Naslovna » Arhiva » Arhiva 2020. » Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Arhiva 2020. - Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

NABAVKA ŠTAMPANOG OBLIKA OSNOVNOG IZDANjA „SLUŽBENOG GLASNIKA REPUBLIKE SRBIJE”

 

NABAVKA DVE LICENCE ZA PRISTUP ELEKTRONSKOJ BAZI PRAVNIH PROPISA U TRAJANjU OD GODINU DANA

 

NABAVKA 22 KOMPLETA PRVE POMOĆI VELIČIKE (TIPA) B ZA SLUŽBENA PUTNIČKA VOZILA

 

NABAVKA DVE LICENCE ZA PRISTUP ELEKTRONSKOJ BAZI PRAVNIH PROPISA U TRAJANjU OD GODINU DANA

 

NABAVKA USLUGA DALjINSKOG PRAĆENjA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA PUTEM GPS UREĐAJA

 

NABAVKA USLUGA ŠTAMPANjA LOGA NARUČIOCA I BROJA REŠENjA NA KOVERTAMA

 

NABAVKA USLUGA SISTEMATSKOG LEKARSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIH

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTRARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTRARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTRARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA AUDIO - VIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA RADI PROMISANjA RADA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I POPRAVKE RAČUNARA

 

NABAVKU USLUGA ODRŽAVANjA NEXTBIZ SOFTVERA ZA BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO

 

NABAVKU DOPUNE ZA UREĐAJE ZA ELEKTRONSKU NAPLATU PUTARINE

 

NABAVKU USLUGA POSLUŽIVANjA BEZALKOHOLNIH PIĆA I NAPITAKA

 

NABAVKA USLUGA PISANOG PREVOĐENjA TEKSTA SA ENGLESKOG NA SRPSKI JEZIK I OBRNUTO, LEKTURE PREVEDENOG TEKSTA I OVERE OD STRANE SUDSKOG TUMAČA

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA SOFTVERSKE APLIKACIJE „NAKNADE ZA VODE”