Naslovna » Arhiva » Arhiva 2015. » Aktuelno

Arhiva 2015. - Aktuelno

28. decembar 2015.

Tehnička pomoć za pripremu GEF-SCCF Zapadni Balkan,
Projekat upravljanja slivom reke Drine

POZIV NA JAVNU RASPRAVU
ZA
OKVIR ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM I DRUŠTVOM
(ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK)

Dokumenta su nastala u okviru tehničke pomoći za pripremu GEF-SCCF Zapadni Balkan, Projekat upravljanja slivom reke Drine, koji ima za cilj jačanje kapaciteta u BiH, Crnoj Gori i Srbiji u pogledu planiranja i implementacije integralnog upravljanja slivom reke Drine, kao i u ispunjavaju ciljeva koji se odnose na prilagođavanje klimatskim promenama (ali i za ublažavanje klimatskih promena) i, na taj način, ispunjavanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva GEF Strategije prilagođavanja na klimatske promene.

Primedbe i mišljenja na navedene dokumente se podnose u pisanom obliku i dostavljaju elektronskom poštom na e-mail adresu: dragana.milovanovic@minpolj.gov.rs

Javna prezentacija

Okvira za upravljanje životnom sredinom i društvom
i
Okvira politike preseljenja

održaće se dana 19. januara 2016. godine sa početkom u 09.30 sati u sali Skupštine opštine Bajina Bašta. Dokumenta koja su predmet rasprave na srpskom i engleskom jeziku možete naći ovde.

Adresa: ulica Dušana Višića 28, Bajina Bašta

23. decembar 2015.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Po javnim nabavkama brojevi: 404–02–388/2015-07, 404–02–419/2015-07 i 404-02-131/2015-07, sprovedenoj u skladu sa pravilima Svetske banke za Nacionalne javne nabavke (National Competetive Bidding - NCB) koji su opisani u uputstvima Svetske banke „Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga po osnovu IBRD zajmova, IDA kredita i donacije za Zajmoprimce Svetske banke, izdanje januar 2011, revidovane u julu 2014“, izdaje obaveštenje o dodeli ugovora.

Obaveštenje o dodeli ugovora – Aleksinac

Obaveštenje o dodeli ugovora – Niš

Obaveštenje o dodeli ugovora

14. decembar 2015.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime ralizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“ i ima nameru da deo pomenutih sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za potrebe Projekta „Zaštita naselja i industrijske zone u Novom Pazaru od poplava – regulacija nasipa reke Raške od ušća reke Banjske do mosta Careva ćuprija (km 0+000 do 1+578,8), Deževe od ušća uzvodno (km 0+000 do km 0+600) i ušća reke Banjske (km 0+000 do km 0+300)“ i tim povodom je objavljen oglas u „Politici“ dana 12.12.2015. godine, radi poziva za dostavljanje ponuda.

Poziv za dostavljanje ponuda

3. novembar 2015.

Republika Srbija je primila zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“ i ima nameru da deo pomenutih sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova na osnovu ugovora za potrebe Projekta „Rekonstrukcija regulisanog korita i nasipa reke Jasenice (od km 10+235 do km 19+300), obezbeđenje propusne moći korita na uzvodnoj deonici (od km 19+300 do km 24+454) na području opštine Smederevska Palanka“

Poziv na javne konsultacije

Poziv na javne konsultacije na engleskom jeziku

Environmental Management Plan

18. oktobar 2015.

Republička direkcija za vode održala je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, 27. oktobra 2015. godine, javnu raspravu o Nacrtu Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu.

„Planiranje po slivovima je suštinsko za sagledavanje zaštite i unapređenja životne sredine na način koji balansira troškove i koristi za životnu sredinu, društvo i ekonomiju.” - rekla je gospođa Dragana Milovanović ispred Republičke direkcije za vode.

„Privredna komora Srbije i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine imaju odličnu saradnju i razumevanje, što je veoma značajno za poboljšanje ambijenta za bolje poslovanje i investiranje. Kao što je poznato upravljanje vodnim resursima je složen i težak zadatak, koji se odvija kroz izradu i sprovođenje ključnih planskih dokumenata.“ - rekao je gospodin Ješa Ergić ispred Privredne komore Srbije.

U skladu sa Zakonom o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12) pripremljen je Nacrt Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav.

U skladu sa Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS, br. 135/04 i 88/10) pripremljen je Nacrt Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu.

Nacrt Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav je razvijen delimično u skladu sa zahtevima Okvirne direktive o vodama EU, poštujući zakonski okvir Republike Srbije, radi zaštite i poboljšanja statusa svih voda i zaštićenih područja uključujući ekosisteme zavisne od vode, sprečavanja njihovog pogoršanja, kao i osiguravanja dugoročnog održivog korišćenja vodnih resursa.

Nacrt Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav uspostavlja ciljeve za reke, jezera, podzemne vode, i sumira mere potrebne za njihovo ostvarivanje i predstavlja identifikaciju prioritetnih aktivnosti definisanih u Strategiji upravljanja vodama na teritorije Republike Srbije za period od šest godina. Predložena rešenja razvoja vodoprivredne infrastrukture i planiranih aktivnosti koje treba da prate njen razvoj predviđaju skladan fazni razvoj integralnog vodoprivrednog sistema, kojim se rešavaju sve potrebe zemlje na planu korišćenja, uređanja, zaštite voda i zaštite od štetnog dejstva voda.

Nacrt Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu zaključuje da Plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav predviđa skladan fazni razvoj integralnog vodoprivrednog sistema. Integralnost podrazumeva višenamenske sisteme koji su skladno uklopljeni u sve komponente životne sredine i koji su usaglašeni sa svim drugim razvojnim komponentama zemlje na ekonomsko-razvojnom, socijalnom, urbanom, infrastukturnom i ekološkom planu.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode otpočela je javni uvid 01. oktobra i trajaće do 01. novembra 2015. godine do kada je moguće dostaviti sve eventualne sugestije na e-adresu: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Oba dokumenta su dostupna na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republičke direkcije za vode.

Slike sa javne rasprave možete videti u Galeriji.

23. septembar 2015.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode i Privredna komora Srbije organizuju javnu raspravu o Nacrtu Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu u utorak 27. oktobra 2015. godine u prostorijama Privredne komore Srbije.

Poziv na javnu raspravu sa programom možete preuzeti ovde

30. septembar 2015.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode sprovodi javni uvid Nacrta Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Nacrta Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu

U skladu sa Zakonom o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12) pripremljen je Nacrt Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav.

U skladu sa Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS, br. 135/04 i 88/10) pripremljen je Nacrt Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode organizuje javni uvid Nacrta Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu u periodu od 01. oktobra do 01. novembra 2015. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari u toku javnog uvida mogu se dostaviti, elektronskim putem, u predviđenom roku, na e-adresu: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Uvid u sadržaj materijala će u istom periodu biti omogućen u prostorijama Republičke direkcije za vode, Bulevar umetnosti 2a, Novi Beograd, 4. sprat, kancelarija 408 u periodu od 7:30 do 15:30 časova.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode i Privredna komora Srbije planiraju da organizuju javnu raspravu o Nacrtu Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu u sredu 28. oktobra 2015. godine u prostorijama Privredne komore Srbije.

24. septembar 2015.

Strategijom upravljanja vodama do povoljnih uslova za održivo upravljanje vodama

Nataša Milić, v.d. direktora Republičke direkcije za vode govorila je, 23. septembra 2015. godine, na javnoj raspravi o Nacrtu Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije i Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije na životnu sredinu, koja je održana u prostorijama Privredne komore Srbije.

“Ovom Strategijom planirali smo da uspostavimo povoljne uslove, a zatim kroz podsticaj svih subjekata i učesnika u vodoprivredi realizujemo aktivnosti kojima se ostvaruju strateški ciljevi. Planirano je da se aktivnosti u upravljanju vodama sprovode tako da se postignu integralni ciljevi korišćenja voda, zaštite voda i zaštite od štetnog dejstva voda, kao i zaštite prirodnih bogatstava. Realizacija predviđenih mera u praksi, naravno, zavisi od mnogo činioca, ali svakako treba da dovede do održivog upravljanja vodnim resursima na teritoriji Republike Srbije.” - rekla je Nataša Milić, v.d. direktora Republičke direkcije za vode.

„Investicije u zaštitu životne sredine nisu trošak, već prilika za ulaganje u budućnost. Za dalji razvoj privrede od izuzetnog je značaja usvajanje strateških dokumenata koji treba da predstavljaju okvir delovanja u okviru svake privredne grane. Republiku Srbiju do 2019. godine čekaju investiciona ulaganja od preko 9 milijardi eura u program upravljanja pijaćim i otpadnim vodama. Ovo jeste investicioni poziv i šansa za sektor malih i srednjih preduzeća da unaprede konkurentnost i podignu udeo na domaćem tržištu.“ - rekla je Tatjana Ercegović Petrić, Privredna komora Srbije.

Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije je usmerena na normativnu i regulatornu ulogu države, prvenstveno u oblasti opštih uslova korišćenja voda, s tim da se u oblasti voda omogući slobodna privredna aktivnost zasnovana na tržišnim principima. Ciljevi za sledećih desetak godina su: obezbeđenje zdrave pijaće vode; ostvarivanje infrastrukturnih preduslova za stabilizaciju poljoprivredne proizvodnje; unapređenje društvene i privredne infrastrukture u oblasti voda; uklapanje u standarde EU, čime se obezbeđuje lakše pristupanje zemlje evropskim integracijama i pokretanje novog investiconog ciklusa u zemlji. Ovo je moguće ostvariti putem valorizacije vodnih resursa i cena usluga u oblasti voda, uz odgovarajuće pravne, finansijske, organizacione i političke preduslove i mehanizme.

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije na životnu sredinu zaključuje da Strategija predstavlja strateški plan najvišeg nivoa značajnosti ne samo u oblasti voda, već i na nivou strateških državnih planiranja, imajući u vidu najsnažniji uticaj koji sektor voda ima na sve komponete razvoja zemlje i njenu bezbednost. Strategija daje rešenja koja imaju veoma pozitivan uticaj na životnu sredinu. Određeni negativni uticaji se mogu adekvatnim planiranjem značajno ublažiti ili kompenzirati drugim povoljnim uticajima.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode otpočela je javni uvid za ova dva dokumenta 20. avgusta i trajaće do 27. septembra 2015. godine do kada je moguće dostaviti sve eventualne sugestije na e-adresu: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Oba dokumenta su dostupna na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republičke direkcije za vode (http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave.php).

Slike sa javne rasprave možete videti u Galeriji.

23. septembar 2015.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredsva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“ Po javnoj nabavci broj 404-02-282/2015-07, sprovedenoj u skladu sa pravilima Svetske banke za Nacionalne javne nabavke (National Competetive Bidding – NCB) koji su opisani u upustvima Svetske banke „Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga po osnovu IBRD zajmova, IDA kredita i donacije za Zajmopromce Svetske banke, izdanje januar 2011. godine, revidovane u julu 2014. godine“, izdaje se obaveštenje o dodeli ugovora.

Obaveštenje o dodeli ugovora za građevinske radove za Radujevac 1 možete videti ovde

Obaveštenje o dodeli ugovora za građevinske radove za Radujevac 2 možete videti ovde

22. septembar 2015.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije upravljanja vodama

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička direkcija za vode, organizuje u sredu 23. septembra 2015. godine, s početkom u 11.20 časova, Javnu raspravu o Nacrtu Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije i Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije na životnu sredinu, u Privrednoj komori Srbije, (sala 1 u prizemlju, Resavska 13-15).

Nacrt Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije pripremljen je u skladu sa Zakonom o vodama, dok je u skladu sa Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, pripremljen Nacrt Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije na životnu sredinu.

Strategija razvoja vodoprivrede je usmerena na normativnu i regulatornu ulogu države, prvenstveno u oblasti opštih uslova korišćenja voda, s tim da se u oblasti voda omogući slobodna privredna aktivnost zasnovana na tržišnim principima. Obezbeđenje zdrave pijaće vode, ostvarivanje infrastrukturnih preduslova za stabilizaciju poljoprivredne proizvodnje, unapređenje društvene i privredne infrastrukture u oblasti voda, uklapanje u standarde EU, čime se obezbeđuje lakše pristupanje zemlje evropskim integracijama i pokretanje novog investiconog ciklusa u zemlji, jasni su ciljevi za sledećih desetak godina. Ovo je moguće ostvariti putem valorizacije vodnih resursa i cena usluga u oblasti voda, uz odgovarajuće pravne, finansijske, organizacione i političke preduslove i mehanizme.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode otpočela je javni uvid za ova dva dokumenta 20. avgusta i trajaće do 27. septembra 2015. godine, do kada je moguće dostaviti sve eventualne sugestije na e-adresu: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs. Dokumenta su dostupna na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republičke direkcije za vode (http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave.php).

22. septembar 2015.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredsva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“ i ima nameru da deo pomenutih sredstava iskorsiti za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za potrebe Projekta „Projekat zaštite korita i priobalja reke Nišave: Regulacija reke Nišave kroz naselja od km 11+340 do km 12+945 sa obezbeđenjem propusne moći za velike vode na uzvodnoj deonici od km 12+945 do km 13+248 i nizvodnoj deonici od km 10+440 do km 11+340“ i tim povodom je objavljen oglas u „Politici“, dana 21.09.2015. godine, radi poziva za dostavljanje ponuda.

Poziv za dostavljanje ponuda za građevinske radove Niš možete videti ovde

18. septembar 2015.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredsva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“ i ima nameru da deo pomenutih sredstava iskorsiti za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za potrebe Projekta „Izgradnje sistema za zaštitu od poplava u naselju Donji Ljubeš: uključujući rekonstrukciju levoobalnog nasipa (16,7 km) reke Južne Morave, i zaštita leve obale (1,1 km)“ i tim povodom je objavljen oglas u „Politici“, dana 17.09.2015. godine, radi poziva za dostavljanje ponuda.

Poziv za dostavljanje ponuda za građevinske radove Donji Ljubeš možete videti ovde

17. septembar 2015.

Novim zakonom do boljeg upravljanja vodama i odbrane od poplava

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković govorila je, 16. septembra 2015. godine, na Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koja je održana u prostorijama Privredne komore Srbije.

Ministar Bogosavljević Bošković je izjavila da se sa pojačanom pažnjom mora pristupiti normativnom uređenju vodoprivrede, kako bi se omogućilo funkcionisanje sva tri stuba na kojima ona počiva – korišćenje vode, zaštita vode i zaštita od štetnog dejstva vode.

„Usklađenost sa zakonodavstvom Evropske unije u oblasti voda je veoma zahtevno a implementacija direktiva za posledicu ima značajne investicije, tako da je, na primer, primena direktiva o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, vode za piće i nitratne direktive procenjena na oko 8 milijardi evra. Takođe, i taj proces zahteva dobru pripremu administracije i investicija, jačanje kapaciteta i mobilisanje kako nacionalnih finansijskih resursa tako i sredstava fondova EU i međunarodnih finansijskih institucija“, rekla je ministar i dodala da je jedan od razloga za predlaganje ovih izmena i dopuna i proširenje pravnog osnova za donošenje podzakonskih propisa u delu Zakona o vodama, koji se odnosi na zaštitu voda od zagađivanja, kako bi se obezbedila pravna baza za prenošenje odredaba relevantnih direktiva koje u pravni sistem Republike Srbije mogu biti transponovane i podzakonskim propisima.

Kao jedan od razloga za izmenu i dopunu važećeg Zakona o vodama, ministar je navela da treba uvrstiti i potrebu da se preciznije i jasnije urede pojedini delovi zakona koji su regulisali oblast odbrane od poplava i naglasila da se mora stvoriti efikasan sistem zaštite od voda, kao i štetnog dejstva erozija i bujica, što je takođe sadržano u Nacrtu ovog zakona.

Donošenje novog zakona o vodama planirano je za 2017. godinu, koji će potpuno biti usklađen sa propisima Evropske Unije u ovoj oblasti.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama se postižu sledeći ciljevi: usklađivanje domaćeg zakonodavstva u oblasti voda sa zakonodavstvom Evropske unije; stvaranje uslova za upravljanje vodama na način kojim se postiže dobar status voda, a čovekove potrebe za vodom zadovoljavaju uz poštovanje ograničenja koje postavlja očuvanje ravnoteže u prirodi, kroz donošenje planskih dokumenata, propisivanje prava i obaveza svih subjekata koji koriste i/ili zagađuju vodu, odnosno koriste vodno zemljište i vodne objekte, izdavanje vodnih akata i kontrola njihove primene; obezbeđenje transparentnosti postupaka za davanje u zakup vodnog zemljišta, kao dobra od opšteg interesa, za namene propisane Zakonom o vodama kao i otklanjanje nedostataka u primeni važećeg Zakona o vodama uočenih u toku primene tog zakona.

Predložene izmene i dopune takođe su i u skladu sa planom, iznetim na sastanaku Međuvladine konferencije o pristupanju Republike Srbije EU na ministarskom nivou, da Republika Srbija bude u potpunosti spremna da preuzme obaveze iz članstva u Evropskoj uniji do kraja 2018. godine, kao i sa post skrining dokumentom – status i planovi prenošenja i sprovođenja pravnih tekovina EU za poglavlje 27 životna sredina i klimatske promene.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama sprovodi se u periodu od 11. do 30. septembra 2015. godine. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama je dostupan na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republičke direkcije za vode http://www.mpzzs.gov.rs/ http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave.php. Primedbe, predlozi i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave, dostavljaju se putem elektronske pošte na e-mail adresu: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode, Beograd, Belevar umetnosti 2a.

Slike sa javne rasprave možete videti u Galeriji.

11. septembar 2015.

Javna rasprava o nacrtu Zakona o izmenama i dopunama zakona o vodama

Na predlog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odbor za privredu i finansije doneo je 9. septembra 2015. godine odluku o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama (zaključak 05 Broj: 011-6937/2015).

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama sprovodiće se u periodu od 11. septembra do 30. septembra 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, međunarodnih organizacija, kao i druga zainteresovana lica.

Pozivaju se učesnici u javnoj raspravi da svoje primedbe, predloge i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave, dostave Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, putem elektronske pošte na e-mail adresu: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs, tako što će popuniti prilog Primedbe i predlozi u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je dat u nastavku ovog obaveštenja ili na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode, Beograd, Bulevar umetnosti 2A.

Zaključak o sprovođenju javne rasprave i Program javne rasprave

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o vodama

Obrazloženje Nacrta zakona

Pregled odredaba Zakona o vodama koje se menjaju, odnosno dopunjuju

Primedbe i predlozi u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama zakona o vodama

10. septembar 2015.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode i Privredna komora Srbije organizuju javnu raspravu o Nacrtu Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije i Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije na životnu sredinu u sredu 23. septembra 2015. godine u prostorijama Privredne komore Srbije.

Poziv na javnu raspravu možete preuzeti ovde

Program javne rasprave možete preuzeti ovde

10. septembar 2015.

Republika Srbija je primila zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“ i ima nameru da deo pomenutih sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za potrebe Projekta „Izgradnja sistema za zaštitu od poplava u Novom Pazaru uključujući regulaciju reke Raške i pritoka za zaštitu industrijske zone u Novom Pazaru, od Careve ćuprije nizvodno do granice naselja“.

Poziv na javne konsultacije

PROJEKAT HITNE SANACIJE OD POPLAVA (FERP) - PLAN UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE za potrebe izgradnje sistema za zaštitu od poplava u Novom Pazaru uključujući regulaciju reke Raške i pritoka za zaštitu industrijske zone u Novom Pazaru, od Careve ćuprije nizvodno do granice naselja

17. avgust 2015.

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Strategije upravlјanja vodama na teritoriji Republike Srbije i Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije upravlјanja vodama na teritoriji Republike Srbije na životnu sredinu

U skladu sa Zakonom o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12) pripremlјen je Nacrt Strategije upravlјanja vodama na teritoriji Republike Srbije (dokument možete preuzeti ovde).

U skladu sa Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS, br. 135/04 i 88/10) pripremlјen je Nacrt Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije upravlјanja vodama na teritoriji Republike Srbije na životnu sredinu (dokument možete preuzeti ovde).

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode organizuje javni uvid Nacrta Strategije upravlјanja vodama na teritoriji Republike Srbije i Nacrta Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije upravlјanja vodama na teritoriji Republike Srbije na životnu sredinu u periodu od 20. avgusta do 27. septembra 2015. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari u toku javne rasprave mogu se dostaviti, elektronskim putem, u predviđenom roku, na e-adresu: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Uvid u sadržaj materijala će u istom periodu biti omogućen u prostorijama Republičke direkcije za vode, Bulevar umetnosti 2a, Novi Beograd, 4. sprat, kancelarija 408 u periodu od 7:30 do 15:30 časova.

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode i Privredna komora Srbije planiraju da organizuju javnu raspravu o Nacrtu Strategije upravlјanja vodama na teritoriji Republike Srbije i Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije upravlјanja vodama na teritoriji Republike Srbije na životnu sredinu u sredu 23. septembra 2015. godine u prostorijama Privredne komore Srbije.

14. avgust 2015.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode nastavlja javni uvid u Nacrt Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav

Nacrt Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav urađen je na osnovu Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12) i podzakonskih akata.

Plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav sastoji se od dva dela - dela 1: Analiza karakteristika sliva, i dela 2: Plan upravljanja vodama sa programom radova i mera.

Deo 1: Analiza karakteristika sliva Dunava u Srbiji - nacrt završen je decembra 2011. godine i bio je dostupan javnosti preko sajta Republičke direkcije za vode u cilju davanja primedaba i sugestija na dokument. Pristigle primedbe JVP „Vode Vojvodine“ su usvojene i unete u tekst. Tokom decembra 2011. godine završeni su i delovi Plana vezani za analizu statusa površinskih i podzemnih voda.

S obzirom na to da Plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav mora biti usklađen sa Strategijom upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, čiji je nacrt završen krajem 2014. godine, predmetni dokument, takođe je završen krajem 2014. godine.

Nacrt Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav možete preuzeti ovde.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari mogu se dostaviti, elektronskim putem, na e-adresu: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

23. jul 2015.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“ i ima nameru da deo pomenutih sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za potrebe Projekta Zaštita od poplava grada Aleksinca – regulacija nasipa reke Moravice kroz grad Aleksinac od km 2+370 do km 3+100 i obezbeđenje proticaja na uzvodnoj sekciji od km 3+100 do km 3+950 i Izgradnje sistema za zaštitu od poplava u naselju Donji Ljubeš: uključujući rekonstrukciju levoobalnog nasipa (16,7 km) reke Južne Morave, i zaštita leve obale (1,1 km).

Plan upravljanja zaštitom životne sredine za grad Aleksinac možete videti ovde

Plan upravljanja zaštitom životne sredine za naselje Donji Ljubeš možete videti ovde

Poziv na javne konsultacije možete videti ovde – link na dokument Finala verzija Oglas za Aleksinac

23. jul 2015.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“ i ima nameru da deo pomenutih sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za potrebe Projekta zaštite korita i priobalja reke Nišave: Regulacija reke Nišave kroz naselja od km 11+340 do km 12+945 sa obezbeđenjem propusne moći za velike vode na uzvodnoj deonici od km 12+945 do km 13+248 i nizvodnoj deonici od km 10+440 do km 11+340.

Plan upravljanja zaštitom životne sredine možete videti ovde

Poziv na javne konsultacije možete videti ovde

22. jul 2015.

ZAVRŠEN EKO KAMP 2015

U okviru tradicionalne proslave međunarodnog Dana Dunava, na Velikom ratnom ostrvu, održan je studentski eko kamp „Sačuvajmo Dunav”.

Tradicionalni osmi kamp okupio je 21 studenta sa 17 fakulteta iz raznih krajeva Republike Srbije, koji su od 13. do 22. jula imali priliku da steknu nova iskustva i znanja i dobiju praktične savete kako da doprinesu zaštiti i očuvanju eko-sistema.

Tokom trajanja kampa studenti su slušali zanimljiva predavanja stručnjaka i predstavnika vladinog i civilnog sektora. Organizovane su praktične radionice na različite teme, obilasci postrojenja za preradu voda, a studenti su se nadmetali i u izradi studije slučaja. Završne prezentacije održane su zadnjeg dana kampa.

„Drago nam je što već osmu godinu zaredom, u saradnji sa mnogobrojnim partnerima, organizujemo Eko kamp za studente. U cilju održivog korišćenja reke Dunav danas, kao i za dobrobit budućih generacija, važno je da studenti shvate da je saradnja više sektora neophodna. Nadam se da će studenti ostati u kontaktu, jer nakon završenih fakulteta, bez obzira gde budu radili važna je mreža poznanstava i dobra saradnja svih struka i sektora.”, izjavila je Nataša Milić, v.d. direktora Republičke direkcije za vode nakon završnih prezentacija studenata.

Slike sa eko kampa možete videti u Galeriji.

6. jul 2015.

Ministarski sastanak o regionalnoj saradnji u oblasti voda

Danas se u Brčkom, Bosna i Hercegovina, održava Ministarski sastanak o regionalnoj saradnji u oblasti voda. Delegaciju Republike Srbije predvodi Atila Juhas, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine koji će i potpisati Protokol o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save. Protokol određuje osnovna načela održivog upravljanja nanosom, uvažavajući pri tome prirodne procese i vodni režim.

Više informacija možete videti ovde.

2. jul 2015.

EKO KAMP 2015

Organizacioni odbor eko kampa „Sačuvajmo Dunav“ je kroz pažljivo pripremljen postupak izabrao 25 studenata koji će imati priliku da učestvuju u eko kampu.

Listu kandidata možete preuzeti ovde.

Sve informacije možete videti i na https://www.facebook.com/SacuvajmoDunav?fref=nf

29. jun 2015.

IZVOĐENјE GRAĐEVINSKIH RADOVA U RADUJEVCU, NEGOTIN

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredsva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“ i ima nameru da deo pomenutih sredstava iskorsiti za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za izgradnju odbrambenog nasipa uzvodno od uliva Jaseničke reke za zaštitu naselјa Radujevac od velikih voda reke Dunav.

Republička direkcija za vode objavlјuje poziv za prikuplјanje ponuda za izgradnju odbrambenog nasipa uzvodno od uliva Jaseničke reke za zaštitu naselјa Radujevac od velikih voda.

Više informacija možete pronaći ovde.

18. jun 2015.

CENTRALNA PROSLAVA DANA DUNAVA 2015

Pozivamo Vas da nam se pridružite na centralnoj proslavi Dana Dunava 2015 koja će se održati u subotu, 27. juna 2015. godine, od 10 do 13 časova, na Zemunskom keju.

Više informacija možete pronaći ovde.

16. jun 2015.

Završna faza procesa učešća javnosti u izradi noveliranog Plana upravljanja slivom reke Dunav za period 2015-2021
i Plana upravljanja rizicima od poplava za sliv reke Dunav za period 2015-2021

Države članice Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR) odobrile su na 13. sastanku Stalne radne grupe, održanom 3. juna 2015. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska, nacrt noveliranog Plana upravljanja slivom reke Dunav i Nacrt Plana upravljanja rizicima od poplava za period 2015-2021.

Plan upravljanja slivom reke Dunav i Plan upravljanja rizicima od poplava imaju za cilj da poboljšaju zaštitu i unaprede status svih voda i da obezbede održivo i dugogodišnje korišćenje vodnih resursa, kao i održivo upravljanje rizicima od poplava.

Nacrt noveliranog Plana upravljanja slivom reke Dunav i Nacrt Plana upravljanja rizicima od poplava, za period 2015-2021, dostupni su na uvid zainteresovanoj javnosti na http://www.icpdr.org/main/draftplans-2015 i na http://www.icpdr.org/main/danube-management-plans-have-say.

Fizička i pravna lica primedbe mogu dostaviti direktno Sekretarijatu ICPDR-a do 22. jula 2015. godine, na adresu:

ICPDR Secretariat
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5
A-1220 Vienna, Austria

ili putem e-pošte: icpdr@unvienna.org

Komentari će biti korišćeni kao osnova za reviziju i finalizaciju planova do decembra 2015. godine.

Sva zainteresovana lica mogu dati svoj doprinos u procesu učešća javnosti u samo nekoliko minuta, putem popunjavanja upitnika za Plan upravljanja slivom reke Dunav na http://www.icpdr.org/main/questionnaire-drbmp-update-2015, dok se upitnik za Plan upravljanja rizicima od poplava za sliv reke Dunav nalazi na http://www.icpdr.org/main/questionnaire-frmp-2015.

Takođe, u Zagrebu, Republika Hrvatska, 2. i 3. jula 2015. godine, biće održana radionica „Glas reke Dunav”, čiji je cilj konsultacija zainteresovanih strana. Pozivaju se organizacije da se prijave kako bi uzele učešće u procesu noveliranja Plana upravljanja slivom reke Dunav i donošenja Plana upravljanja rizicima od poplava za sliv reke Dunav, za period 2015-2021. Više informacija možete naći na http://www.icpdr.org/main/stakeholder-workshop-registration-last-places.

16. jun 2015.

