Republika Bugarska

Sporazum o hidrotehničkim pitanjima između vlada FNR Jugoslavije i Bugarske potpisan je 04. aprila 1958. godine. Iako formalno još uvek na snazi, ovaj sporazum se faktički ne primenjuje od 1982. godine i na osnovu istog, nikada nije u praksi ostvarena operativna saradnja u oblasti uređenja, korišćenja i zaštite prekograničnih vodotoka. Sporazum je u međuvremenu u potpunosti prevaziđen i potrebno je sklopiti novi, koji bi omogućio saradnju u obostranom interesu.

Republika Srbija ima interes da ponovo uspostavi saradnju u oblasti prekograničnih voda sa Republikom Bugarskom na kvalitetnim i novim osnovama. Bugarskoj strani je dostavljen nacrt Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti upravljanja vodama, kako bi se važeći Sporazum iz 1958. godine osavremenio i kako bi se stvorili pravni uslovi za bilateralnu saradnju u oblasti upravljanja vodama, kao i mehanizmi za koordinaciju implementacije direktiva Evropske unije iz oblasti voda.

Takođe sa organima Republike Bugarske ostvaruje se saradnja u periodima povećanja proticaja na reci Dunav i, u tim periodima, dnevno im se dostavljaju informacije o radu HES Đerdap.

Saradnja sa Bugarskom na multilateralnom nivou se odvija u okviru rada tela Konvencije o vodama i Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav.

AKTIVNOSTI