Архива 2015. - Актуелно

28. децембар 2015.

Техничка помоћ за припрему ГЕФ-СЦЦФ Западни Балкан,
Пројекат управљања сливом реке Дрине

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ
ЗА
ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ
(ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK)

Документа су настала у оквиру техничке помоћи за припрему ГЕФ-СЦЦФ Западни Балкан, Пројекат управљања сливом реке Дрине, који има за циљ јачање капацитета у БиХ, Црној Гори и Србији у погледу планирања и имплементације интегралног управљања сливом реке Дрине, као и у испуњавају циљева који се односе на прилагођавање климатским променама (али и за ублажавање климатских промена) и, на тај начин, испуњавању краткорочних и дугорочних циљева ГЕФ Стратегије прилагођавања на климатске промене.

Примедбе и мишљења на наведене документе се подносе у писаном облику и достављају електронском поштом на е-маил адресу: dragana.milovanovic@minpolj.gov.rs

Јавна презентација

Оквира за управљање животном средином и друштвом
и
Оквира политике пресељења

одржаће се дана 19. јануара 2016. године са почетком у 09.30 сати у сали Скупштине општине Бајина Башта. Документа која су предмет расправе на српском и енглеском језику можете наћи овде.

Адреса: улица Душана Вишића 28, Бајина Башта

23. децембар 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. По јавним набавкама бројеви: 404–02–388/2015-07, 404–02–419/2015-07 и 404-02-131/2015-07, спроведеној у складу са правилима Светске банке за Националне јавне набавке (National Competetive Bidding - NCB) који су описани у упутствима Светске банке „Набавка робе, радова и неконсултантских услуга по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донације за Зајмопримце Светске банке, издање јануар 2011, ревидоване у јулу 2014“, издаје обавештење о додели уговора.

Обавештење о додели уговора – Алексинац

Обавештење о додели уговора – Ниш

Обавештење о додели уговора

14. децембар 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име рализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта „Заштита насеља и индустријске зоне у Новом Пазару од поплава – регулација насипа реке Рашке од ушћа реке Бањске до моста Царева ћуприја (km 0+000 до 1+578,8), Дежеве од ушћа узводно (km 0+000 до km 0+600) и ушћа реке Бањске (km 0+000 до km 0+300)“ и тим поводом је објављен оглас у „Политици“ дана 12.12.2015. године, ради позива за достављање понуда.

Позив за достављање понуда

3. новембар 2015.

Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова на основу уговора за потребе Пројекта „Реконструкција регулисаног корита и насипа реке Јасенице (од km 10+235 до km 19+300), обезбеђење пропусне моћи корита на узводној деоници (од km 19+300 до km 24+454) на подручју општине Смедеревска Паланка“

Позив на јавне консултације

Позив на јавне консултације на енглеском језику

Environmental Management Plan

18. октобар 2015.

Републичка дирекција за воде одржала је у сарадњи са Привредном комором Србије, 27. октобра 2015. године, јавну расправу о Нацрту Плана управљања водама за слив реке Дунав и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину.

„Планирање по сливовима је суштинско за сагледавање заштите и унапређења животне средине на начин који балансира трошкове и користи за животну средину, друштво и економију.” - рекла је госпођа Драгана Миловановић испред Републичке дирекције за воде.

„Привредна комора Србије и Министарство пољопривреде и заштите животне средине имају одличну сарадњу и разумевање, што је веома значајно за побољшање амбијента за боље пословање и инвестирање. Као што је познато управљање водним ресурсима је сложен и тежак задатак, који се одвија кроз израду и спровођење кључних планских докумената.“ - рекаo је господин Јеша Ергић испред Привредне коморе Србије.

У складу са Законом о водама (Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) припремљен је Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав.

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 88/10) припремљен је Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину.

Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав је развијен делимично у складу са захтевима Оквирне директиве о водама EУ, поштујући законски оквир Републике Србије, ради заштите и побољшања статуса свих вода и заштићених подручја укључујући екосистеме зависне од воде, спречавања њиховог погоршања, као и осигуравања дугорочног одрживог коришћења водних ресурса.

Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав успоставља циљеве за реке, језера, подземне воде, и сумира мере потребне за њихово остваривање и представља идентификацију приоритетних активности дефинисаних у Стратегији управљања водама на територије Републике Србије за период од шест година. Предложена решења развоја водопривредне инфраструктуре и планираних активности које треба да прате њен развој предвиђаjу складан фазни развој интегралног водопривредног система, којим се решавају све потребе земље на плану коришћења, уређања, заштите вода и заштите од штетног дејства вода.

Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину закључује да План управљања водама за слив реке Дунав предвиђа складан фазни развој интегралног водопривредног система. Интегралност подразумева вишенаменске системе који су складно уклопљени у све компоненте животне средине и који су усаглашени са свим другим развојним компонентама земље на економско-развојном, социјалном, урбаном, инфрастуктурном и еколошком плану.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде отпочела је јавни увид 01. октобра и трајаће до 01. новембра 2015. године до када је могуће доставити све евентуалне сугестије на е-адресу: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Оба документа су доступна на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде.

Слике са јавне расправе можете видети у Галерији.

16. октобар 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средсва на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта „Заштита од поплава града Алексинца – регулација насипа реке Моравице кроз град Алексинац од km 2+370 до km 3+100 и обезбеђење протицаја на узводној секцији од km 3+100 до km 3+950, и низводној секцији од km 2+000 до km 2+370“ и тим поводом је објављен оглас у „Политици“, дана 17.10.2015. године, ради позива за достављање понуда.

Позив за достављање понуда можете видети овде

23. септембар 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде и Привредна комора Србије организују јавну расправу о Нацрту Плана управљања водама за слив реке Дунав и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину у уторак 27. октобра 2015. године у просторијама Привредне коморе Србије.

Позив на јавну расправу са програмом можете преузети овде

30. септембар 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде спроводи јавни увид Нацрта Плана управљања водама за слив реке Дунав и Нацрта Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину

У складу са Законом о водама (Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) припремљен је Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав.

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 88/10) припремљен је Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде организује јавни увид Нацрта Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину у периоду од 01. октобра до 01. новембра 2015. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари у току јавног увида могу се доставити, електронским путем, у предвиђеном року, на е-адресу: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Увид у садржај материјала ће у истом периоду бити омогућен у просторијама Републичке дирекције за воде, Булевар уметности 2а, Нови Београд, 4. спрат, канцеларија 408 у периоду од 7:30 до 15:30 часова.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде и Привредна комора Србије планирају да организују јавну расправу о Нацрту Плана управљања водама за слив реке Дунав и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину у уторак 27. октобра 2015. године у просторијама Привредне коморе Србије.

24. септембар 2015.

Стратегијом управљања водама до повољних услова за одрживо управљањe водама

Наташа Милић, в.д. директора Републичке дирекције за воде говорила је, 23. септембра 2015. године, на јавној расправи о Нацрту Стратегије управљања водама на територији Републике Србије и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину, која је одржана у просторијама Привредне коморе Србије.

“Овом Стратегијом планирали смо да успоставимо повољне услове, а затим кроз подстицај свих субјеката и учесника у водопривреди реализујемо активности којима се остварују стратешки циљеви. Планирано је да се активности у управљању водама спроводе тако да се постигну интегрални циљеви коришћења вода, заштите вода и заштите од штетног дејства вода, као и заштите природних богатстава. Реализација предвиђених мера у пракси, наравно, зависи од много чиниоца, али свакако треба да доведе до одрживог управљања водним ресурсима на територији Републике Србије.” - рекла је Наташа Милић, в.д. директора Републичке дирекције за воде.

„Инвестиције у заштиту животне средине нису трошак, већ прилика за улагање у будућност. За даљи развој привреде од изузетног је значаја усвајање стратешких докумената који треба да представљају оквир деловања у оквиру сваке привредне гране. Републику Србију до 2019. године чекају инвестициона улагања од преко 9 милијарди еура у програм управљања пијаћим и отпадним водама. Ово јесте инвестициони позив и шанса за сектор малих и средњих предузећа да унапреде конкурентност и подигну удео на домаћем тржишту.“ - рекла је Татјана Ерцеговић Петрић, Привредна комора Србије.

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије је усмерена на нормативну и регулаторну улогу државе, првенствено у области општих услова коришћења вода, с тим да се у области вода омогући слободна привредна активност заснована на тржишним принципима. Циљеви за следећих десетак година су: обезбеђење здраве пијаће воде; остваривање инфраструктурних предуслова за стабилизацију пољопривредне производње; унапређење друштвене и привредне инфраструктуре у области вода; уклапање у стандарде ЕУ, чиме се обезбеђује лакше приступање земље европским интеграцијама и покретање новог инвестицоног циклуса у земљи. Ово је могуће остварити путем валоризације водних ресурса и цена услуга у области вода, уз одговарајуће правне, финансијске, организационе и политичке предуслове и механизме.

Извештај о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину закључује да Стратегија представља стратешки план највишег нивоа значајности не само у области вода, већ и на нивоу стратешких државних планирања, имајући у виду најснажнији утицај који сектор вода има на све компонете развоја земље и њену безбедност. Стратегија даје решења која имају веома позитиван утицај на животну средину. Одређени негативни утицаји се могу адекватним планирањем значајно ублажити или компензирати другим повољним утицајима.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде отпочела је јавни увид за ова два документа 20. августа и трајаће до 27. септембра 2015. године до када је могуће доставити све евентуалне сугестије на е-адресу: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Оба документа су доступна на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде (http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave.php).

Слике са јавне расправе можете видети у Галерији.

23. септембар 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средсва на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ По јавној набавци број 404-02-282/2015-07, спроведеној у складу са правилима Светске банке за Националне јавне набавке (National Competetive Bidding – NCB) који су описани у упуствима Светске банке „Набавка робе, радова и неконсултантских услуга по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донације за Зајмопромце Светске банке, издање јануар 2011. године, ревидоване у јулу 2014. године“, издаје се обавештење о додели уговора.

Обавештење о додели уговора за грађевинске радове за Радујевац 1 можете видети овде

Обавештење о додели уговора за грађевинске радове за Радујевац 2 можете видети овде

22. септембар 2015.

Јавна расправа о Нацрту Стратегије управљања водама

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде, организује у среду 23. септембра 2015. године, с почетком у 11.20 часова, Јавну расправу о Нацрту Стратегије управљања водама на територији Републике Србије и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину, у Привредној комори Србије, (сала 1 у приземљу, Ресавска 13-15).

Нацрт Стратегије управљања водама на територији Републике Србије припремљен је у складу са Законом о водама, док је у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину, припремљен Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину.

Стратегија развоја водопривреде је усмерена на нормативну и регулаторну улогу државе, првенствено у области општих услова коришћења вода, с тим да се у области вода омогући слободна привредна активност заснована на тржишним принципима. Обезбеђење здраве пијаће воде, остваривање инфраструктурних предуслова за стабилизацију пољопривредне производње, унапређење друштвене и привредне инфраструктуре у области вода, уклапање у стандарде ЕУ, чиме се обезбеђује лакше приступање земље европским интеграцијама и покретање новог инвестицоног циклуса у земљи, јасни су циљеви за следећих десетак година. Ово је могуће остварити путем валоризације водних ресурса и цена услуга у области вода, уз одговарајуће правне, финансијске, организационе и политичке предуслове и механизме.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде отпочела је јавни увид за ова два документа 20. августа и трајаће до 27. септембра 2015. године, до када је могуће доставити све евентуалне сугестије на е-аdrеsu: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs. Документа су доступна на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде (http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave.php).

22. септембар 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средсва на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искорсити за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта „Пројекат заштите корита и приобаља реке Нишаве: Регулација реке Нишаве кроз насеља од км 11+340 до км 12+945 са обезбеђењем пропусне моћи за велике воде на узводној деоници од км 12+945 до км 13+248 и низводној деоници од км 10+440 до км 11+340“ и тим поводом је објављен оглас у „Политици“, дана 21.09.2015. године, ради позива за достављање понуда.

Позив за достављање понуда за грађевинске радове Ниш можете видети овде

18. септембар 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средсва на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искорсити за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта „Изградње система за заштиту од поплава у насељу Доњи Љубеш: укључујући реконструкцију левообалног насипа (16,7 km) реке Јужне Мораве, и заштита леве обале (1,1 km)“ и тим поводом је објављен оглас у „Политици“, дана 17.09.2015. године, ради позива за достављање понуда.

Позив за достављање понуда за грађевинске радове Доњи Љубеш можете видети овде

17. септембар 2015.

Новим законом до бољег упрaвљaња вoдaмa и одбране од поплава

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић говорила је, 16. септембра 2015. године, на Јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама, која је одржана у просторијама Привредне коморе Србије.

Министар Богосављевић Бошковић је изјавила да се са појачаном пажњом мора приступити нормативном уређењу водопривреде, како би се омогућило функционисање сва три стуба на којима она почива – коришћење воде, заштита воде и заштита од штетног дејства воде.

„Усклађеност са законодавством Европске уније у области вода је веома захтевно а имплементација директива за последицу има значајне инвестиције, тако да је, на пример, примена директива о пречишћавању комуналних отпадних вода, воде за пиће и нитратне директиве процењена на око 8 милијарди евра. Такође, и тај процес захтева добру припрему администрације и инвестиција, јачање капацитета и мобилисање како националних финансијских ресурса тако и средстава фондова ЕУ и међународних финансијских институција“, рекла је министар и додала да је један од разлога за предлагање ових измена и допуна и проширење правног основа за доношење подзаконских прописа у делу Закона о водама, који се односи на заштиту вода од загађивања, како би се обезбедила правна база за преношење одредаба релевантних директива које у правни систем Републике Србије могу бити транспоноване и подзаконским прописима.

Као један од разлога за измену и допуну важећег Закона о водама, министар је навела да треба уврстити и потребу да се прецизније и јасније уреде поједини делови закона који су регулисали област одбране од поплава и нагласила да се мора створити ефикасан систем заштите од вода, као и штетног дејства ерозија и бујица, што је такође садржано у Нацрту овог закона.

Доношење новог закона о водама планирано је за 2017. годину, који ће потпуно бити усклађен са прописима Европске Уније у овој области.

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о водама се постижу следећи циљеви: усклађивање домаћег законодавства у области вода са законодавством Европске уније; стварање услова за управљање водама на начин којим се постиже добар статус вода, а човекове потребе за водом задовољавају уз поштовање ограничења које поставља очување равнотеже у природи, кроз доношење планских докумената, прописивање права и обавеза свих субјеката који користе и/или загађују воду, односно користе водно земљиште и водне објекте, издавање водних аката и контрола њихове примене; обезбеђење транспарентности поступака за давање у закуп водног земљишта, као добра од општег интереса, за намене прописане Законом о водама као и отклањање недостатака у примени важећег Закона о водама уочених у току примене тог закона.

Предложене измене и допуне такође су и у складу са планом, изнетим на састанаку Међувладине конференције о приступању Републике Србије ЕУ на министарском нивоу, да Република Србија буде у потпуности спремна да преузме обавезе из чланства у Европској унији до краја 2018. године, као и са пост скрининг документом – статус и планови преношења и спровођења правних тековина ЕУ за поглавље 27 животна средина и климатске промене.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама спроводи се у периоду од 11. до 30. септембра 2015. године. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о водама је доступан на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републичке дирекције за воде http://www.mpzzs.gov.rs/ http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave.php. Примедбе, предлози и сугестије, у време трајања јавне расправе, достављају се путем електронске поште на e-mail адресу: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs или на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, Београд, Белевар уметности 2а.

Слике са јавне расправе можете видети у Галерији.

11. септембар 2015.

Јавна расправа о нацрту Закона о изменама и допунама закона о водама

На предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Одбор за привреду и финансије донео је 9. септембра 2015. године одлуку о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама (закључак 05 Број: 011-6937/2015).

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама спроводиће се у периоду од 11. септембра до 30. септембра 2015. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа и организација, пословних удружења, привредних субјеката, стручне јавности, међународних организација, као и друга заинтересована лица.

Позивају се учесници у јавној расправи да своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе, доставе Министарству пољопривреде и заштите животне средине, путем електронске поште на e-mail адресу: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs, тако што ће попунити прилог Примедбе и предлози у вези са Нацртом закона о изменама и допунама Закона о водама, који је дат у наставку овог обавештења или на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, Београд, Булевар уметности 2A.

Закључак о спровођењу јавне расправе и Програм јавне расправе

Нацрт закона о изменама и допунама закона о водама

Образложење Нацрта закона

Преглед одредаба Закона о водама које се мењају, односно допуњују

Примедбе и предлози у вези са Нацртом закона о изменама и допунама закона о водама

10. септембар 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде и Привредна комора Србије организују јавну расправу о Нацрту Стратегије управљања водама на територији Републике Србије и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину у среду 23. септембра 2015. године у просторијама Привредне коморе Србије.

Позив на јавну расправу можете преузети овде

Програм јавне расправе можете преузети овде

10. септембар 2015.

Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта „Изградња система за заштиту од поплава у Новом Пазару укључујући регулацију реке Рашке и притока за заштиту индустријске зоне у Новом Пазару, од Цареве ћуприје низводно до границе насеља“.

Позив на јавне консултације

ПРОЈЕКАТ ХИТНЕ САНАЦИЈЕ ОД ПОПЛАВА (FERP) - ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за потребе изградње система за заштиту од поплава у Новом Пазару укључујући регулацију реке Рашке и притока за заштиту индустријске зоне у Новом Пазару, од Цареве ћуприје низводно до границе насеља

17. август 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде спроводи јавну расправу о Нацрту Стратегије управљања водама на територији Републике Србије и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину

У складу са Законом о водама (Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) припремљен је Нацрт Стратегије управљања водама на територији Републике Србије (документ можете преузети овде).

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 88/10) припремљен је Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину (документ можете преузети овде).

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде организује јавни увид Нацрта Стратегије управљања водама на територији Републике Србије и Нацрта Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину у периоду од 20. августа до 27. септембра 2015. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари у току јавне расправе могу се доставити, електронским путем, у предвиђеном року, на е-адресу: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Увид у садржај материјала ће у истом периоду бити омогућен у просторијама Републичке дирекције за воде, Булевар уметности 2а, Нови Београд, 4. спрат, канцеларија 408 у периоду од 7:30 до 15:30 часова.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде и Привредна комора Србије планирају да организују јавну расправу о Нацрту Стратегије управљања водама на територији Републике Србије и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину у среду 23. септембра 2015. године у просторијама Привредне коморе Србије.

14. август 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде наставља јавни увид у Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав

Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав урађен је на основу Закона о водама (Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) и подзаконских аката.

План управљања водама за слив реке Дунав састоји се од два дела - дела 1: Анализа карактеристика слива, и дела 2: План управљања водама са програмом радова и мера.

Део 1: Анализа карактеристика слива Дунава у Србији - нацрт завршен је децембра 2011. године и био је доступан јавности преко сајта Републичке дирекције за воде у циљу давања примедаба и сугестија на документ. Пристигле примедбе ЈВП „Воде Војводине“ су усвојене и унете у текст. Током децембра 2011. године завршени су и делови Плана везани за анализу статуса површинских и подземних вода.

С обзиром на то да План управљања водама за слив реке Дунав мора бити усклађен са Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије, чији је нацрт завршен крајем 2014. године, предметни документ, такође је завршен крајем 2014. године.

Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав можете преузети овде.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари могу се доставити, електронским путем, на е-адресу: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

23. јул 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта Заштита од поплава града Алексинца – регулација насипа реке Моравице кроз град Алексинац од km 2+370 до km 3+100 и обезбеђење протицаја на узводној секцији од km 3+100 до km 3+950 и Изградње система за заштиту од поплава у насељу Доњи Љубеш: укључујући реконструкцију левообалног насипа (16,7 km) реке Јужне Мораве, и заштита леве обале (1,1 km).

План управљања заштитом животне средине за град Алексинац можете видети овде

План управљања заштитом животне средине за насеље Доњи Љубеш можете видети овде

Позив на јавне консултације можете видети овде – линк на документ Finala verzija Oglas za Aleksinac

23. јул 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта заштите корита и приобаља реке Нишаве: Регулација реке Нишаве кроз насеља од km 11+340 до km 12+945 са обезбеђењем пропусне моћи за велике воде на узводној деоници од km 12+945 до km 13+248 и низводној деоници од km 10+440 до km 11+340.

План управљања заштитом животне средине можете видети овде

Позив на јавне консултације можете видети овде

22. јул 2015.

ЗАВРШЕН ЕКО КАМП 2015

У оквиру традиционалне прославе међународног Дана Дунава, на Великом ратном острву, одржан је студентски еко камп „Сачувајмо Дунав”.

Традиционални осми камп окупио је 21 студента са 17 факултета из разних крајева Републике Србије, који су од 13. до 22. јула имали прилику да стекну нова искуства и знања и добију практичне савете како да допринесу заштити и очувању еко-система.

Током трајања кампа студенти су слушали занимљива предавања стручњака и представника владиног и цивилног сектора. Организоване су практичне радионице на различите теме, обиласци постројења за прераду вода, а студенти су се надметали и у изради студије случаја. Завршне презентације одржане су задњег дана кампа.

„Драго нам је што већ осму годину заредом, у сарадњи са многобројним партнерима, организујемо Еко камп за студенте. У циљу одрживог коришћења реке Дунав данас, као и за добробит будућих генерација, важно је да студенти схвате да је сарадња више сектора неопходна. Надам се да ће студенти остати у контакту, јер након завршених факултета, без обзира где буду радили важна је мрежа познанстава и добра сарадња свих струка и сектора.”, изјавила је Наташа Милић, в.д. директора Републичке дирекције за воде након завршних презентација студената.

Слике са еко кампа можете видети у Галерији.

6. јул 2015.

Министарски састанак о регионалној сарадњи у области вода

Данас се у Брчком, Босна и Херцеговина, одржава Министарски састанак о регионалној сарадњи у области вода. Делегацију Републике Србије предводи Атила Јухас, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине који ће и потписати Протокол о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве. Протокол одређује основна начела одрживог управљања наносом, уважавајући при томе природне процесе и водни режим.

Више информација можете видети овде.

2. јул 2015.

ЕКО КАМП 2015

Организациони одбор еко кампа „Сачувајмо Дунав“ је кроз пажљиво припремљен поступак изабрао 25 студената који ће имати прилику да учествују у еко кампу.

Листу кандидата можете преузети овде.

Све информације можете видети и на https://www.facebook.com/SacuvajmoDunav?fref=nf

29. јун 2015.

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА У РАДУЈЕВЦУ, НЕГОТИН

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средсва на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искорсити за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за изградњу одбрамбеног насипа узводно од улива Јасеничке реке за заштиту насеља Радујевац од великих вода реке Дунав.

Републичка дирекција за воде објављује позив за прикупљање понуда за изградњу одбрамбеног насипа узводно од улива Јасеничке реке за заштиту насеља Радујевац од великих вода.

Више информација можете пронаћи овде.

18. јун 2015.

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ДАНА ДУНАВА 2015

Позивамо Вас да нам се придружите на централној прослави Дана Дунава 2015 која ће се одржати у суботу, 27. јуна 2015. године, од 10 до 13 часова, на Земунском кеју.

Више информација можете пронаћи овде.

16. јун 2015.

Завршна фаза процеса учешћа јавности у изради новелираног Плана управљања сливом реке Дунав за период 2015-2021
и Плана управљања ризицима од поплава за слив реке Дунав за период 2015-2021

Државе чланице Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) одобриле су на 13. састанку Сталне радне групе, одржаном 3. јуна 2015. године у Загребу, Република Хрватска, нацрт новелираног Плана управљања сливом реке Дунав и Нацрт Плана управљања ризицима од поплава за период 2015-2021.

План управљања сливом реке Дунав и План управљања ризицима од поплава имају за циљ да побољшају заштиту и унапреде статус свих вода и да обезбеде одрживо и дугогодишње коришћење водних ресурса, као и одрживо управљање ризицима од поплава.

Нацрт новелираног Плана управљања сливом реке Дунав и Нацрт Плана управљања ризицима од поплава, за период 2015-2021, доступни су на увид заинтересованој јавности на http://www.icpdr.org/main/draftplans-2015 и на http://www.icpdr.org/main/danube-management-plans-have-say.

Физичка и правна лица примедбе могу доставити директно Секретаријату ICPDR-а до 22. јула 2015. године, на адресу:

ICPDR Secretariat
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5
A-1220 Vienna, Austria

или путем е-поште: icpdr@unvienna.org

Коментари ће бити коришћени као основа за ревизију и финализацију планова до децембра 2015. године.

Сва заинтересована лица могу дати свој допринос у процесу учешћа јавности у само неколико минута, путем попуњавања упитника за План управљања сливом реке Дунав на http://www.icpdr.org/main/questionnaire-drbmp-update-2015, док се упитник за План управљања ризицима од поплава за слив реке Дунав налази на http://www.icpdr.org/main/questionnaire-frmp-2015.

Такође, у Загребу, Република Хрватска, 2. и 3. јула 2015. године, биће одржана радионица „Глас реке Дунав”, чији је циљ консултација заинтересованих страна. Позивају се организације да се пријаве како би узеле учешће у процесу новелирања Плана управљања сливом реке Дунав и доношења Плана управљања ризицима од поплава за слив реке Дунав, за период 2015-2021. Више информација можете наћи на http://www.icpdr.org/main/stakeholder-workshop-registration-last-places.

16. јун 2015.

10. јуна 2015. године Туристичка организација општине Оџаци обележила је међународни дан Дунава едукативним програмом који је био намењен основцима и полазницима Предшколске установе „Полетарац“.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети и на следећем линку: http://www.ico.rs/u-odzacima-obelezen-medunarodni-dan-dunava/

15. јун 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде и Coca Cola систем, у сарадњи са Градом Београдом, ЈКП „Зеленило Београд“, Факултетом за примењену екологију „Футура“, Институтом за хемију, технологију и металургију, Факултетом организационих наука и WWF организују осми студентски еко камп „Сачувајмо Дунав“ на Великом ратном острву.

еко камп „Сачувајмо Дунав“

Право учешћа имају студенти свих државних и приватних факултета универзитета у Србији.

Организациони одбор еко кампа „Сачувајмо Дунав“ ће кроз пажљиво припремљен поступак изабрати 25 студената који ће имати прилику да учествују у еко кампу.

Рок за пријављивање студената је од 27. маја до 25. јуна 2015. године.

Потребно је да се приложе следећа документа: биографија на српском језику и мотивационо писмо на српском језику.

Документа слати на е-mail: pr@newmoment.com

Званична правила можете преузети овде.

Програм можете преузети овде.

Све информације можете видети и на https://www.facebook.com/SacuvajmoDunav?fref=nf

8. јун 2015.

Представници Института за водопривреду „Јарослав Черни“ одржали су, у петак 05. јуна 2015. године презентацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије.

Презентацији су присуствовали представници Републичке дирекције за воде, ЈВП „Србијаводе“, ЈВП „Београдвода“, ЈВП „Воде Војводине“ и Института за архитектуру и урбанизам Србије.

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ израдио је прелиминарну верзију Стратегије управљања водама на територији Републичке Србије, за коју је Републичка дирекција за воде завршила јавну набавку услуга израде Стратешке процене утицаја на животну средину и 02. јуна 2015. године објавила Обавештење о закљученом уговору са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије.

Извештај о стратешкој процени биће завршен у року од три месеца од дана закључења уговора.

Републичка дирекција за воде планира да организује јавну расправу о Извештају о стратешкој процени у октобру 2015. године.

Прелименарну верзију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије можете погледати овде.

Слике са презентације можете видети у Галерији.

5. јун 2015.

Републици Србији је, у циљу санирања последица прошлогодишњих поплава, одобрен кредит Светске банке и део средстава из кредита ће се искористити за санацију и реконструкцију постојећих и изградњу нових насипа за заштиту од поплава (Компонента 3). За сваки појединачни пројекат израђен је План управљања заштитом животне средине (Environmental Management Plan - EMP). Носилац пројекта, сагласно политикама заштите Светске банке (WB Safeguards), спроводи поступак јавних консултација за сваки EMR документ.

ПРОЈЕКАТ ХИТНЕ САНАЦИЈЕ ОД ПОПЛАВА (ФЕРП) - ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - за потребе заштите од поплава на подручју Неготина: укључујући реконструкцију заштитног система у Радујевцу – радови на изградњи насипа (2,7km).

Finalna verzija Oglas za Radujevac 05.06.2015.pdf.

2. јун 2015.

У оквиру обележавања Дана Саве 2015 на Савском кеју 01. јуна 2015. године, у организацији Републичке дирекције за воде и:

  1. удружења „Санитарно еколошко друштво”, Београд;
  2. удружења Београдски еколошки центар, организација за радне, истраживачке и образовне активности, Београд;
  3. удружења грађана Клуб Маслачак, Београд

и са представницима ГО Савски Венац, одржан је програм „Сава у срцу”: квиз знања, културно-уметнички едукативни програм, јавни час на тему „заштита водних ресурса”, креативне и едукативне радионице за младе на отвореном, израда маскоте међународног дана реке Саве од рециклажног материјала, информисање грађана, младих и деце о значају воде и начинима за њену уштеду у домаћинствима, акција чишћења савског приобаља „покренимо и нешто даље-очистимо савско приобаље”.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети на следећим линковима:

Beogradski ekoloski centar_Dan Save 2015.pdf

Sanitarno ekolosko drustvo_Dan Save_Dan Dunava 2015.pdf

1. јун 2015.

У оквиру обележавања Дана Саве 2015 у ПУ „Анђелак“, ПУ „Краљица Марија“ и ПУ „Света Петка“ Савски венац, Театар пројекат објективна драма – ПОД театар из Београда организовао је еколошку радионицу намењену предшколцима, тема: слив Саве и очување овог ресурса.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

1. јун 2015.

У оквиру обележавања Дана Дунава 2015 Удружење грађана Школа Плус Доситеј Обрадовић из Беле Цркве организовало је у Старој Паланци за децу излет до ушћа река Нере и Караш у Дунав, предавање и ликовну радионицу „Мој лепи плави Дунав“, као и стваралачку и креативну радионицу у Еколошкој станици из области животне средине, културних, језичких и музичких достигнућа.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

29. мај 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републичка дирекција за воде у сарадњи са партнерима и свим заинтересованим странама организује прославу 01. јуна - Дана реке Саве, са циљем промовисања значаја реке Саве, њених високих еколошких вредности и социо-економских потенцијала. Манифестација обележавања Дана реке Саве 2015 одвијаће се паралелно на регионалном и националном нивоу.

Више информација можете наћи овде.

13. мај 2015.

На основу расписаног јавног конкурса за финансирање организације манифестација Дан Дунава 2015 и Дан Саве 2015, Комисија за јавни конкурс је саставила коначну листу вредновања и рангирања пријава на јавном конкурсу за финансирање организације манифестација Дан Дунава 2015 и Дан Саве 2015.

Листу можете видети овде

5. мај 2015.

Републици Србији је, у циљу санирања последица прошлогодишњих поплава, одобрен кредит Светске банке, и део средстава из кредита ће се искористити за санацију и реконструкцију постојећих и изградњу нових насипа за заштиту од поплава (компонента 3).

За саваки појединачни пројекат израђен је план управљања заштитом животне средине (Environmental Management Plan - EMP). Носилац пројекта, сагласно политикама заштите Светске банке (WB Safeguards), спроводи поступак јавних консултација за сваки ЕМР документ.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN - EMP, FLOOD PROTECTIVE SYSTEM IN DONJI LJUBES

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN - EMP, FLOOD PROTECTIVE SYSTEM IN B.PALANKA & SOMBOR

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN - EMP, FLOOD PROTECTIVE SYSTEM IN ALEKSINAC

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN - EMP, FLOOD PROTECTIVE SYSTEM IN RADUJEVAC

5. мај 2015.

На основу расписаног јавног конкурса за финансирање организације манифестација Дан Дунава 2015 и Дан Саве 2015, Комисија за јавни конкурс је саставила листу вредновања и рангирања пријава на јавном конкурсу за финансирање организације манифестација Дан Дунава 2015 и Дан Саве 2015.

Листу можете видети овде

22. април 2015.

Материјал „Дунавска кутија“ од сада можете прегледати и на званичном сајту на српском језику

http://www.danubebox.org/sr/version-sr

Више детаља о материјалу можете видети овде

16. април 2015.

САРАДЊИ ВОДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА ОРГАНИМА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Презентацију са више информација можете преузети овде

7. април 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, као и претходних година, и ове године ће организовати манифестације Дан Дунава и Дан Саве

Јавни конкурс за финансирање манифестација можете преузети овде:

Јавни конкурс

Обрасци

20. март 2015.

Светски дан вода - дан за славље, дан за промену, дан за припрему

Светски дан вода обележава се 22. марта сваке године. То је дан за славље воде. То је дан да се сетимо свих чланова глобалне популације који имају проблеме везане за воду. То је дан да се размишља о води и будућности.

Генерална скупштина Уједињених нација је 1993. године одредила 22. март као први Светски дан вода. 22 године касније, Светски дан вода обележава се широм света, а акценат је сваке године на другом питању.

Tема за Светски дан вода 2015. године је „Вода и одрживи развој“. Само ако створимо везу и интеракцију водопривреде са свим другим областима можемо имати будућност какву сви желимо.

Детаље можете преузети овде

11. март 2015.

Flood Emergency Recovery Project (Loan No. 8449-YF)
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Детаље можете преузети овде

10. март 2015.

У оквиру пројекта “Хитна санација од поплава” припремљен је следећи документ: „Оквирна политика расељавања

06. март 2015.

У оквиру пројекта “Хитна санација од поплава” припремљен је следећи документ: „Оквирни документ за управљање заштитом животне средине

12. фебруар 2015.

Flood Emergency Recovery Project
Loan No. 8449-YF

TERMINATION OF THE INVITATION FOR EXPRESSION OF INTERESTS

The Ministry of Agriculture and Environmental Protection - The Directorate for Water Management terminates the invitation for expression of interest for positions of Project Implementation Unit Staff: PIU Coordinator, Procurement Specialist, Monitoring and Evaluation Specialist, Environmental and Social Safeguard Specialist and Project Assistant/Interpreter as published in daily newspaper “Politika” on January 29, 2015 and on the web site of the Directorate for Water Management.

27. јануар 2015.

Flood Emergency Recovery Project (Loan No. 8449-YF)
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTERESTS

Детаље можете преузети овде