Насловна » Послови » Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода » Оперативни планови за одбрану од поплава

Оперативни планови за одбрану од поплава

Оперативни план за одбрану од поплава за територију Републике Србије који припремају јавна водопривредна предузећа у складу са општим планом и доноси Министарство до краја текуће године за наредну годину, за воде 1. реда по водним подручјима обухвата: секторе и деонице водотока, заштитне објекте, меродавне водомере, критеријуме за проглашавање редовне/ванредне одбране од поплава од спољних вода, штићена поплавна подручја; за унутрашње воде по мелиорационим подручјима: системе за одводњавање, називе правних и осталих задужених лица која спроводе одбрану од поплава, критеријуме за проглашавање редовне/ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода.

У Оперативном плану за одбрану од поплава за 2013. годину је укупно преко 3.500 км насипа и других заштитних објеката, 58 брана са акумулацијама, 413 хидро-мелиорационих система у јавној својини са преко 28 хиљада километара каналске мреже и бројним црпним станицама.

Оперативне планове за воде 2. реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, у складу са општим планом и оперативним планом за воде 1. реда уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа, такође за период од једне године.

Оперативни план је у обавези да донесе и правно лице чија је имовина угрожена поплавама.

Општи план и оперативни планови за одбрану од поплава се достављају министарству надлежном за унутрашње послове.