Насловна » Актуелно

Актуелно

22. фебруар 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 11. фебруара 2021. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2021. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 11/21 од 12. фебруара 2021. године.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 79/17, 40/18 и 44/18 – др. закон), у даљем тексту: Правилник, прописани су услови под којима корисник средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: корисник средстава) може да користи средства Републике Србије, као и садржина захтева који корисник средстава подноси ради финансирања послова од општег интереса у управљању водама.

Такође, Правилником је прописано да се корисник средстава захтев за расподелу и коришћење средстава Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним корисник средстава је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 4. марта 2021. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

29. јануар 2021.

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године (у даљем тексту: Предлог акционог плана) вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије (Број: 325-9583/2020 од 25. новембра 2020. године). Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде спровело је јавну расправу о Предлогу акционог плана у периоду од 26. новембра 2020. године до 16. децембра 2020. године. Примедбе, предлози и сугестије достављене током јавне расправе су размотрене и сагледана је могућност њиховог интегрисања у текст Предлога акционог плана.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана можете преузети овде.

 

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеној јавној расправи o Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, спровела је јавну расправу о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину (у даљем тексту: Нацрт извештаја о СПУ), у периоду од 26. новембра до 26. децембра 2020. године. Примедбе, предлози и сугестије достављене током јавне расправе су размотрене и сагледана је могућност њиховог интегрисања у текст Нацрта извештаја о СПУ.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту извештаја о СПУ можете преузети овде.