Naslovna » Arhiva » Arhiva 2020. » Јавне набавке

Arhiva 2020. - Javne nabavke

NABAVKA USLUGA BRODA OPREMLjENOG ZA RAZBIJANjE LEDA ZA POTREBE RAZBIJANjA LEDA NA DUNAVU NIZVODNO OD SEKTORA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA I U ZONI UŠĆA TISE I SAVE U DUNAV U ZIMSKOJ SEZONI 2020/2021. GODINE

 

NABAVKA USLUGA VRŠENjA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA SISTEMIMA ZA NAVODNjAVANjE

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANjA OD NEZGODE

 

NABAVKA USLUGA PRUŽANjA STRUČNE POMOĆI PRILIKOM PRIPREME NACRTA PLANA UPRAVLjANjA RIZICIMA OD POPLAVA ZA PERIOD 2021-2027. GODINE

 

NABAVKA USLUGA PRUŽANjA STRUČNE POMOĆI PRILIKOM PRIPREME NACRTA PLANA UPRAVLjANjA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 

NABAVKA USLUGA ZA POTREBE ISPUNjAVANjA U 2020. GODINI OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE KOJE PROIZILAZE IZ MEĐUNARODNE SARADNjE U OBLASTI VODA

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH AUTOMOBILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE, SA UGRADNjOM REZERVNIH DELOVA, NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA PROGRAM HYUNDAI (PARTIJA 3.)

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH AUTOMOBILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE, SA UGRADNjOM REZERVNIH DELOVA

 

NABAVKA USLUGA POSREDOVANjA PRI KUPOVINI AVIO I DRUGIH PUTNIH KARATA I REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA

 

NABAVKA GRADNjE BRODA ZA POSEBNE NAMENE – LEDOLOMCA

 

NABAVKA USLUGE IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REGIONALNOG KOLUBARSKOG SISTEMA SNABDEVANjA VODOM SA STRATEŠKOM PROCENOM UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REGIONALNOG KOLUBARSKOG SISTEMA SNABDEVANjA VODOM NA ŽIVOTNU SREDINU

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA BROTHER UREĐAJE

 

NABAVKA USLUGA OBAVEZNOG OSIGURANjA VOZILA

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH AUTOMOBILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE, SA UGRADNjOM REZERVNIH DELOVA

 

NABAVKA USLUGA POSREDOVANjA PRI KUPOVINI AVIO I DRUGIH PUTNIH KARATA I REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA HP UREĐAJE

 

NABAVKA UREĐAJA ZA ŠTAMPANjE

 

NABAVKA EVRO DIZEL GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA SAMSUNG UREĐAJE

 

NABAVKA RADNE STANICE

 

NABAVKA EVRO PREMIUM BMB 95 ZA POTREBE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA XEROX UREĐAJE

 

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE