Naslovna » Poslovi » Javne nabavke » Realizovane javne nabavke

Arhiva 2017 - Realizovane javne nabavke

Nabavka usluga broda opremlјenog za razbijanje leda za potrebe odbrane od leda na Dunavu, nizvodno od sektora od zajedničkog interesa i u zoni ušća Tise i Save u Dunav

 

Usluge osiguranja zaposlenih (smrt usled nezgode, trajni invaliditet, troškovi lečenja i dnevna naknada)

 

Javna nabavka pružanja usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji vodnih objekata i sistema za potrebe navodnjavanja

 

Usluga izrade Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Prvonek” sa Strateškom procenom uticaja Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Prvonek” na životnu sredinu

 

Usluga izrade Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Vrutci” sa Strateškom procenom uticaja Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Vrutci” na životnu sredinu

 

Nabavka pružanja usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji vodnih objekata i sistema za potrebe navodnjavanja

 

Usluga izrade Analize retenzije zagađenja duž toka Dunava u Republici Srbiji - razvoj modela i kapaciteta samoprečišćavanja - I faza

 

Usluga izrade Analize razvoja regionalnih vodoprivrednih sistema na teritoriji Republike Srbije

 

Usluga izrade Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja Sjeničke, Zlatarske i Radoinjske akumulacije

 

Usluga izrade Analize vizuelizacije regionalnih vodoprivrednih sistema u Vodnom informacionom sistemu Republike Srbije

 

Usluga izrade Plana upravljanja rizicima od poplava za teritoriju Republike Srbije – III faza

 

Usluge merenja i ispitivanja radioaktivnosti ekosistema reke Dunav na graničnom profilu Srbije i Mađarske

 

Usluga izrade Studije unapređenja zaštite akumulacija u Republici Srbiji - III faza

 

Usluga pripreme stručnih elemenata za potrebe izrade podzakonskih akata iz oblasti voda – II faza

 

Usluge analize vizuelizacije monitoring mreže u Vodnom informacionom sistemu Republike Srbije

 

Usluga izrade Analize integrisanja sakupljenih podataka od strane Republičke vodne inspekcije u baze Vodnog informacionog sistema Republike Srbije sa nabavkom odgovarajuće opreme

 

Usluga izrade Analize integrisanja podataka iz vodne knjige u baze Vodnog informacionog sistema Republike Srbije

 

Usluga izrade Analize dugoročnih trendova u cilju adaptacije na uticaj klimatskih promena na vodne resurse Republike Srbije

 

Usluga izrade Analize održavanja izvorišta podzemnih voda u aluvijalnim sredinama u zavisnosti od stepena aerobnosti

 

Usluga izrade Analize potreba za izveštavanje Evropske komisije po direktivama iz oblasti voda

 

Usluga izrade Studije definisanja stanja, analize procesa geneze, korišćenja, zaštite i obogaćivanja resursa podzemnih voda

 

Usluga izrade Analize za potrebe primene Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save

 

Usluge izrade stručnih podloga za Plan vađenja rečnih nanosa

 

Usluge izrade Studije bilansa voda u zemljištu za potrebe analize ukupnog vodnog bilansa i definisanje mera za borbu protiv suša

 

Usluga vršenja obuke kroz prenos znanja i osposobljavanja zaposlenih u javnim vodoprivrednim preduzećima za izradu elemenata za planove upravljanja vodnim područjima

 

Nabavka usluga za potrebe ispunjavanja u 2017. godini obaveza Republike Srbije prema Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav

 

Nabavka usluga za potrebe ispunjavanja u 2017. godini obaveza Republike Srbije koje proizilaze iz bilateralne saradnje u oblasti voda sa susednim državama

 

Nabavka usluga za potrebe ispunjavanja u 2017. godini obaveza Republike Srbije prema Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save

 

Nabavka usluga pripreme stručnih elemenata za potrebe bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti voda

 

Usluga izrade Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Prvonek” sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu

 

Usluge izrade analize optimizacije monitoring mreže kvaliteta površinskih i podzemnih voda u skladu sa zahtevima Okvirne Direktive o vodama i pratećim direktivama

 

Usluge pripreme petogodišnjeg Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2017-2022. godine sa analizom i definisanjem indikatora za praćenje realizacije Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije

 

Usluge prikupljanja, analize i integrisanje podataka u baze Vodnog informacionog sistema Republike Srbije

 

Nabavka usluga održavanja i popravke službenih putničkih automobila Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republičke direkcije za vode, sa ugradnjom rezervnih delova
Redni broj javne nabavke 2/2017

 

Nabavka računara (četiri radne stanice Tip 1)

 

Javna nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

 

Javna nabavka evro dizela za potrebe službenih vozila Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republičke direkcije za vode

 

Javna nabavka evro premijum BMB 95 za potrebe službenih vozila Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republičke direkcije za vode

 

Javna nabavka usluga mobilne telefonije za potrebe Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republičke direkcije za vode