Naslovna » Poslovi » Javne nabavke » Realizovane javne nabavke

Arhiva 2015 - Realizovane javne nabavke

JAVNA NABAVKA usluga ledolomaca na odbrani od leda u zimskoj sezoni 2015/2016. godine na Dunavu od rkm 1333 do rkm 1170 i u zoni ušća Tise i Save u Dunav

 

JAVNA NABAVKA usluga pripreme stručnih elemenata za potrebe definisanja pregovaračke pozicije vezano za direktive Evropske unije u oblasti voda

 

JAVNA NABAVKA usluga pripreme stručnih elemenata za potrebe izrade podzakonskih akata iz oblasti voda

 

JAVNA NABAVKA usluga izrade Studije analize stanja i predloga unapređenja funkcionisanja postojećih i potencijalnih aluvijalnih izvorišta podzemnih voda – I faza

 

JAVNA NABAVKA usluga izrade Studije unapređenja zaštite akumulacija u Republici Srbiji – I faza

 

JAVNA NABAVKA usluga merenja radioaktivnosti ekosistema reke Dunav na graničnom profilu Srbije i Mađarske

 

JAVNA NABAVKA usluga pripreme plana upravljanja rizicima od poplava za teritoriju Republike Srbije - I faza

 

JAVNA NABAVKA usluga prikupljanja, analiza i integrisanja podataka koji se odnose na prolome visokih brana, mapiranje plavnih zona i zaštitne i regulacione vodne objekte u baze vodnog informacionog sistema Srbije

 

JAVNA NABAVKA usluga izrade aktualizacije Studije unapređenja pouzdanosti sistema prognoze i upozorenja o nailasku velikih voda - II faza

 

JAVNA NABAVKA usluga izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav

 

JAVNA NABAVKA USLUGA - Nabavka usluga izrade Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije

 

JAVNA NABAVKA USLUGA - Nabavka usluga za potrebe ispunjavanja u 2015. godini obaveza Republike Srbije prema Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav

 

JAVNA NABAVKA USLUGA - Nabavka usluga za potrebe ispunjavanja u 2015. godini obaveza Republike Srbije prema Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save

 

JAVNA NABAVKA USLUGA - Nabavka usluga za potrebe ispunjavanja u 2015. godini obaveza Republike Srbije koje proizilaze iz bilateralne saradnje u oblasti voda sa susednim državama

 

JAVNA NABAVKA usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na redovnom održavanju i sanaciji vodnih objekata i održavanju vodotoka na teritoriji grada Beograda

 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU usluga održavanja i popravke službenih putničkih automobila Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republičke direkcije za vode sa ugradnjom rezervnih delova

 

JAVNA NABAVKA usluga održavanja i popravke službenih putničkih automobila Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republičke direkcije za vode sa ugradnjom rezervnih delova

 

JAVNA NABAVKA USLUGA - Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u inostranstvo.