Rumunija

Nakon potpisivanja Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama 05.06. 2019 godine u Bukureštu, Zakonom o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020) izvršena je ratifikacija ovog Sporazuma.

Sporazum je stupio na snagu 11. septembra 2020. godine.

Na osnovu Sporazuma formira se SRPSKO-RUMUNSKA KOMISIJA ZA ODRŽIVO UPRAVLjANjE PREKOGRANIČNIM VODAMA. Svaka strana imenuje po deset članova komisije: predsednika, zamenika predsednika, sekretara i dva člana sa svake Strane.

AKTIVNOSTI

1. заседањe српско – румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама