Naslovna » Struktura » Odsek za pravne i administrativno - tehničke poslove

Odsek za pravne i administrativno - tehničke poslove

obavlja poslove koji se odnose na: učešće u pripremi propisa iz oblasti voda, praćenje njihove primene i predlaganje njihovog usaglašavanja sa propisima EU; pripremanje predloga odluka kojima se potvrđuju opšti akti preduzeća iz oblasti voda; pripremanje ugovora koji za predmet imaju finansiranje poslova od opšteg interesa utvrđenih Zakonom o vodama; izradu rešenja u prvom stepenu o obračunu i zaduženju obveznika plaćanja naknade za korišćenje vodnog dobra i naknade za ispuštenu vodu; rešavanje u drugom stepenu po žalbi protiv upravnih akata javnih vodoprivrednih preduzeća; izrada odgovora na tužbe u upravnom sporu, odnosno imovinskom sporu; pripremanje akata vezanih za koncesije u oblasti voda; pripremanje, u skladu sa stavovima ostalih unutrašnjih organizacionih jedinica ovog organa, mišljenja o nacrtu zakona, drugog propisa i opšteg akta čiji je predlagač drugi državni organ, odnosno organizacija kojoj je obavljanje poslova državne uprave povereno kao upravno ovlašćenje; pripremanje izjašnjenja povodom predloga fizičkih lica za utvrđivanje naknade za eksproprisano zemljište; izradu akata u vezi sa zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Republičkoj direkciji za vode; dostavu, po zahtevu Zaštitnika građana, odnosno stručne službe Zaštitnika građana, informacija, podataka i spisa; vođenje evidencije o službenim vozilima Direkcije i putnih naloga za ta vozila; vođenje evidencija za potrebe obračuna plata i evidencije o godišnjim odmorima državnih službenika i nameštenika; prevoženje direktora i državnih službenika u Direkciji pri obavljanju poslova iz delokruga Direkcije; organizaciju službenih putovanja, u zemlji i inostranstvu;izradu i korišćenje pečata; izradu odgovora na poslanička pitanja i predstavke iz delokruga rada Odseka; praćenje propisa iz delokruga rada Odseka; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.