Naslovna » Struktura » Grupa za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda

Grupa za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda

obavlja poslove koji se odnose na: učešće u pripremi planskih dokumenata za upravljanje vodama; pripremu planskih dokumenata za upravljanje rizicima od poplava; učešće u pripremi programa mera za ostvarivanje ciljeva utvrđenih planskim dokumentima; učešće u realizaciji nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju; pripremu akata o određivanju granica vodnih i melioracionih područja i vodnih jedinica, kao i pripremu popisa vodotoka od značaja za Republiku Srbiju; pripremu opšteg i operativnih planova za odbranu od poplava; pripremu metodologija za izradu preliminarne procene rizika od poplava i izradu karte ugroženosti i karte rizika od poplava; učešće u pripremi metodologije za izradu katastra vodnih objekata i katastra vodnog dobra, metodologije za prikupljanje podataka za izradu vodnog informacionog sistema, metodologije za izradu karte erozije i kriterijuma za određivanje erozionih područja i uslova za njihovo korišćenje; izradu smernica za ograničenje korišćenja i uslova izgradnje u poplavnim područjima; učešće u izradi normativa za održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, kao i normativa za sprovođenje odbrane od poplava; praćenje stanja i prognoze meteorološke i hidrološke situacije na vodama prvog reda; praćenje stanja i kontrola spremnosti vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje; koordinaciju subjekata i aktivnosti tokom sprovođenja odbrane od poplava i na otklanjanju posledica poplava na vodnim objektima i vodotokovima; pripremu stručno-tehničkih elemenata za izradu plana nabavki Budžetskog fonda za vode Republike Srbije; pripremu i izradu rešenja o izdavanju licence pravnom licu za obavljanje poslova sprovođenja odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda, staranja o funkcionisanju vodnih objekata i sistema, održavanju regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima, održavanja melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, izvođenja sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima i praćenja stanja vodnih objekata iz delokruga rada Grupe, kao i rešenja o oduzimanju licence; učešće u izradi stručnih osnova za pripremu nacrta zakona i podzakonskih akata; izradu odgovora na poslanička pitanja i predstavke iz delokruga Grupe; praćenje propisa iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.