Bosna i Hercegovina

Imajući u vidu da državnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom čine reke Drina i Sava (na dužini od oko 30 km) koji su od vitalnog značaja za obe države, nameće se hitna potreba uređenja odnosa sa Bosnom i Hercegovinom na trajnim odnosima, zaključivanjem međudržavnog bilateralnog sporazuma u oblasti voda. Time se stvaraju mogućnosti za zaštitu interesa stanovništva i privrede, kao i za učešće u međudržavnim projektima od obostranog interesa. Pregovori o Sporazumu između Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama u prethodnom periodu nisu vođeni ali je iskazan interes koje imaju obe države za sačinjavanje Sporazuma.

Trenutno, saradnja sa Bosnom i Hercegovinom na multilateralnom nivou odvija se u okviru rada Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav i Međunarodne komisije za sliv reke Save.