10. juna 2015. godine Turistička organizacija opštine Odžaci obeležila je međunarodni dan Dunava edukativnim programom koji je bio namenjen osnovcima i polaznicima Predškolske ustanove „Poletarac“.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

Više detalja možete videti i na sledećem linku: http://www.ico.rs/u-odzacima-obelezen-medunarodni-dan-dunava/

15. jun 2015.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode i Coca Cola sistem, u saradnji sa Gradom Beogradom, JKP „Zelenilo Beograd“, Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura“, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Fakultetom organizacionih nauka i WWF organizuju osmi studentski eko kamp „Sačuvajmo Dunav“ na Velikom ratnom ostrvu.

eko kamp „Sačuvajmo Dunav“

Pravo učešća imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta univerziteta u Srbiji.

Organizacioni odbor eko kampa „Sačuvajmo Dunav“ će kroz pažljivo pripremljen postupak izabrati 25 studenata koji će imati priliku da učestvuju u eko kampu.

Rok za prijavljivanje studenata je od 27. maja do 25. juna 2015. godine.

Potrebno je da se prilože sledeća dokumenta: biografija na srpskom jeziku i motivaciono pismo na srpskom jeziku.

Dokumenta slati na e-mail: pr@newmoment.com

Zvanična pravila možete preuzeti ovde.

Program možete preuzeti ovde.

Sve informacije možete videti i na https://www.facebook.com/SacuvajmoDunav?fref=nf

8. jun 2015.

Predstavnici Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ održali su, u petak 05. juna 2015. godine prezentaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Republičke direkcije za vode, JVP „Srbijavode“, JVP „Beogradvoda“, JVP „Vode Vojvodine“ i Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ izradio je preliminarnu verziju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republičke Srbije, za koju je Republička direkcija za vode završila javnu nabavku usluga izrade Strateške procene uticaja na životnu sredinu i 02. juna 2015. godine objavila Obaveštenje o zaključenom ugovoru sa Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Izveštaj o strateškoj proceni biće završen u roku od tri meseca od dana zaključenja ugovora.

Republička direkcija za vode planira da organizuje javnu raspravu o Izveštaju o strateškoj proceni u oktobru 2015. godine.

Prelimenarnu verziju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije možete pogledati ovde.

Slike sa prezentacije možete videti u Galeriji.

5. jun 2015.

Republici Srbiji je, u cilju saniranja posledica prošlogodišnjih poplava, odobren kredit Svetske banke i deo sredstava iz kredita će se iskoristiti za sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih nasipa za zaštitu od poplava (Komponenta 3). Za svaki pojedinačni projekat izrađen je Plan upravljanja zaštitom životne sredine (Environmental Management Plan - EMP). Nosilac projekta, saglasno politikama zaštite Svetske banke (WB Safeguards), sprovodi postupak javnih konsultacija za svaki EMR dokument.

PROJEKAT HITNE SANACIJE OD POPLAVA (FERP) - PLAN UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE - za potrebe zaštite od poplava na području Negotina: uključujući rekonstrukciju zaštitnog sistema u Radujevcu – radovi na izgradnji nasipa (2,7km).

Finalna verzija Oglas za Radujevac 05.06.2015.pdf.

2. jun 2015.

U okviru obeležavanja Dana Save 2015 na Savskom keju 01. juna 2015. godine, u organizaciji Republičke direkcije za vode i:

  1. udruženja „Sanitarno ekološko društvo”, Beograd;
  2. udruženja Beogradski ekološki centar, organizacija za radne, istraživačke i obrazovne aktivnosti, Beograd;
  3. udruženja građana Klub Maslačak, Beograd

i sa predstavnicima GO Savski Venac, održan je program „Sava u srcu”: kviz znanja, kulturno-umetnički edukativni program, javni čas na temu „zaštita vodnih resursa”, kreativne i edukativne radionice za mlade na otvorenom, izrada maskote međunarodnog dana reke Save od reciklažnog materijala, informisanje građana, mladih i dece o značaju vode i načinima za njenu uštedu u domaćinstvima, akcija čišćenja savskog priobalja „pokrenimo i nešto dalje-očistimo savsko priobalje”.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

Više detalja možete videti na sledećim linkovima:

Beogradski ekoloski centar_Dan Save 2015.pdf

Sanitarno ekolosko drustvo_Dan Save_Dan Dunava 2015.pdf

1. jun 2015.

U okviru obeležavanja Dana Save 2015 u PU „Anđelak“, PU „Kraljica Marija“ i PU „Sveta Petka“ Savski venac, Teatar projekat objektivna drama – POD teatar iz Beograda organizovao je ekološku radionicu namenjenu predškolcima, tema: sliv Save i očuvanje ovog resursa.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

1. jun 2015.

U okviru obeležavanja Dana Dunava 2015 Udruženje građana Škola Plus Dositej Obradović iz Bele Crkve organizovalo je u Staroj Palanci za decu izlet do ušća reka Nere i Karaš u Dunav, predavanje i likovnu radionicu „Moj lepi plavi Dunav“, kao i stvaralačku i kreativnu radionicu u Ekološkoj stanici iz oblasti životne sredine, kulturnih, jezičkih i muzičkih dostignuća.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

29. maj 2015.

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine Republička direkcija za vode u saradnji sa partnerima i svim zainteresovanim stranama organizuje proslavu 01. juna - Dana reke Save, sa cilјem promovisanja značaja reke Save, njenih visokih ekoloških vrednosti i socio-ekonomskih potencijala. Manifestacija obeležavanja Dana reke Save 2015 odvijaće se paralelno na regionalnom i nacionalnom nivou.

Više informacija možete naći ovde.

13. maj 2015.

Na osnovu raspisanog javnog konkursa za finansiranje organizacije manifestacija Dan Dunava 2015 i Dan Save 2015, Komisija za javni konkurs je sastavila konačnu listu vrednovanja i rangiranja prijava na javnom konkursu za finansiranje organizacije manifestacija Dan Dunava 2015 i Dan Save 2015.

Listu možete videti ovde

5. maj 2015.

Republici Srbiji je, u cilju saniranja posledica prošlogodišnjih poplava, odobren kredit Svetske banke, i deo sredstava iz kredita će se iskoristiti za sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih nasipa za zaštitu od poplava (komponenta 3).

Za savaki pojedinačni projekat izrađen je plan upravljanja zaštitom životne sredine (Environmental Management Plan - EMP). Nosilac projekta, saglasno politikama zaštite Svetske banke (WB Safeguards), sprovodi postupak javnih konsultacija za svaki EMR dokument.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN - EMP, FLOOD PROTECTIVE SYSTEM IN DONJI LJUBES

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN - EMP, FLOOD PROTECTIVE SYSTEM IN B.PALANKA & SOMBOR

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN - EMP, FLOOD PROTECTIVE SYSTEM IN ALEKSINAC

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN - EMP, FLOOD PROTECTIVE SYSTEM IN RADUJEVAC

5. maj 2015.

Na osnovu raspisanog javnog konkursa za finansiranje organizacije manifestacija Dan Dunava 2015 i Dan Save 2015, Komisija za javni konkurs je sastavila listu vrednovanja i rangiranja prijava na javnom konkursu za finansiranje organizacije manifestacija Dan Dunava 2015 i Dan Save 2015.

Listu možete videti ovde

22. april 2015.

Materijal „Dunavska kutija“ od sada možete pregledati i na zvaničnom sajtu na srpskom jeziku

http://www.danubebox.org/sr/version-sr

Više detalja o materijalu možete videti ovde

16. april 2015.

SARADNJI VODNE INSPEKCIJE SA ORGANIMA
LOKALNE SAMOUPRAVE U OBLASTI UPRAVLJANJA VODAMA U REPUBLICI SRBIJI

Prezentaciju sa više informacija možete preuzeti ovde

7. april 2015.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode, kao i prethodnih godina, i ove godine će organizovati manifestacije Dan Dunava i Dan Save

Javni konkurs za finansiranje manifestacija možete preuzeti ovde:

Javni konkurs

Obrasci

20. mart 2015.

Svetski dan voda - dan za slavlje, dan za promenu, dan za pripremu

Svetski dan voda obeležava se 22. marta svake godine. To je dan za slavlje vode. To je dan da se setimo svih članova globalne populacije koji imaju probleme vezane za vodu. To je dan da se razmišlja o vodi i budućnosti.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1993. godine odredila 22. mart kao prvi Svetski dan voda. 22 godine kasnije, Svetski dan voda obeležava se širom sveta, a akcenat je svake godine na drugom pitanju.

Tema za Svetski dan voda 2015. godine je „Voda i održivi razvoj“. Samo ako stvorimo vezu i interakciju vodoprivrede sa svim drugim oblastima možemo imati budućnost kakvu svi želimo.

Detalje možete preuzeti ovde

11. mart 2015.

Flood Emergency Recovery Project (Loan No. 8449-YF)
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Detalje možete preuzeti ovde

10. mart 2015.

U okviru projekta “Hitna sanacija od poplava” pripremljen je sledeći dokument: „Okvirna politika raseljavanja

06. mart 2015.

U okviru projekta “Hitna sanacija od poplava” pripremljen je sledeći dokument: „Okvirni dokument za upravljanje zaštitom životne sredine

12. februar 2015.

Flood Emergency Recovery Project
Loan No. 8449-YF

TERMINATION OF THE INVITATION FOR EXPRESSION OF INTERESTS

The Ministry of Agriculture and Environmental Protection - The Directorate for Water Management terminates the invitation for expression of interest for positions of Project Implementation Unit Staff: PIU Coordinator, Procurement Specialist, Monitoring and Evaluation Specialist, Environmental and Social Safeguard Specialist and Project Assistant/Interpreter as published in daily newspaper “Politika” on January 29, 2015 and on the web site of the Directorate for Water Management.

27. januar 2015.

Flood Emergency Recovery Project (Loan No. 8449-YF)
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTERESTS

Detalje možete preuzeti ovde