ZA POSLOVE NABAVKI KOJA OBUHVATA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI I JAVNU NABAVKU NA KOJU SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENjUJE, KAO I OBUKU ZA RAD U APLIKATIVNOM SOFTVERU

 

NABAVKA PROTOKOLARNIH, ODNOSNO PRIGODNIH POKLONA

 

NABAVKA USLUGA SISTEMATSKOG LEKARSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIH

 

NABAVKA I UGRADNjA GPS UREĐAJA U SLUŽBENA VOZILA OVOG ORGANA I NjIHOVO PRAĆENjE PUTEM ISTIH

 

NABAVKA USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANjE PUTNIČKIH VOZILA

 

NABAVKE USLUGA ŠTAMPANJE LOGA NARUČIOCA NA KOVERTAMA

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKE RAČUNARA

 

NABAVKU USLUGA PISANOG PREVOĐENJA TEKSTA SA SRPSKOG NA ENGLESKI JEZIK I LEKTURA PREVEDENOG TEKSTA

 

NABAVKA KLASIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA (SMART KARTICE) SA ČITAČEM KARTICE

 

NABAVKA LETNJIH GUMA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA VOZILA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA MOBILNIH TELEFONA

 

NABAVKA USLUGA TEHIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

 

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERSKE APLIKACIJE „NAKNADE ZA VODE”

 

NABAVKU USLUGA PISANOG PREVOĐENJA TEKSTA SA ENGLESKOG NA SRPSKI JEZIK I OBRNUTO, LEKTURA PREVEDENOG TEKSTA I OVERA OD STRANE SUDSKOG TUMAČA

 

NABAVKA USLUGA PRIPREME TOPLIH I HLADNIH NAPITAKA I USLUŽIVANJE ZAPOSLENIH U OVOM ORGANU I STRANAKA U SLUŽBENIM PROSTORIJAMA KOJE KORISTI MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

 

NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA NEXTBIZ SOFTVERA ZA BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO