Dan reke Dunav

U okviru rada ekspertske grupe za učešće javnosti svakog 29. juna se održava manifestacija Dan Dunava. Ova manifestacija je ustanovljena 2004. godine od strane ICPDR-a i integralni je deo saradnje svih zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti reke Dunav. Cilj manifestacije je učešće javnosti po svim pitanjima koji se tiču zaštite i održivog upravljanja vodama sliva Dunava. Manifestacijom se želi postići bolja informisanost građana o problemima vezanim za stanje voda Dunava i povezanih ekosistema, kao i motivisanje za aktivnim učešćem na poboljšanju stanja voda Dunava. Proslava obuhvata različite aktivnosti najviše usmerene ka najmlađim sugrađanima sa kojima se kroz mnoštvo sportskih i likovnih takmičenja, izložbi, predavanja u prirodi i ostalih aktivnosti skreće pažnja na značaj očuvanja kako Dunava tako i svih njegovih pritoka.

Deo aktivnosti proslave Dana Dunava je i takmičenje „Danube Master Art “(Dunavski umetnik). Takmičenje je međunarodnog karaktera i uključuje učenike osnovnih škola u izradi umetničkih radova (skulptura, mozaika, kolaža i sl.) od prirodnih materijala sa obala reka. Zamišljeno je tako da se poziv za učešće na takmičenju šalje osnovnim školama u kojima se učesnici, zavisno od svojih nastavnika, odlučuju za vrstu umetničkog rada. Radovi mogu biti ili individualni ili napravljeni u paru.

Deo procesa uključivalja javnosti u proces zaštite reke Dunav je i obrazovanje najmlađih. U tom smislu, ICPDR je zajedno sa Ministarstvom prosvete Republike Austrije razvila edukativni komplet nazvan „Danube Box “(Dunavska kutija) namenjen deci uzrasta od 9-12 godina.

Implementaciji Dunavske kutije u školama priključile su se u junu 2005. godine kompanije Coca-Cola i Coca-Cola HBC.

Ideja projekta je da širi svest među najmlađom populacijom o slivu reke Dunav, njenim različitostima, ali i sličnostima i značaju očuvanja resursa i održivog korišćenja.

Materijal Dunavska kutija je osmišljen da pruža znanje, ideje, i ne samo iz oblasti životne sredine već se osvće i na istorijske i geografske činjenice vezane za sliv reke Dunav.

Materijal Dunavska kutija je predviđen kao obrazovni materijal koji bi imao mogućnost praćenja realizacije uz unapređivanje sadržaja u zavisnosti od rezultata implementacije.

Materijal se sastoji od priručnika za nastavnike, postera sliva Dunava, karata za igru i CD-a sa celokupnim materijalom. Priručnik za nastavnike se sastoji od šest delova koji se mogu koristiti nezavisno ili po kombinovanom principu. Svaki deo ima uvod u temu, detaljni opis aktivnosti (igre, eksperimenti, timski rad, projekti van učionice, itd.), osnovne informacije o temi, radne listove, reference za dodatnu literaturu (koja je data kao poseban deo), i na kraju svakog dela su dunavske priče.

Materijal Dunavska kutija je pripremljen prvo na nemačkom jeziku, a zatim preveden na engleski jezik. Republička direkcija za vode i kompanije Coca-Cola i Coca Cola Hellenic Srbija su organizovale prevod materijala na srpski jezik i štampanje materijala. U toku 2015. godine izvršena je distibucija osnovnim školama da bi se koristilo kao obrazovni materijal za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada u školama od 4. do 6. razreda.

AKTIVNOSTI

Obeležavanje dana Dunava 2022 u Republici Srbiji

Obeležen međunarodni dan reke Dunav uz jedinstveni koncert klasične muzike na Ramskoj tvrđavi