Насловна » Архива » Архива 2017. » Реализоване јавне набавке

Архива 2017. - Реализоване јавне набавке

Набавка услуга брода опремљеног за разбијање леда за потребе одбране од леда на Дунаву, низводно од сектора од заједничког интереса и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав

 

Услуге осигурања запослених (смрт услед незгоде, трајни инвалидитет, трошкови лечења и дневна накнада)

 

Јавна набавка пружања услуга стручног надзора над радовима на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања

 

Услуга израде Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Првонек” са Стратешком проценом утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Првонек” на животну средину

 

Услуга израде Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Врутци” са Стратешком проценом утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Врутци” на животну средину

 

Набавка пружања услуга стручног надзора над радовима на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања

 

Услуга израде Анализе ретензије загађења дуж тока Дунава у Републици Србији - развој модела и капацитета самопречишћавања - I фаза

 

Услуга израде Анализе развоја регионалних водопривредних система на територији Републике Србије

 

Услуга израде Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања Сјеничке, Златарске и Радоињске акумулације

 

Услуга израде Анализе визуелизације регионалних водопривредних система у Водном информационом систему Републике Србије

 

Услуга израде Плана управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије – III фаза

 

Услуге мерења и испитивања радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу Србије и Мађарске

 

Услуга израде Студије унапређења заштите акумулација у Републици Србији - III фаза

 

Услуга припреме стручних елемената за потребе израде подзаконских аката из области вода – II фаза

 

Услуге анализе визуелизације мониторинг мреже у Водном информационом систему Републике Србије

 

Услуга израде Анализе интегрисања сакупљених података од стране Републичке водне инспекције у базе Водног информационог система Републике Србије са набавком одговарајуће опреме

 

Услуга израде Анализе интегрисања података из водне књиге у базе Водног информационог система Републике Србије

 

Услуга израде Aнализе дугорочних трендова у циљу адаптације на утицај климатских промена на водне ресурсе Републике Србије

 

Услуга израде Анализе одржавања изворишта подземних вода у алувијалним срединама у зависности од степена аеробности

 

Услуга израде Анализе потреба за извештавање Европске комисије по директивама из области вода

 

Услуга израде Студије дефинисања стања, анализе процеса генезе, коришћења, заштите и обогаћивања ресурса подземних вода

 

Услуга израде Анализе за потребе примене Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве

 

Услуге израде стручних подлога за План вађења речних наноса

 

Услуге израде Студије биланса вода у земљишту за потребе анализе укупног водног биланса и дефинисање мера за борбу против суша

 

Услуга вршења обуке кроз пренос знања и оспособљавања запослених у јавним водопривредним предузећима за израду елемената за планове управљања водним подручјима

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2017. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за заштиту реке Дунав

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2017. години обавеза Републике Србије које произилазе из билатералне сарадње у области вода са суседним државама

 

Набавка услуга за потребе испуњавања у 2017. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за слив реке Саве

 

Набавка услуга припреме стручних елемената за потребе билатералне и мултилатералне сарадње у области вода

 

Услуга израде Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Првонек” са стратешком проценом утицаја на животну средину

 

Услуге израде анализе оптимизације мониторинг мреже квалитета површинских и подземних вода у складу са захтевима Оквирне Директиве о водама и пратећим директивама

 

Услуге припреме петогодишњег Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период 2017-2022. године са анализом и дефинисањем индикатора за праћење реализације Стратегије управљања водама на територији Републике Србије

 

Услуге прикупљања, анализе и интегрисање података у базе Водног информационог система Републике Србије

 

Набавка услуга одржавања и поправке службених путничких аутомобила Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде, са уградњом резервних делова
Редни број јавне набавке 2/2017

 

Набавка рачунара (четири радне станице Тип 1)

 

Јавна набавка услуга обавезног осигурања возила

 

Јавна набавка евро дизела за потребе службених возила Министaрства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде

 

Јавна набавка евро премијум БМБ 95 за потребе службених возила Министaрства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде

 

Јавна набавка услуга мобилне телефоније за потребе Министaрства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде