Naslovna » Poslovi » Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda » Operativni planovi za odbranu od poplava

Operativni planovi za odbranu od poplava

Operativni plan za odbranu od poplava za teritoriju Republike Srbije koji pripremaju javna vodoprivredna preduzeća u skladu sa opštim planom i donosi Ministarstvo do kraja tekuće godine za narednu godinu, za vode 1. reda po vodnim područjima obuhvata: sektore i deonice vodotoka, zaštitne objekte, merodavne vodomere, kriterijume za proglašavanje redovne/vanredne odbrane od poplava od spoljnih voda, štićena poplavna područja; za unutrašnje vode po melioracionim područjima: sisteme za odvodnjavanje, nazive pravnih i ostalih zaduženih lica koja sprovode odbranu od poplava, kriterijume za proglašavanje redovne/vanredne odbrane od poplava od unutrašnjih voda.

U Operativnom planu za odbranu od poplava za 2013. godinu je ukupno preko 3.500 km nasipa i drugih zaštitnih objekata, 58 brana sa akumulacijama, 413 hidro-melioracionih sistema u javnoj svojini sa preko 28 hiljada kilometara kanalske mreže i brojnim crpnim stanicama.

Operativne planove za vode 2. reda donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u skladu sa opštim planom i operativnim planom za vode 1. reda uz pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća, takođe za period od jedne godine.

Operativni plan je u obavezi da donese i pravno lice čija je imovina ugrožena poplavama.

Opšti plan i operativni planovi za odbranu od poplava se dostavljaju ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.