Насловна » Актуелно

26. март 2019.

Позив за консултације о скраћеном Акционом плану расељавања за подпројекат заштите Ваљева од поплава који се реализује у оквиру пројекта „Хитна санација од поплава“.

Консултације ће се одржати у понедељак 8. априла 2019. године у 15 часова у Градској управи града Ваљева

Позив за консултације

Скраћени акциони план расељавања – српски језик

Скраћени акциони план расељавања – енглески језик

22. март 2019.

СВЕТСКИ ДАН ВОДА

Овогодишњим Светским даном вода Међународна комисија за заштиту реке Дунав ставља нагласак на доступност воде свима

БЕЧ, 22. март 2019. (Међународна комисија за заштиту реке Дунав) - Светски дан вода 2019. године фокусиран је на циљ 6 одрживог развоја Уједињених Нација: "Вода за све до 2030.године"

У свету око 20 милиона људи користи пијаћу воду из реке Дунав, али се сматра да само 25% речног капацитета испуњава циљеве заштите животне средине. Побољшање постојећег стања реке Дунав је од суштинског значаја и зависи од сарадње сваке од земаља дунавског слива, различитих сектора и појединаца.

Очување питке воде Дунава

Дунав је кључни снабдевач региона питком водом. Око 72% становништва, односно око 59 милиона људи, у сливу реке Дунав користи пијаћу воду из подземних вода из слива Дунава, у којима долази до прекомерног коришћења, коришћењем више воде него што природа може заменити тј. произвести. Такође, утицај пољопривреде и други облици коришћења воде, доводе до загађења подземних вода. Као таква, једном загађена, вода може остати иста деценијама.

Нека решења овог проблема се већ успешно примењују у целокупном региону различитим мерама, као што је нпр. реконструкција мреже за снабдевање пијаћом водом у Мађарској од 2009. до 2015. године или баварска помоћ пољопривредницима у одређивању оптималних мера заштите подземних вода именовањем специјалне саветнике. Наставак побољшања праксе заштите подземних вода у читавом региону је од виталног значаја. Чврста и значајна међународна сарадња и разговор у центру дешавања Међународне комисије за заштиту реке Дунав је од посебног значаја.

Шира слика климатских промена

"Видимо да Дунавски слив није поштеђен ефекта климатских промена", каже председник Међународне комисије за заштиту реке Дунав, господин Петер Ковач. "Чешће или дуже суше могу повећати коришћење воде и дугорочно довести до несташице."

Опасност од несташице воде и суша је у порасту последњих деценија широм Европе. Велика суша 2003. године утицала је на животе више од 100 милиона људи, распрострањених на трећину територије ЕУ и нанела штету европској економији у износу од око 8,7 милијарди евра као и слични догађаји 2007., 2011. и 2012. години. Овакви трендови наглашавају значај растућих неравномерности у снабдевању и доступности воде у Европи, посебно у контексту климатских промена. Недавни специјални извештај магазина Економист предвидео је потенцијалне недостатке воде, које можемо очекивати до 2050. године. У Извештају се наводи да би теоретски пораст температуре од 2°С на пример у медитеранском региону, могао довести до смањења протока воде у водотоковима од 10% до 30%.

Генерална скупштина УН усвојила је неколико циљева одрживог развоја у 2016. години, а циљ СДГ 6, Обезбеђење доступности и одрживог управљања водом за све, директно се бави овим питањима. Неколико кључних циљева, као што је циљ СДГ 6.4, који се односи на значајно повећање ефикасности коришћења воде у свим секторима и циљ СГД 6.5 у везе имплементација интегрисаног управљања водним ресурсима на свим нивоима, су од велике важности за ICPDR. И други циљеви који се односе на добро здравље и благостање или климатске активности уско су повезани са циљем СДГ 6.

Промена фокуса била је присутна и у допуни Директиве о води за пиће (98/83 / ЕК). Од фебруара 2018. године, кампања „Right2Water“, између осталог обећава да ће се побољшати приступ сигурној води за пиће за све на планети, посебно за угрожене и маргинализоване групе. Повећање важности питања приступа води за пиће и несташице воде на међународном нивоу постаће важније, како климатске промене настављају да утичу на слив реке Дунав.

4. март 2019.

У складу са одредбом члана 130. став 7. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) и Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, број 86/10) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде започела је вођење евиденције издатих водних аката у електронској форми коришћењем Web апликације http://cloud.gdi.net/visios/VodnaKnjigaPublic.

27. фебруар 2019.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 21. фебруара 2019. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2019. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 12/19 од 22. фебруара 2019. године.

Том Уредбом предвиђена су средства за финансирање у 2019. години послова од општег интереса у управљању водама, и то послова:

1. уређења и коришћења вода који обухватају:

  1. (1) истражне радове на изворишту површинских вода и заштиту изворишта за снабдевање водом;
  2. (2) изградњу и реконструкцију водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе - водозахвати (бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају, у јавној својини;
  3. (3) израду и ревизију техничке документације из области уређења и коришћења вода (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова),

2. заштите вода од загађивања који обухватају:

  1. (1) изградњу и реконструкцију водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода (главни колектори, постројења за пречишћавање отпадних вода, постројења за прераду отпадних муљева, постројења за прераду процедних вода санитарних депонија чврстог отпада, испусти из постројења у пријемник (реципијент) и други припадајући уређаји, као и бране са акумулацијама за побољшање квалитета вода), у јавној својини;
  2. (2) израду и ревизију техничке документације из области заштите вода од загађивања (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова),

3. спровођења пројеката научних истраживања из области управљања водама;

4. издавања научних часописа од националног значаја који доприносе развоју науке и струке у области управљања водама који обухватају припрему и обраду текстова, штампање и друге послове који су у функцији издавања часописа;

5. организовања научних и/или стручних скупова из области управљања водама који обухватају штампање позива и програма, умножавање радова и других прилога, обезбеђивање простора за рад научног скупа, симултаног и писаног превођења, објављивање радова са научног скупа у зборнику радова или часопису и смештај позваних предавача;

6. организовања манифестацијa „Дан Дунава” и „Дан Саве”, у циљу укључивања јавности и подизања свести о важности очувања и заштите реке Дунав и реке Саве и о рационалној употреби водних ресурса;

7. вршења инвеститорских послова и послова вођења надзора над извођењем радова, односно вршењем услуга у области управљања водама.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 –др. закон) расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17 , 79/17 и 40/18 ), у даљем тексту: Правилник, прописани су услови под којима инвеститор може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева који инвеститор подноси ради финансирања послова од општег интереса у управљању водама.

Такође, Правилником је прописано да инвеститор захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним Инвеститор је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 14. марта 2019. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

25. фебруар 2019.

ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКАТА НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА, ИЗДАВАЊА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, ОРГАНИЗОВАЊА НАУЧНИХ И/ИЛИ СТРУЧНИХ СКУПОВА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА И
ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДАН ДУНАВА И ДАН САВЕ

Влада Републике Србије, на 134. седници одржаној 21. фебруара 2019. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2019. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 012/2019 од 22. фебруара 2019. године.

Уредбом, поред осталог, предвиђена су средства за финансирање издавања научних часописа од националног значаја, организовањe научних и/или стручних скупова, за спровођење пројеката научних истраживања из области управљања водама, као и средстава за организацију манифестације Дан Дунава и Дан Саве, које произилазе из обавезе спровођења Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав и спровођењу Оквирног споразума о сливу реке Саве.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17 , 79/17 и 40/18 ), прописани су услови под којима правно лице (научна и стручна удружења и др.) може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије.

Такође, Правилником је прописано да правно лице захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде, у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”, на прописаним обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део, а које можете преузети и овде: Образац О-6 (за спровођење пројекта научног истраживања); Образац О-7 (за издавање научног часописа); Образац О-8 (за организовање научног и/или стручног скупа); Образац О-9 (за организацију манифестације Дан Дунава и Дан Саве).

У складу са наведеним правно лице је дужно да свој Захтев, заједно са неопходном документацијом која је прописана овим Правилником, и Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ("Службени гласник РС", бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016), а која је наведена и у обрасцу захтева, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу: Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, уз напомену „За финансирање издавања научног часописа“ или „За организовање научног и/или стручног скупа“ или „За спровођење пројекта научног истраживања“ или „За организовање манифестације Дан Дунава“ или „За организовање манифестације Дан Саве“. Захтев је потребно доставити најкасније до 14. марта 2019. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје Министраству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде.

29. јануар 2019.

Усаглашена коначна верзија Нацрта Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске o сaрaдњи у oблaсти oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и сливовима од заједничког интереса

Четврти састанак у вези стручног усаглашавања Нацрта споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске o сaрaдњи у oблaсти oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и сливовима од заједничког интереса одржан је у Београду од 22. до 24. јануара 2019. године.

Усаглашена коначна верзија Нацрта Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске o сaрaдњи у oблaсти
oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и сливовима од заједничког интереса

Стране су на овом састанку усагласиле коначну верзију Нацрта Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске, након чега су је парафирали шефови делегација: Наташа Милић, в.д. директора Републичке дирекције за воде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, републике Србије и Петер Ковач, Министарство унутрашњих послова Мађарске.

Стране су се сагласиле да одмах започну националну процедуру за прихватање усаглашеног текста Нацрта Споразума, да се после завршетка процедура, Споразум припреми за потписивање у складу са националним законодавством сваке стране, о чему ће се Стране обавестити дипломатским путем.

Усаглашена коначна верзија Нацрта Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске o сaрaдњи у oблaсти
oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и сливовима од заједничког интереса

Билатерална сарадња у области водопривреде са Мађарском заснива се на важећем међудржавном Споразуму - Споразум између Владе Федеративне Народне Републике Југославије и Владе Народне Републике Мађарске о водопривредним питањима, потписан 8. августа 1955. године који је ступио на снагу 1956. године.

Преговори око новог Споразума су трајали од 2017. година а његовим потписивањем ће се омогућити сарадња у обостраном интересу. Република Србија има интерес да поново успостави бољу сарадњу у области прекограничних вода са Мађарском на квалитетним и новим основама. Нацрт Споразума је предложен како би се важећи споразум осавременио и како би се створили правни услови за билатералну сарадњу у области управљања водама, као и механизми за координацију имплементације директива Европске уније из области вода.