Bosna i Hercegovina

Imajući u vidu da državnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom čine reke Drina i Sava (na dužini od oko 30 km) koji su od vitalnog značaja za obe države, nameće se hitna potreba uređenja odnosa sa Bosnom i Hercegovinom na trajnim odnosima, zaključivanjem međudržavnog bilateralnog sporazuma u oblasti voda. Time se stvaraju mogućnosti za zaštitu interesa stanovništva i privrede, kao i za učešće u međudržavnim projektima od obostranog interesa.

Za Republiku Srbiju je od velikog značaja unapređenje bilateralne međudržavne saradnje sa Bosnom i Hercegovinom u oblasti voda, imajući u vidu specifične probleme na slivovima zajedničkih reka, Drine i Save (višenamensko korišćenje voda, zaštita od štetnog dejstva voda, zaštita kvaliteta voda, pitanja produkcije, pronosa nanosa i eksploatacije peska i šljunka i dr.).

Nacrt teksta Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama 2018. Godine je dostavljen bosanskoj strani. Pregovori o Sporazumu između Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama u prethodnom periodu nisu vođeni ali je iskazan interes koje imaju obe države za sačinjavanje Sporazuma.

Trenutno, saradnja sa Republike Srbije i Bosne i Hercegovine se odvija u okviru multilaterale sarađuju u radu Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav i Međunarodne komisije za sliv reke Save. Za Republiku Srbiju, najnizvodniju na slivu reke Save je od izuzetnog značaja da se ostvari dobra saradnja, posebno imajući u vidu da se izvorišta za vodosnabdevanje Beograda, Sremske Mitrovice, Šapca i drugih mesta nalaze u priobalju Save, zbog čega je neophodno očuvati kvalitet voda. Takođe, saradnja je neohodna i zbog koordinirane zaštite od poplava. Za ceo region su značajne i aktivnosti na obnovi plovidbe rekom Savom kao i pitanja višenamenskog korišćenja voda (energetika, vodosnabdevanje, navodnjavanje).

AKTIVNOSTI

Potpisani bilateralni ugovori

Protokol o stručno tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, ruralnog razvoja, veterinarstva, šumarstava i vodoprivrede između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, potpisan 10. jula 2013. godine;

Sporazum o saradnji o integralnom upravljanju vodama na donjem toku reke Drine između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, potpisan 20. septembra 2014. godine;

Protokol o saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije na očuvanju mosta Mehmed Paše Sokolović, potpisan u novembru mesecu 2015. godine;

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o saradnji na implementaciji projekta “Upravljanje slivom reke Drine na zapadnom Balkanu”, potpisan 19. aprila 2017. godine;

Memorandum o razumevanju o saradnji koja se odnosi na redovno funkcionisanje i održavanje sistema za upozoravanje na poplave i predviđanje poplava u slivu reke Save, potpisan 1. jula 2020. godine.