Насловна » Структура » Група за учествовање у стратешком планирању и управљању

Група за учествовање у стратешком планирању и управљању

обавља послове који се односе на: Координацију припреме планских докумената за управљање водама, Плана заштите вода од загађивања и Годишњег програма мониторинга вода и праћење њихове реализације; припрему сагласности на планове управљања водама за водна подручја из делокруга Групе, и координацију процедуре достављања предлога планова управљања за водна подручја Влади Републике Србије; учешће у изради стручних основа за припрему прописа из области управљања водама, из делокруга Групе; организацију, припрему и праћење реализације стручно техничког дела годишњег Програма управљања водама из делокруга Групе; организацију, припрему елемената и праћење реализације стручно техничког дела из области управљања водама у програмима имплементације просторних планова, и припрема мишљења на извештаје о имплементацији просторних планова; припрему стручно-техничких елемената за израду плана набавки Буџетског фонда за воде Републике Србије; праћење извршења уговора о финансирању израде планских докумената и студија; припрему решења којим се овлашћују правна лица за испитивање квалитета отпадних вода и решења којим се овлашћују правна лица за мерење и испитивање квалитета површинских и подземних вода; успостављање и развој Водног информационог система Републике Србије; учешће у припреми стручног дела мишљења на нацрте и предлоге прописа чији је предлагач други орган државне управе; израду одговора на посланичка питања и представке из делокруга Групе; обавља и друге послове из ове области.