Насловна » Структура » Група за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода

Група за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода

обавља послове који се односе на: учешће у припреми планских докумената за управљање водама; припрему планских докумената за управљање ризицима од поплава; учешће у припреми програма мера за остваривање циљева утврђених планским документима; учешће у реализацији националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију; припрему аката о одређивању граница водних и мелиорационих подручја и водних јединица, као и припрему пописа водотока од значаја за Републику Србију; припрему општег и оперативних планова за одбрану од поплава; припрему методологија за израду прелиминарне процене ризика од поплава и израду карте угрожености и карте ризика од поплава; учешће у припреми методологије за израду катастра водних објеката и катастра водног добра, методологије за прикупљање података за израду водног информационог система, методологије за израду карте ерозије и критеријума за одређивање ерозионих подручја и услова за њихово коришћење; израду смерница за ограничење коришћења и услова изградње у поплавним подручјима; учешће у изради норматива за одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање, као и норматива за спровођење одбране од поплава; праћење стања и прогнозе метеоролошке и хидролошке ситуације на водама првог реда; праћење стања и контрола спремности водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање; координацију субјеката и активности током спровођења одбране од поплава и на отклањању последица поплава на водним објектима и водотоковима; припрему стручно-техничких елемената за израду плана набавки Буџетског фонда за воде Републике Србије; припрему и израду решења о издавању лиценце правном лицу за обављање послова спровођења одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода, старања о функционисању водних објеката и система, одржавању регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима, одржавања мелиорационих система за одводњавање и наводњавање, извођења санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима и праћења стања водних објеката из делокруга рада Групе, као и решења о одузимању лиценце; учешће у изради стручних основа за припрему нацрта закона и подзаконских аката; израду одговора на посланичка питања и представке из делокруга Групе; праћење прописа из делокруга Групе; обавља и друге послове из ове области.