Насловна » Актуелно

Актуелно

19. фебруар 2020.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 13. фебруара 2020. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2020. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/20 од 14. фебруара 2020. године.

Том Уредбом предвиђена су средства за финансирање у 2020. години послова од општег интереса у управљању водама, и то послова:

1) уређења и коришћења вода који обухватају:

  1. (1) истражне радове на изворишту површинских вода и заштиту изворишта за снабдевање водом;
  2. (2) изградњу и реконструкцију водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе - водозахвати (бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају, у јавној својини;
  3. (3) израду техничке документације из области уређења и коришћења вода (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова),

2) заштите вода од загађивања који обухватају:

  1. (1) изградњу и реконструкцију водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода (главних колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора пречишћених вода), у јавној својини;
  2. (2) израду техничке документације из области заштите вода од загађивања (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова),

(3) спровођења пројеката научних истраживања из области управљања водама;

(4) издавања научних часописа од националног значаја који доприносе развоју науке и струке у области управљања водама који обухватају припрему и обраду текстова, штампање и друге послове који су у функцији издавања часописа;

(5) организовања научних и/или стручних скупова из области управљања водама који обухватају штампање позива и програма, умножавање радова и других прилога, обезбеђивање простора за рад научног скупа, симултаног и писаног превођења, објављивање радова са научног скупа у зборнику радова или часопису и смештај позваних предавача;

(6) организовања манифестацијa „Дан Дунава” и „Дан Саве”, у циљу укључивања јавности и подизања свести о важности очувања и заштите реке Дунав и реке Саве и о рационалној употреби водних ресурса;

(7) вршења инвеститорских послова и послова вођења надзора над извођењем радова, односно вршењем услуга у области управљања водама.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 –др. закон) расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 79/17 и 40/18), у даљем тексту: Правилник, прописани су услови под којима инвеститор може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева који инвеститор подноси ради финансирања послова од општег интереса у управљању водама.

Такође, Правилником је прописано да инвеститор захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним Инвеститор је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 5. марта 2020. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

28. јануар 2019.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project - Environmental and Social documents

Светска Банка као партнер од поверења, намерава да Влади Републике Србије стави на располагање финансијска средства за реализацију прве фазе српског дела мултифазног пројекта Интегрисаног развојног програма за коридоре реке Саве и Дрине (Фаза И Програма). Развојни циљеви Пројекта фокусирани су на побољшање заштите од поплава, прекограничног управљања водним ресурсима у одабраним деловима сливова река Саве и Дрине и настоји да промовише регионалну економску интеграцију и приступ Европској Унији.

Пројекат подлеже новом Еколошком и Друштвеном оквиру Светске Банке, скупу еколошких и друштвених стандарда који су, почев од октобра 2018. године, заменили оно што је раније било познато као Заштитне политике.

У овом смислу и у поступку одобрења Пројекта, сет додатних докумената се ставља на увид јавности.

План за преузимање обавеза за животну средину и социјална питања (ЕСЦП)

Оквир за управљање животном средином и социјалним питањима за Србију

План укључивања заинтересованих страна (СЕП)

Процедуре управљања радном снагом

Оквир политике расељавања (РФП) за Србију