Насловна » Послови » Уређење и коришћење вода

Уређење и коришћење вода

У нашој земљи одређена подручја немају адекватно решено питање снабдевања водом. Из тог разлога, у одређеним подручјима постоји проблем квалитета воде за пиће, у неким подручјима нема довољних количина квалитетне воде за пиће, а у неким подручјима постоји и један и други проблем. Такође, у Републици Србији садашњи степен пречишћавања отпадних вода је занемарљив што има за последицу угрожавања изворишта питке воде, као и опасност за здравље људи и животну средину. Интерес Републике Србије је очување здравља становништва, заштита изворишта и заштита животне средине. Обзиром на наведено веома је значајно да се обезбеде средства за финансирање изградње и реконструкције водних објеката за коришћење вода и водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Стога, Министарство водопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде из средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије, у складу са Уредбом о утврђивању Програма управљања водама, коју доноси Влада за сваку календарску годину, суфинансира:

 1. изградњу и реконструкцију водних објеката за коришћење вода, и то: водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе - водозахвати (бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају,
 2. изградњу и реконструкцију водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, и то: главних колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора пречишћених вода;
 3. израду техничке документације за изградњу и реконструкцију водних објеката за коришћење вода и за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Поступак за доделу и коришћење средстава за финансирање изградње и реконструкције водних објеката за коришћење вода и водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода прописан је Правилником о условима и критеријумима за доделу средстава и начину доделе средстава за финансирање послова од општег интереса у области водопривреде.

У складу са тим правилником инвеститор (град, општина, јавно комунално предузеће, дирекција за изградњу, фонд или друго правно лице чији је оснивач јединица локалне самоуправе), у року од 20 дана рачунајући од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”, подносе овом органу захтев за доделу и коришћење средстава.

Уз захтев за доделу и коришћење средстава инвеститор, подносилац захтева, прилаже сву документацију прописану Правилником о условима и критеријумима за доделу средстава и начину доделе средстава за финансирање послова од општег интереса у области водопривреде, и то:

 1. главни пројекат на увид;
 2. извод из главног пројекта који се односи на радове који су предмет уговарања у текућој години (прегледна ситуација и технички извештај, подужни и попречни пресеци и детаљи сагласно прописима, са спецификацијом и предрачуном планираних радова у текућој години);
 3. извештај о техничкој контроли главног пројекта;
 4. водну сагласност;
 5. динамички план реализације радова;
 6. грађевинску дозволу;
 7. доказ о обезбеђењу сопствених средстава;
 8. копију одлуке о одређивању носиоца инвеститорских послова;
 9. доказ да је носилац инвеститорских послова регистрован за обављање водопривредне делатности;
 10. инвестицону одлуку.

Ако је инвеститор обвезник плаћања накнада за воде, уз захтев за доделу средстава прилаже и доказ Министарства да је измирио доспеле обавезе по основу тих накнада.