Насловна » Архива » Архива 2015. » Реализоване јавне набавке

Архива 2015. - Реализоване јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА услуга ледоломаца на одбрани од леда у зимској сезони 2015/2016. године на Дунаву од rkm 1333 до rkm 1170 и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга припреме стручних елемената за потребе дефинисања преговарачке позиције везано за директиве Европске уније у области вода

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга припреме стручних елемената за потребе израде подзаконских аката из области вода

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга израде Студије анализе стања и предлога унапређења функционисања постојећих и потенцијалних алувијалних изворишта подземних вода – I фазa

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга израде Студије унапређења заштите акумулација у Републици Србији – I фаза

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга мерења радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу Србије и Мађарске

 

ЈАВНА НАБАВКА услугa припремe плана управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије - I фаза

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга прикупљања, анализа и интегрисања података који се односе на проломе високих брана, мапирање плавних зона и заштитне и регулационе водне објекте у базе водног информационог система Србије

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга израде актуализацијe Студије унапређења поузданости система прогнозе и упозорења о наиласку великих вода - II фаза

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга израде стратешке процене утицаја на животну средину Плана управљања водама за слив реке Дунав

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Набавка услуга израде Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије управљања водама на територији Републике Србије

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Набавка услуга за потребе испуњавања у 2015. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за заштиту реке Дунав

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Набавка услуга за потребе испуњавања у 2015. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за слив реке Саве

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Набавка услуга за потребе испуњавања у 2015. години обавеза Републике Србије које произилазе из билатералне сарадње у области вода са суседним државама

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању и санацији водних објеката и одржавању водотока на територији града Београда

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга одржавања и поправке службених путничких аутомобила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде са уградњом резервних делова

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга одржавања и поправке службених путничких аутомобила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде са уградњом резервних делова

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Набавка услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранство.