Насловна » Структура » Група за међународну сарадњу у области вода

Група за међународну сарадњу у области вода

обавља послове који се односе на: реализацију националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску Унију; спровођење међународних програма за примену Оквирне директиве о водама Европске Уније и других директива у области вода, и извештавање о испуњавању обавеза на спровођењу директива, као и међународних пројеката у области управљања водама; дефинисање планова рада у оквиру постојећих билатералних и мултилатералних Споразума и спровођења Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера, креирање оквира за успостављање нових и/или даљи развој постојећих споразума у области одрживог управљања прекограничним водама, као и надзор над спровођењем договорених обавеза; израду годишњих и вишегодишњих планова билатералне и мултилатералне међународне сарадње и надзор њиховог спровођења; развој и координацију рада националног центра за рану најаву акцидената, у оквиру међународног система за рано упозоравања у акцидентним ситуацијама у сливу река Дунав (AEWS) и Саве; припрему стручно-техничких елемената за израду плана набавки Буџетског фонда за воде Републике Србије; израду одговора на посланичка питања и представке из делокруга Групе; праћење прописа из делокруга Групе; обавља и друге послове из ове области.