Румунија

Након потписивања Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније o сaрaдњи у oблaсти oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa 05.06. 2019 године у Букурешту, Законом о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама ("Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 4/2020) извршена је ратификација овог Споразума.

Споразум је ступио на снагу 11. септембра 2020. године.

На основу Споразума формира се СРПСКО-РУМУНСКА КОМИСИЈА ЗА ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНИМ ВОДАМА. Свака страна именује по десет чланова комисије: председника, заменика председника, секретара и два члана са сваке Стране.

АКТИВНОСТИ

1. заседањe српско – румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама