Aktivnosti

08.02.2022.

ODRŽAN DUNAVSKI MINISTARSKI SASTANAK

08. februara 2022.godine održana je 4. Ministarska Konferencija na nivou zemalja članica Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR). Na ministarskom sastanku, koji je održan online, usvojena su Plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav (DRBMP) i Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv reke Dunav (DFRMP). Planovi upravljanja su urađeni u skladu sa Okvirnom direktivom EU o vodama i Direktivom EU o poplavama i donose se za period od 2021-2027 godine.

Promovisanjem i koordinacijom održivog i ravnomernog upravljanja vodama, uključujući zaštitu, unapređenje i racionalno korišćenje voda u korist zemalja i stanovništva dunavskog sliva, Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav realizuje svoju misiju usvajanjem preporuka za poboljšanje kvaliteta voda, razvojem mehanizama za kontrolu poplava i akcidenata, dogovaranjem standarda u oblasti emisija kao i obezbeđivanjem da dogovoreno nađe odraz u nacionalnom zakonodavstvu i njegovoj primeni, ali i u politikama upravljanja vodama zemalja dunavskog sliva.

Predsedavajući ICPDR-a za 2022. godinu, gospodin Robert-Eugen Šep, istakao je koliko je važno zaštititi vode zajedničkog rečnog sliva, posebno u kontekstu klimatskih promena. „Danas je veoma važan dan za budućnost sliva reke Dunav. Ministri i predstavnici EU okupili su se kako bi podržali dva ažurirana Plana upravljanja za sliv reke Dunav i kako bi razgovarali o tome kako će se ovi planovi sprovoditi u narednih šest godina.” , dodao je Gospodin Šep.

Ministri i predstavnici nadležnih ministarstava usvojili su i ministarsku „Dunavsku deklaraciju 2022“ na današnjem sastanku. Takođe, održana je panel diskusija na kojoj su stručnjaci iz posmatračkih organizacija ICPDR-a govorili o poukama koje su naučili iz sopstvenog odnosa i saradnje sa ICPDR-om.

Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv reke Dunav nudi bogate i sveobuhvatne informacije o pitanjima upravljanja vodama za najinternacionalniji rečni sliv i daje informacije o merama upravljanja rizikom od poplava koje treba preduzeti u slivu reke Dunav. Ažurirani Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv reke Dunav predstavlja strateške mere na nivou sliva za sprečavanje i smanjenje štete izazvane poplavama po zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i ekonomske aktivnosti.

Predstavnici Republike Srbije na ovoj konferenciji su bili Jelena Blagojević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Nataša Milić, vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.