Naslovna » Arhiva » Arhiva 2019. » Јавне набавке

Arhiva 2019. - Javne nabavke

NABAVKA USLUGA BRODA OPREMLjENOG ZA RAZBIJANjE LEDA ZA POTREBE ODBRANE OD LEDA NA DUNAVU, NIZVODNO OD SEKTORA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA I U ZONI UŠĆA TISE I SAVE U DUNAV

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA CANON UREĐAJE

 

NABAVKA USLUGE SPROVOĐENjA ISTRAŽIVAČKOG MONITORINGA FITOBENTOSA I VODENIH MAKROBESKIČMENjAKA NA IZABRANIM LOKACIJAMA ZA POTREBE IZRADE PLANA UPRAVLjANjA VODAMA ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE

 

NABAVKA USLUGA SPROVOĐENjA ISTRAŽIVAČKOG MONITORINGA BIOLOŠKIH, FIZIČKO-HEMIJSKIH I HIDROMORFOLOŠKIH PARAMETARA U CILjU DEFINISANjA REFERENTNIH LOKALITETA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE

 

NABAVKA USLUGA ZA POTREBE ISPUNjAVANjA U 2019. GODINI OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE KOJE POIZILAZE IZ MEĐUNARODNE SARADNjE U OBLASTI VODA

 

NABAVKA USLUGA IZRADE NACRTA PROTOKOLA O PREKOGRANIČNIM UTICAJIMA SAGLASNO ČLANU 8. OKVIRNOG SPORAZUMA O SLIVU REKE SAVE

 

NABAVKA USLUGE PRUŽANjA STRUČNE POMOĆI PRILIKOM PRIPREME NACRTA PLANA UPRAVLjANjA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 

NABAVKA USLUGE IT UNAPREĐENjA VODNOG INFORMACIONOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE ZA POTREBE IZVEŠTAVANjA PREMA EU

 

NABAVKA RADNE STANICE

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANjA OD NEZGODE

 

NABAVKA USLUGA IZRADE PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI SA GENERALNIM PROJEKTOM ZA RVS DONjE – JUŽNOMORAVSKI

 

NABAVKA USLUGA SPROVOĐENjA NACIONALNOG PROGRAMA ČETVRTOG ZAJEDNIČKOG ISTRAŽIVANjA REKE DUNAV (JDS 4)

 

NABAVKA USLUGA IZRADE PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI SA GENERALNIM PROJEKTOM ZA RVS IBARSKO - ŠUMADIJSKI I PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI SA GENERALNIM PROJEKTOM ZA RVS RASINSKO - POMORAVSKI

 

NABAVKA USLUGA VRŠENjA STRUČNE KONTROLE I TEHNIČKE POMOĆI U TOKU IZRADE PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI SA GENERALNIM PROJEKTOM ZA RVS IBARSKO - ŠUMADIJSKI I PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI SA GENERALNIM PROJEKTOM ZA RVS RASINSKO - POMORAVSKI

 

NABAVKA USLUGA VRŠENjA STRUČNE KONTROLE I TEHNIČKE POMOĆI U TOKU IZRADE PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI SA GENERALNIM PROJEKTOM ZA RVS DONjE - JUŽNOMORAVSKI

 

NABAVKA USLUGE PRIPREME PRELIMINARNE PROCENE RIZIKA OD POPLAVA

 

NABAVKA USLUGE IZRADE ANALIZE ZA POTREBE PLANA VAĐENjA REČNIH NANOSA

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA BROTHER UREĐAJE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA Xerox UREĐAJE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA LEXMARK UREĐAJE

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH AUTOMOBILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE, SA UGRADNjOM REZERVNIH DELOVA

 

NABAVKA USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANjA VOZILA

 

NABAVKA USLUGA POSREDOVANjA PRI KUPOVINI AVIO I DRUGIH PUTNIH KARATA I REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA

 

NABAVKA GRADNjE BRODA ZA POSEBNE NAMENE – LEDOLOMCA

 

NABAVKA RADNIH STANICA

 

NABAVKA EVRO DIZEL GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA EVRO PREMIUM BMB 95 ZA POTREBE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA UREĐAJA ZA ŠTAMPANjE

 

NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKU ORIGINAL TONERA ZA SAMSUNG UREĐAJE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA HP UREĐAJE