Hrvatska

Državnu granicu sa Republikom Hrvatskom čine ili presecaju reke Dunav, Sava i Bosut koji su od vitalnog značaja za obe države. Uređenjem odnosa sa Republikom Hrvatskom zaključivanjem međudržavnog bilateralnog sporazuma u oblasti voda stvorilebi se mogućnosti za zaštitu interesa stanovništva i privrede, kao i za učešće u međudržavnim projektima od obostranog interesa.

Sporazuma između Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, usvojila nacrt Sporazuma i odredila delegaciju za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma.

Pregovori o Sporazumu između Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama u prethodnom periodu nisu vođeni ali je iskazan interes koje imaju obe države za sačinjavanje Sporazuma.

Saradnja sa Republikom Hrvatskom na multilateralnom nivou odvija se u okviru rada tela Konvencije o vodama, Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav i Međunarodne komisije za sliv reke Save.